E/3/2019. (VIII.06.) számú

REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a Semmelweis Egyetem által a Szent Rókus Kórház és Intézményei

felett gyakorolt közép irányítási hatáskör részletes szabályairól

 

A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V.30.) Korm. határozat 8. pontja rendelkezik arról, hogy Semmelweis Ignác történelmi öröksége, az egészségügyi szakember képzés gyakorló hátterének fejlesztése, valamint a Pszichiátriai Klinika Kútvölgyi úti részlegének megfelelő minőségű és határidőre történő elhelyezése érdekében a Szent Rókus Kórház és Intézményei (a továbbiakban: Kórház) fenntartói joga a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 97. § (2) bekezdése alapján a Semmelweis Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) átruházásra kerüljön.

Az emberi erőforrások miniszterének 2019. július 5-ei – 31711/2019/FIRFIN iktatószámú – döntése alapján a Kórház feletti, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. b)-g) és g)-j) pontja szerinti irányítási hatáskörök a Semmelweis Egyetemre, mint középirányító szervre átruházásra kerülnek 2019. augusztus 1. napjával addig, ameddig az Nftv. 97. § (7) bekezdése szerinti Szent Rókus Kórház és Intézményei egyetemi kórházként történő beolvadása megtörténik.

Fentieknek megfelelően, az Egyetem Kórház felett gyakorolt közép irányítási hatáskörének részletesebb szabályozása érdekében az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 3/A. § (12) bekezdése szerint, valamint az SZMSZ 30. § (2) és 33. § (1) bekezdésére figyelemmel a rektor és a kancellár az alábbi utasítást adja ki:

 

 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. §

 

(1) A jelen utasítás hatálya kiterjed:

a) a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységére, továbbá

b) a Szent Rókus Kórház és Intézményei szervezeti egységeire.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. §

 

(1) A Kórház az egészségügyi feladatellátási, valamint a működési-gazdálkodási feladatait és felelősségét önálló költségvetési szervi jogállása szerint gyakorolja 2019. december 31. napjáig azzal, hogy a jelen utasításban meghatározott tárgykörök vonatkozásában irányítási jogköre alapján a rektort, kancellárt és az Egyetem feladattal érintett szervezeti egységeit tájékoztatni köteles.

(2) A Kórház köteles egészségügyi feladatellátását, valamint működését és gazdálkodását úgy végezni, illetőleg 2019. évben a kötelezettségvállalásait úgy megtenni, hogy az a Kórház beolvadását követő időszakban az Egyetem költségvetési egyensúlyát ne veszélyeztesse és a beolvadás a lehető legkisebb kockázattal járjon.

(3) A rektor és a kancellár intézkedés megtételét kezdeményezheti a Kórház vezetőjénél, vagy gazdasági vezetőjénél a működést veszélyeztető, vagy kockázati tényezőt jelentő körülmény felszámolása érdekében.

(4) A Kútvölgyi Klinikai Tömb költözésével érintett szervezeti egységek, így különösen a Pszichiátriai Klinika Kútvölgyi út részlege, valamint a Családorvosi Tanszék és a Központi Levéltár költözésével kapcsolatosan Kórház köteles együttműködni az Egyetemmel annak érdekében, hogy a nevezett szervezeti egységek Kórház területére költözésére megfelelő minőségben és határidőre sor kerüljön

 

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA

3.§

 

(1) A Kórház valamennyi működést szabályozó dokumentuma hatályban marad 2019. december 31. napjáig azzal a kitétellel, hogy ezen szabályozó dokumentumok módosítására kivételesen indokolt és sürgős esetben kerülhet sor a Kórház, a rektor, illetőleg a kancellár javaslatára.

(2) A szabályozó dokumentumok felülvizsgálatára 2020. január 1. napját követően kerül sor a későbbiekben meghatározott ütemterv szerint.

 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA

4.§

 

(1) Az Egyetem rektora gyakorolja – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Kórház vezetőjével kapcsolatos kinevezést vagy megbízás adását, vezetőjének felmentését vagy a vezetői megbízás visszavonását, és a Kórház vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.

(2) Az Egyetem kancellárja a jogosult – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Kórház gazdasági vezetőjének kinevezésére vagy megbízására, felmentésére vagy megbízásának visszavonására.

(3) Személyi jellegű kötelezettségvállalások esetén a havi nettó háromszázezer forintot meghaladó munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához a kancellár előzetes tájékoztatása szükséges.

(4) Új vezetői megbízás, vagy vezetői megbízás meghosszabbítása esetén az illetmény meghatározásánál a kancellárt minden esetben, illetve irányítási jogköre figyelembe vételével a rektort előzetesen tájékoztatni kell.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.§

 

(1) A Kórházat előzetes tájékoztatási kötelezettség terheli a következő tárgykörök vonatkozásában, az alábbi egyetemi szervezeti egységek útján:

a) közbeszerzési eljárás indítása, módosítása, megszüntetése, közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése (Beszerzési Igazgatóság),

b) több év előirányzatait terhelő nem személyi jellegű kötelezettség vállalása, módosítása (Gazdasági Főigazgatóság),

c) adott költségvetési évet terhelő 5 millió Ft-ot meghaladó, nem személyi jellegű kötelezettségvállalás (Gazdasági Főigazgatóság),

d) gazdasági társaságokban részesedés szerzésre irányuló kötelezettségvállalás (Kancellári Kabinet),

e) gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás, tagi kölcsön (Kancellári Kabinet),

f) gazdasági társaság üzletrészének értékesítése (Kancellári Kabinet),

g) ingatlan beruházásával, vásárlásával, értékesítésével, hasznosításával kapcsolatban szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése (Műszaki Főigazgatóság),

h) hazai, európai uniós és nemzetközi pályázati források vonatkozásában támogatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése (Innovációs Igazgatóság),

i) jogszabályban, vagy alapító okiratában meghatározott közfeladatot, alapfeladatot érintő szerződések megkötése, módosítása vagy megszüntetése (Jogi és Igazgatási Főigazgatóság),

j) közérdekű adatokkal és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos megkeresések, adatigénylések. Az adatigénylésre készített válasz tervezetét előzetesen be kell mutatni. (Jogi és Igazgatási Főigazgatóság)

 

(2) Kórház az egészségügyi ellátás szervezése és biztosítása körében a rektort előzetesen tájékoztatni köteles a következő tárgykörök tekintetében:

 

a) a Kórház által kötendő egészségügyi ellátási szerződések megkötésének kezdeményezése,

b) a Kórház kapacitásainak tartós kihasználatlanság miatti csökkentése, szakmai összetételének megváltoztatásának kezdeményezése,

c) a Kórház ellátási területe módosításának kezdeményezése,

d) a Kórház szakellátási kapacitásai átcsoportosításának kezdeményezése,

e) a Kórház részéről váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,

f) Kórháznak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez való hozzájárulás kezdeményezése a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

g) Kórház működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása iránti kezdeményezés az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint,

h) Kórház működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás kezdeményezése, valamint az ügyelet szervezésével kapcsolatos intézkedések,

i) továbbá az egészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő minden rendkívüli helyzetről, körülményről. 

 

SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

6.§

 

(1) Rendkívüli, a Kórház működését veszélyeztető, akadályozó körülmény felmerülése esetén, vagy az 1 millió forintot meghaladó káresemény bekövetkezésekor a rektort és a kancellárt haladéktalanul értesíteni szükséges.

(2) Soron kívüli tájékoztatást kell nyújtani a rektor/kancellár részére minden olyan körülményről, amely a Kórház folyamatos működését veszélyezteti, vagy a működésben kockázatot jelent.

(3) A külső és a belső ellenőrzések megindításáról a rektort és a kancellárt haladéktalanul tájékoztatnia szükséges.

 

DOKUMENTUMOK/IRATOK MEGKÜLDÉSÉNEK VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁSNAK A RENDJE

7.§

(1) A jelen utasításban meghatározott, rendszeres, vagy eseti tájékoztatás és az arra adott válasz elektronikus formában, iktatva, az adott ügyre vonatkozó minden lényeges írásos dokumentum megküldésével történik.

(2) A közalkalmazotti és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekről, megszüntetésekről, a kapcsolódó és egyéb bérjellegű intézkedések megtételéről havi összefoglaló kimutatás készítése szükséges a Kórház részéről tárgyhót követő hónap ötödik munkanapjáig. A kimutatást az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell megküldeni az Egyetem által meghatározott formában.

(3) A külső és a belső ellenőrzések megindításáról szóló értesítő levelet, illetve a lezárásáról szóló jegyzőkönyvet, jelentést a Kancellári Kabinetnek kell megküldeni.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

 

Jelen utasítás a JIF alhonlapján való közzététellel válik hatályossá, és a Kórház integrációjának napjáig hatályban marad.

 

 

Budapest, 2019. augusztus 6.                                                     Budapest, 2019. augusztus 5.   

 

         Dr. Merkely Béla                                                         Dr. Szász Károly

                   rektor                                                                         kancellár

 

Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 6.


E/3/2019. (VIII.06.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem által a Szent Rókus Kórház és Intézményei felett gyakorolt közép irányítási hatáskör részletes szabályairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/3/2019. (VIII.06.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS