1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
Megjelent: MK 128. szám 2019. VII. 23.
Hatály: 2019.XI.29. napján lép hatályba és 2019.XII.31. napján hatályát veszti.

A törvény rendelkezik többek között az egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségeiről, az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő, valamint a Központi alrendszer költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos szabályokról.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent: MK 128. szám 2019. VII. 23.
Hatály: 2019. VII. 24. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A belügyminiszter 30/2019. (VII. 26.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 129. szám 2019. VII. 26.
Hatály: A rendelet a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba. 

Átfogó módosítás rendelkezik többek között a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségre előírt követelményekről, valamint az oktatási, nevelési, gyermekek napközbeni ellátását biztosító egységek, továbbá műtők, központi műtői területekre vonatkozó szabályokról.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 129. szám 2019. VII. 26. 
Hatály: Rendelkezéstől függően 2019.VII.27. napján, valamint 2020.I. 1.napján lép hatályba.

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

módosul: 5/A.§ (1), 5/A. (2) g):

5/A. § (1): A 2. és 3. számú mellékletben szereplő indikációs pontokban foglaltak alapján társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a  szakorvos a  szakorvosi javaslatot a „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlapon vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján elektronikusan, a  (2)  bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(A szakorvosi javaslaton az alábbi adatokat kell feltüntetni:)
5/A. § (2) g): űrlap esetén az  orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az  EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

új: 17.§ (1a):
17. § (1a) Ha az  érintett adatainak megismerésére ellenőrzés során kerül sor, az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás csak az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatot tartalmazza.

Módosul a rendelet 1. és 4. számú melléklete.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nőgyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról
Megjelent: MK 129. szám 2019. VII.26. 
Hatály: Rendelkezéstől függően 2019.VII.27. napján, valamint 2019. VIII. 1. napján lép hatályba. 

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1/A., 2., 3., 4., 9., 14. és 19. számú melléklete.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. és 3. számú melléklete.
Hatályát veszti a rendelet 2.5. számú mellékletében foglalt táblázat 210. sora.

A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 3.2., 3.3., 3.4. és 3.17. számú melléklete.

A rendelet 3. 12.  melléklet 27.8.  pontjában az  „az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a  halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a  rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes rendelet 15.  §-a alapján” szövegrész helyébe az „a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38. és 39. §-a alapján” szöveg lép.

Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1-4. számú melléklete.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozata a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról
Megjelent: MK 130. szám 2019. VII. 26.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, honvédelmi miniszter. Határidő: a 2020.  évi költségvetés végrehajtása során

A Kormány egyetért azzal, hogy 2020. január 1-jétől az ingyenes tankönyvellátás valamennyi köznevelési intézmény esetében, fenntartótól függetlenül a  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való közvetlen elszámolással valósuljon meg; valamint felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, az  agrárminiszter, az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  honvédelmi miniszter bevonásával – gondoskodjon a fent meghatározott cél végrehajtása érdekében,az 1. melléklet szerint az egyes fenntartók költségvetési előirányzatán ingyenes tankönyvellátás érdekében rendelkezésre álló összegek átrendezéséről a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 15. Ingyenes tankönyvellátás támogatása jogcímcsoport javára.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.