1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 6/2019. (VI. 7.) PM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 96. szám 2019. VI.7.
Hatály: 2019.VI.8.

Módosul: 11. § (2)-(4)
11.§ (2) A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.

(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt oktatók kötelesek részt venni ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kijelöléssel az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és az e rendelet 7. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 97. szám 2019. VI. 11.
Hatály: 2019.VI.19.

A 9–13. § és a 14. § r) pontja 2020. I. 1. napján lép hatályba.

Hatályát veszti 3. melléklet 44., 45. pontja, 4. melléklet 12. pontjában az  „E-betekintés során szkennelt” szövegrész.

Átfogó módosítás.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelete a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 99. szám 2019. VI. 13.
Hatály: 2019. VI.14.

módosítás: 1. §, 2.§ (1), (3)
1.§ A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a  kormányközi oktatási megállapodások végrehajtása érdekében a  külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az  ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  külföldi partner illetékes minisztériumával kötött megállapodása szabályozza az e rendelet és a vonatkozó kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően.

2.§ (1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. Az oktatásért felelős miniszter közreműködik az ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az oktatáspolitikai szempontok érvényesítése révén.

(3) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a minisztérium költségvetési fejezete terhére a programban részt vevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a magán-egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket –, a szervezési átalány, és a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az igazságügyi miniszter 15/2019. (VI. 13.) IM rendelete az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 99. szám 2019. VI.13. 
Hatály: 2019. VI.28.

módosul: 2. § (1)
2. § (1) A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon, papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani. A kérelemben az Szjt. 94/D. § (1) és (2) bekezdésében előírtakon túl meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mű címét, a mű műtípusát, a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mű hordozóját.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelete az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: 
MK 101. szám 2019.VI.14.
Hatály: 2019.VI. 15.

Rendelkezéstől függően: 2020. I. 1., 2020. XI. 1., valamint 2022.  I. 1. napján lép hatályba.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

Módosul a rendelet 5. számú melléklete.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

Nem lép hatályba a 12. §, valamint a rendelet 14. és 15. számú melléklete.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.