Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Ösztöndíjak

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE  
A Semmelweis Egyetemen három különböző szociális alapon megpályázható ösztöndíj igényelhető:

 • Rendszeres szociális ösztöndíj (Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj)
 • Alaptámogatás (Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj első évesek kiemelt ösztöndíjrésze)
 • Rendkívüli szociális támogatás

 1. Mi az a rendszeres szociális ösztöndíj és hogyan tudom igényelni? Rendszeres szociális ösztöndíjra (Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjra) aktív státuszú, állami finanszírozású, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar hallgató, vagy azzal egy tekintet alá eső miniszteri ösztöndíjas formában finanszírozott, nappali munkarendben aktív tanulmányokat folytató hallgató pályázhat. Továbbá az is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun Rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények). Az elektronikus adatlapra feltöltendő igazolásokat, a részpontokat és a pontozás szabályait a TJSZ 1. melléklete sorolja fel. Ez a csatolandó dokumentumok listája, amit a Szociális Bizottság oldalán megtaláltok. Az adatlapon egy-egy tényhez több igazolás feltöltése is szükséges, ezek fel vannak tüntetve (pl. munkáltatói igazolás + nyilatkozat egyéb jövedelemről). A pályázat vége után utólagos hiánypótlásra nincsen lehetőség.

A Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj pályázata a szemeszter első havában indul: szeptemberben és februárban. Általában 15 napon keresztül tart.
Szociális pontszámot egy félévre egyszer lehet meghatározni. Vagyis az elsőéveseknek, akik augusztusban jelentkeznek kollégiumba, és kitöltik a szociális adatlapot, már megvan a pontszámuk. Nekik szeptemberben csak egy nyilatkozatot kell leadniuk, hogy szociális ösztöndíjra is pályáznak. A felsőbb évesek és kollégiumba nem jelentkezett elsőévesek a szociális adatlapot szeptemberben töltik ki.
Aki a tavaszi szemeszterben februárban az ösztöndíjhoz kitölti az adatlapot, annak a nyár eleji felsőbb éves kollégiumi jelentkezéshez már nem kell, a februári pontszáma lesz figyelembe véve.

Az a pályázó jogosult az ösztöndíjra, aki:
▪ a pályázati határidő lejárta előtt leadja az adatlapot a Neptunon, és
▪ a pontszáma eléri vagy meghaladja a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által a félévre meghatározott ponthatárt.

A támogatás 5 hónapra jár, azaz 1 félévre. Az első összeg a szemeszter második havában érkezik, akkor természetesen két hónapnyi ösztöndíj, a következő három részlet pedig havonta.

2. Mi az alaptámogatás? Alaptámogatásra az elsőéves hallgató pályázhat, csak abban az esetben, ha először iratkozik be a felsőoktatási intézménybe. Ez az ösztöndíj 5 hónapra, vagyis 1 félévre jár. Csak az részesülhet benne, aki először létesít hallgatói jogviszonyt államilag támogatott nappali képzésen és az első aktív félévében a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázta, a végső pontszáma eléri a SZEB által meghatározott pontszámot (vagyis kap rendszeres szociális ösztöndíjat), és a pályázat során megfelelően igazolta, hogy az alábbi rendkívüli körülmények közül minimum egy igaz rá:

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, vagy
 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

2020 szeptemberétől már nem kell külön pályázni az alaptámogatásra. Aki a rendszeres ösztöndíjban részesül és megfelel a fenti feltételeknek, automatikusan elnyeri ezt is.

3. Mi az a rendkívüli szociális támogatás és hogyan tudom igényelni? A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának (pl. közvetlen családtag halála, természeti csapás) anyagi mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató kérelmére részesülhet. Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek: az ösztöndíj elveszítése, vagyontárgyak elvesztése, illetve azok ellopása és a tankönyvvásárlás.

Szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet ebben a támogatásban, vagyis az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap-és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt. Vagy aki tanulmányait államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem – aktív hallgatói jogviszony esetén – az esemény(ek) után fél éven belül bármikor benyújtható. A kérelmet a SZEB bírálja el, és dönt az ösztöndíj összegéről. Ugyanazon okra hivatkozva rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. A rendkívüli szociális ösztöndíj mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-os összeget.

A pályázati adatlapot megtaláljátok a Szociális Bizottság oldalán. Be lehet adni postán, személyesen vagy elektronikusan is. A leggyorsabb és legkényelmesebb mód e-mailben elküldeni a csatolmányokkal együtt az adatlapon feltüntetett címre, mi ezt javasoljuk Nektek.

A csatolmányok is fel vannak sorolva az adatlapon: lakcímigazolás, igazolás a háztartás tagjainak jövedelméről (nyilatkozatok se maradjanak le!) az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, és igazolás a rendkívüli eseményről (pl. halotti anyakönyvi kivonat).

 

Ha bármilyen kérdésed felmerül, írj bátran! E-mail címünk: hok.szocialis@semmelweis-univ.hu