Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

Iktatószám: 23428-22/KINIG/2017

E/9/2017. (VIII. 22.) számú rektori-kancellári utasítás

 a Pályázati szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról szóló E/3/2017. (V. 23.) számú rektori-kancellári utasítás
módosításáról

A Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a Semmelweis Egyetem Rektora és Kancellárja az alábbi döntést hozta:

A Pályázati szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról szóló E/3/2017. (V. 23.) számú rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosul:

  • A Pályázati szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról szóló E/3/2017. (V. 23.) számú rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 [6. Bérmaximum alkalmazása európai uniós projektek esetén]

„6.1. Az EMMI 14289/24/2017/FEKUTSTRAT iktatószámú levele bérmaximum alkalmazását írja elő a kiemelt, standard és egyszerűsített kiválasztási eljárású, európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítása során. Az alábbiakban részletezett bérmaximumoktól az EMMI 14289-39/2017/ FEKUTSTRAT iktatószámú levele alapján eltérés lehetséges a 6.9-6.12. pontokban részletezett módon.

  • Az Utasítás 6. pontja a következő 6.9-6.12. alpontokkal egészül ki:

[6. Bérmaximum alkalmazása európai uniós projektek esetén]

6.9. Az EMMI 14289-39/2017/ FEKUTSTRAT iktatószámú levele alapján az EFOP keretében megvalósításra kerülő és a bérmaximummal érintett projektek vonatkozásában a következő, kedvezőbb szabályok alkalmazhatók. Amennyiben a támogatást igénylő állami felsőoktatási intézmény[1], a szakmai vezető, az alprojektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető (jelen utasítás 6.4. pontjában hivatkozott táblázat) – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges.

6.10. Az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételére tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, kereset-kiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

6.11. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos ajánlattal kell alátámasztani.

6.12. A bérmaximumokat meghatározó EFOP felhívások esetén a kedvezőbb szabályok érvényesítésére a támogatási szerződéskötési folyamat során, vagy szerződésmódosítás keretében kerülhet sor, amelyet az EFOP Irányító Hatóságnál a kedvezményezett(ek)nek az egységes pályázói elektronikus felületen (EPTK) szükséges kezdeményeznie a 6.8. pontban leírt módon.

A módosító rendelkezések az egységes szerkezetű utasítás közzétételével végrehajtottá válnak, ezért az egységes szerkezetű utasítás közzétételét követő napon jelen módosító utasítás hatályát veszti.

Jelen utasítás és azzal az E/3/2017. (V. 23.) számú rektori-kancellári utasítás módosítása a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Dr. Szél Ágoston                                                                                      Dr. Szász Károly
rektor                                                                                                         kancellár

[1] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény


Letöltések: