K/2/2019. (V.10.) számú kancellári utasítás

a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetéséhez szükséges tervezéseket előkészítő  munkacsoportok létrehozásáról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi utasítást adom ki:

1.§

(1) A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetésének hatékony lefolytatása érdekében 9 munkacsoportot hozok létre. A munkacsoportok tagjai a Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, a Belső Klinikai Tömbigazgatóság, a Kiemelt Beruházások Igazgatósága, a Külső Klinikai Tömbigazgatóság és a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Tömbigazgatóság közalkalmazottjai közül delegált személyek. A munkacsoportok vezetői a Kiemelt Beruházások Igazgatóságának kijelölt közalkalmazottjai.

(2) Az egyes munkacsoportokat, valamint a munkacsoportokba az (1) bekezdés szerint delegált szakembereket a jelen utasítás melléklete tartalmazza.

(3) A munkacsoportok felállításának célja a munkacsoportok munkaterületeire vonatkozóan a költözéshez kapcsolódóan az egyes klinikai épületek kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges munkanemenkénti költségvetési tételek részletes egységeinek meghatározásához elengedhetetlen méret és mennyiség kimutatás elkészítése és dokumentálása, valamint a különböző tervezési szerződések teljesítésének ellenőrzése, észrevételezés, véleményezés, a kiviteli tervezési tevékenység koordinálása, az információmegosztás biztosítása, klinikai igények figyelembevétele. A tervezési munkacsoport feladata az Egyetem személyi állományában rendelkezésre álló tervezési kapacitásnak és a beszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötött tervezők(nek) a koordinálása és a tervezési feladatok nyomon követése minden munkacsoport, illetve költözési helyszín vonatkozásában, továbbá az Egyetem belső erőforrásainak egyesítése a tervezési feladatok elvégzésére.

(4) A feladat végrehajtásához Előkészítő és lebonyolító, valamint Tervezési munkacsoportokat szükséges létrehozni.

2.§

 (1) A munkacsoportok működésében résztvevők:

a) a munkacsoport vezetője építő- építész- vagy gépészmérnök
b)  munkacsoport tagjai:
ba) építő- vagy építészmérnök tervező, vagy tervkészítési tapasztalattal rendelkező munkatárs;
bb) épületgépész és gépészmérnök;
bc) elektromos könnyűáramú és erősáramú mérnök;
bd) tapasztalattal és/vagy helyismerettel rendelkező műszaki munkatárs;
be) szükség szerint egyéb szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkatársak.

(2) A Tervezési munkacsoport szükség esetén kiegészíthető további belső kapacitással, melyről a megbízott kancellári biztossal történt egyeztetést követően a KBI igazgató dönt.

3.§

(1) A munkacsoport vezetőjének jogai és kötelezettségei:

a) összehívja és vezeti a munkacsoport ülését, amennyiben ez szükséges;
b) megszervezi a munkacsoport munkáját, gondoskodik a munkacsoport feladatainak teljesítéséről;
c) meghatározza a résztvevők feladatait és teljesítésük határidejét;
d) ellenőrzi a részfeladatok határidőben történő teljesítését;
e) összehangolja a munkacsoport által végzett tevékenységet a többi munkacsoport munkájával;
f) ellenőrzi a munkacsoport résztvevőinek tevékenységét, és folyamatosan beszámoltatja a tagokat a feladatok előre haladásáról;
g) hetente beszámol a munkacsoport munkájának előrehaladásáról a KBI igazgatója felé, aki ez alapján a kancellári biztost tájékoztatja.

(2) A munkacsoport tagjának jogai és kötelezettségei:

a) a munkacsoport vezetője által megjelölt feladatokat a megadott határidőben teljesíti;
b) az általa elkészített részanyagot a munkacsoport vezetője vagy az általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátja;
c) a részt vesz a munkacsoport ülésén, illetve szakmai munkájával végrehajtja a munkacsoporti feladatokat;
d) folyamatosan tájékoztatja a felettes munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt a munkacsoportban részvételéhez kapcsolódó elfoglaltságáról;
e) együttműködik a munkacsoport vezetőjével, és a munkacsoport tagjaival és folyamatosan tájékoztatást ad szakterülete illetve kijelölt feladata vonatkozásában.

(3) A munkacsoport vezetője a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetésével összefüggésben a KBI igazgatónak számol be feladatai teljesítéséről, aki erről az ügyben kinevezett kancellári biztost tájékoztatja. A KBI igazgató és a kancellári biztos a munkacsoportok vezetőin keresztül közvetlen tájékoztatást kap a feladatok teljesítésének előre haladásáról.

(4) A munkacsoportnak a KBI állományán kívüli azon tagjai tekintetében gyakorolt munkáltatói jogokat, akik felett a munkáltatói jogot gyakorló vezető az SZMR 6. sz. Melléklete szerint a kancellár által átadott hatáskörben gyakorolja, a munkáltatói jogokat gyakorló vezető személyét az SZMR 6. sz. Mellékletének 1. pont utolsó mondatában foglaltak szerinti, jelen utasításba foglalt egyedi intézkedésemmel, az adott munkacsoport működésének időtartamára az e bekezdésben foglaltak szerint módosítom.  A munkacsoport tagjának a munkacsoport tevékenységével kapcsolatos feladatai tekintetében a munkáltatói jogkörök közül az utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási és irányítási jogkört, továbbá a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogot a KBI Igazgatója gyakorolja. A munkacsoport tagjának a munkacsoport tevékenységéhez nem kapcsolódó feladatai tekintetében, valamint a KBI igazgatóját meg nem illető az SZMR 6. sz. Mellékletének 4. pontjában meghatározott munkáltatói jogköröket a munkacsoport tagja felett továbbra is a 6. sz. Mellékletben szereplő táblázatban kijelölt vezető gyakorolja.  A KBI igazgatója a szabadság kiadására vonatkozó jogosultságának gyakorlását megelőzően a 6. sz. Melléklet táblázatában szereplő munkáltatói jogkörgyakorlóval egyeztetni köteles. A munkacsoport megszűnését követően – további intézkedés nélkül – a munkáltatói jogok gyakorlása a 6. sz. Melléklet szerint történik.

4.§

A munkacsoport működése:

a) a munkacsoport szükség szerint, de legalább heti rendszerességgel ülésezik;
b) a munkacsoport üléséről rövid emlékeztető készül;
c) a munkacsoport résztvevői a munkacsoportban kiosztott feladataikat első sorban a napi munkaidő keretén belül látják el, legalább annak fele tartamában, a munkáltatói jogkörgyakorlók által hetente közösen előre meghatározott rendben;
d) a munkacsoport nem KBI tag résztvevőinek a munkacsoport feladatellátására vonatkozóan, illetve az igazgatóságukon felmerült feladataik közötti időmegosztásra vonatkozóan a KBI Igazgatója dönt, az osztott munkáltatói joggyakorló igazgató előzetes véleményének beszerzését követően.
e) a munkacsoportok kijelölt feladatainak sikeres elvégzéséről a KBI igazgató tájékoztatja a kancellári biztost, aki erről jelentést tesz a kancellár részére. A kancellár ezt követően rendelkezik a munkacsoportok megszüntetéséről.

 5.§

Felhívom a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságának vezetőjét, hogy értesítse a munkacsoportok résztvevőit és azok feletteseit a munkáltatói jogok megváltozásának tényéről.

6.§

Felhívom a Semmelweis Kiemelt Beruházások Igazgatóságának vezetőjét, hogy a 3. § (4) bekezdésével érintett közalkalmazottak munkaköri leírásának a jelen utasításban foglalt feladatokra vonatkozó kiegészítését készítse el és annak 1 példányát a közalkalmazott, 1 példányát pedig az EGFI részére adja át.

7.§

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatósága (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba, és a jelen utasítással létrehozott utolsó munkacsoport 4.§ e) pont szerinti megszüntetésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Budapest, 2019. május 10.

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2019. május 14.

 


K/2/2019. (V.10.) számú kancellári utasítás a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetéséhez szükséges tervezéseket előkészítő munkacsoportok létrehozásáról  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/2/2019. (V. 10.) számú kancellári utasítás

K/2/2019. (V.10.) számú kancellári utasítás a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetéséhez szükséges tervezéseket előkészítő munkacsoportok létrehozásáról melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/2/2019. (V. 10.) számú kancellári utasítás melléklete