1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 43. szám 2019. VII. 30.

A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörben eljárva – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására BM/764-15/2019. számú határozatával 2019. június 1. napjától 2022. június 1. napjáig terjedő időszakra a MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.-t (2040 Budaörs, Szabadság út 290.) kijelölte.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 43. szám  2019.VII. 30.
Hatály: 2019. VII. 30.

A felhívás tartalmazza többek között a pályázati feltételeket, a pályázati anyag tartalmára, valamint a benyújtási határidőre vonatkozó rendelkezéseket.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 133. szám 2019. VII. 30. 
Hatály: Rendelkezéstől függően VIII. 14. napján, valamint 2019. XI. 1. napján lép hatályba.

A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

A rendelet

a) 1. -ában az „a minőségértékelési feladatokat ellátó egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrészek helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,

d) 3. (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,

e) 5. §-ában az „Az állandó minőségügyi szakfőorvos” szövegrész helyébe az „Az országos szakfelügyelő” szöveg lép.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 133. szám 2019. VII. 30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2019.VIII. 1. napján, 2019.X. 1. napján, 2020.I. 1. napján, valamint 2020.IX. 1. napjánlép hatályba.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

Módosul: 15. § (6), 17.§ (4)-(6)

15.§ (6): Az  Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a  felsőoktatási intézmény duális képzési szakmaigyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő duális képzési megállapodás, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a szakmailag illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a felsőoktatási intézmény fenntartóját.

17.§ (4) Duális képzés esetén a  hallgatói munkaszerződés a  képzés – legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett – teljes duális formában folytatott idejére szól.

(5) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni. Ha a  hallgató a  képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a  hallgatói munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.

(6) Duális képzés esetén a szakmai gyakorlatnak a felsőoktatási intézmény épületében megvalósuló része is külső képzőhelynél megvalósuló gyakorlatnak tekintendő.

Hatályát veszti a rendelet 15. § (5) bekezdése, valamint 17. § (3) bekezdés a) pontjában az „éjszakai munka szövegrész.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

Módosul: 9. § (2) g), 13. § (3).

(A doktori tanács)
9.§ (2)g) a  doktori szabályzatban meghatározza a  fokozatszerzés nyelvi követelményeit, amely jogosítvány átruházható a doktori iskola működési szabályzatára.

13. § (3) A  doktori iskola működési szabályzata tartalmazhatja, figyelemmel a  doktori szabályzatra, a  doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeit és a nyelvismeret igazolásának módját. A doktori iskola működési szabályzata meghatározza a  nyelvi követelmények teljesítéséhez elfogadott valamennyi idegen nyelv felsorolását, valamint ebből a  felsorolásból kijelölhet egy, a  tudományterület műveléséhez elengedhetetlen olyan idegen nyelvet, amelynek ismerete a fokozatszerzéshez szükséges.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2-4. számú melléklete.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
Megjelent: MK 133. szám 2019. VII. 30.
Hatály: 2019. VIII. 14.

A rendelet meghatározza többek között, hogy ki jogosult az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeleti tevékenységének végzésére, valamint a szakfelügyelet szakterületeit.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozata az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról
Megjelent: MK 133. szám 2019. VII. 30. 
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere 
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés elfogadása során

A Kormány az  egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyelete és az  egészségügyi ellátás eredményességét értékelő minőségügyi szakfőorvosi felügyelet operatív feladatainak egy szervezeten belüli működtetése céljából felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  2020. évtől bázisba épülő módon gondoskodjon 100 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím javára.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 137. szám 2019. VIII. 1.
Hatály: 2019. VIII. 2.

Módosul: 21. § (1) d):

(A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során]

21. § (1) d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerint, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – szervezettországos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra (jogosult).

A módosítást első alkalommal a 2020. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról
Megjelent: MK 137. szám 2019. VIII. 1.

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

A felvonókkal és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok átfogó módosítása.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

Módosul: 3. § (2), (6)-(9):

3. § (2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel a Kormányhivatal engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez – annak tárgyától függően – a 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

(6) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az (5) bekezdésben hivatkozott berendezések létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez – annak tárgyától függően – a 2. melléklet I., II. vagy III. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

(7) A berendezés megszüntetését az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére, ha – az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve – a berendezés megszüntetése bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez a 2. melléklet III. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

(8) A Hatóság a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetekben a bejelentésben foglaltakat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatással tudomásul veszi, vagy az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a bejelentésben szereplő tevékenységét megtiltja, ha

a) a (6) és (7) bekezdésben meghatározott mellékleteket nem csatolták, vagy

b) megállapítja, hogy a berendezés nem felel meg az e rendeletben – és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével – a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.

(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti tevékenység a tevékenység bejelentésének benyújtásától számított 15 nap elteltével megvalósítható, ha a Hatóság a bejelentésben szereplő tevékenységet nem tiltja meg.

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok átfogó módosítása.

9.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A miniszterelnök 85/2019. (VIII. 1.) ME határozata az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről
Megjelent: MK 137. szám 2019. VIII. 1.
Hatály: 2019. VIII. 1.

A miniszterelnök a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 42/D. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közös javaslatára –

Ádám Veronikát, orvost, az MTA tagját, a Semmelweis Egyetem professor emeritusát,

ifj. Kellermayer Miklóst, biofizikust, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánját

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító Testülete tagjává kinevezi.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.