Figyelem! Az utasítás 2018.II.14.-től 2018.III.8-ig volt hatályban.

A 2018. március 9-től hatályos K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás az alábbi linken megtekinthető: K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás

K/1/2018. (II.13.) számú
kancellári utasítás

a konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről

A Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi döntést hozom:

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Pető András Kar szervezeti egységében foglalkoztatott azon közalkalmazottakra, akik kinevezésük és munkaköri leírásuk szerint a Semmelweis Egyetem által belföldi vagy külföldi szervezetekkel kötött megállapodás teljesítése körében – a szervezeti egység központi feladat-ellátási helyétől eltérő helyen – konduktori tevékenységet végeznek (a továbbiakban: közalkalmazott), kivéve

a) a Konduktív Pedagógiai Központ szervezeti keretében működő köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottakat – ide nem értve a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma szervezeti kereteiben működő Utazó Konduktori Szolgálat szervezeti egységben foglalkoztatott közalkalmazottakat – , akik e tevékenységet a Semmelweis Egyetemmel kötött megbízási szerződés keretében láthatják el.

b) az életvitelszerűen külföldön tartózkodó konduktorokat, függetlenül a jogviszony jellegétől.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység esetében a közalkalmazottat a szervezeti egység központi feladat-ellátási helyétől eltérő helyen történő munkavégzésére tekintettel felmerült többletköltségeinek ellentételezésére – a Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat 2.2.6. (2) a) pontjában megállapított napidíj helyett, amennyiben a közalkalmazott Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel és az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének kiindulási helye is Magyarország területe, – a (3) bekezdésben meghatározott összegű költségtérítés (a továbbiakban: költségtérítés) illeti meg.

(3) Amennyiben a közalkalmazott a központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzés időtartama alatt főétkezésben (ebéd vagy vacsora) részesül, az adott naptári napra jutó költségtérítést 1 főétkezés esetén harminc, 2 főétkezés esetén hatvan százalékkal csökkenteni kell. A költségtérítés számítása során nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során a közalkalmazott négy óránál rövidebb időt tölt a központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen. Fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során a közalkalmazott négy óránál hosszabb, de nyolc óránál rövidebb időt tölt a központi feladatellátási helytől eltérő helyen, ebben az esetben a költségtérítés mértéke a napi mérték ötven százaléka. Központi feladat-ellátási helytől eltérő helynek minősül az utazás napján és közben érintett valamennyi hely. A költségtérítés összege naptári naponként

a) 13.000 forint, az olyan megállapodás teljesítéséhez kapcsolódóan, amelyet jelen utasítás hatálybalépését megelőzően kötött a Semmelweis Egyetem, illetve jogelődje belföldi vagy külföldi szervezetekkel,

b) 20.000 forint az olyan megállapodás teljesítéséhez kapcsolódóan, amelyet jelen utasítás hatálybalépését követően kötött a Semmelweis Egyetem, illetve jogelődje belföldi vagy külföldi szervezetekkel.

(4) A költségtérítést – amely költségátalány – az 1. számú mellékletben szereplő, a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott és a Kötelezettségvállalási Szabályzat előírásai szerint ellenjegyzett Igénylés szerint utólag kell elszámolni a szervezeti egység központi feladat-ellátási helyétől eltérő helyen a munkavégzés miatt indokoltan eltöltött naptári napok száma alapján, az igénylésnek az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósághoz (a továbbiakban: EEGF) a hazaérkezést követő 15 naptári napon belül történő, közalkalmazott általi benyújtásával.

(5) A költségtérítés tekintetében előleg igényelhető a (4) bekezdésben meghatározott Igénylésnek az utazást megelőző EEGF-hez történő benyújtásával. Az EEGF az előleget az igénylő közalkalmazott bankszámlájára munkabér jellegű kifizetésként utalja át. Az EEGF az előlegnek a közalkalmazott számlájára az utazás napját megelőzően történő beérkezését akkor biztosítja, ha az igény az utazás napját megelőzően 14 naptári nappal hozzá beérkezik, és az hiánypótlásra nem szorul.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő tevékenységre vonatkozó olyan megállapodást, amely szerint a konduktorok utazási valamint szállásköltségeinek megtérítése a Semmelweis Egyetem kötelezettsége, a Pető András Kar érvényesen közvetlen kancellári jóváhagyással köthet.

(7) Az (1) bekezdés szerinti megállapodások tekintetében kötelezettségvállalással érintett szervezeti egység érvényesíteni köteles, hogy a megállapodás szerinti partner által – az Egyetem tevékenységének ellenértékeként – fizetett díj a (3) pont szerinti költségtérítés fedezetét biztosítsa.

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a konduktori feladatokat ellátó közalkalmazott munkaköri leírásában rögzíti a központi feladat-ellátás helyét.

2. §

(1) Jelen utasítás visszavonásig érvényes és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálya kiterjed a hatálybalépését megelőzően megkezdett és el nem számolt központi feladat-ellátási helyétől eltérő helyen végzett konduktori tevékenységre.

Budapest, 2018. február 13.                                                                       

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2018.II.15.


A K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás a konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás

A  K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás 1. számú melléklete (doc)

A  K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás 2. számú melléklete (doc)