Betűméret: A A A

Honosítás és egyenértékűsítés

A Semmelweis Egyetem érvényben lévő Habilitációs Szabályzatának idevonatkozó részei:

VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 28.§
Külföldön szerzett habilitációt a Semmelweis Egyetem elismer abban az esetben, ha a honosítási kérelemből, valamint annak mellékleteiből egyértelműen megállapítható, hogy a honosítás iránt pályázó a Semmelweis Egyetem habilitációs követelményeinek eleget tesz.
Kivételesen, honosítási eljárással habilitáció ítélhető meg olyan egyetemi tanárnak is, aki a szakmai tevékenységét az elmúlt 10 évben folyamatosan olyan államban végezte, amelyben habilitációs eljárást nem folytatnak, feltéve, hogy a habilitációs előfeltételeknek eleget tett. A honosítási eljárás során – tekintettel a habilitáció országában működő eltérő oktatási rendszerekre – nem a numerikus követelmények számszerű teljesítését kell igazolni, hanem a Semmelweis Egyetem habilitációs szabályzatában rögzített elvek érvényesülését.
A honosítás iránt a pályázónak az egyetemi Habilitációs Bizottság elnökéhez címzett kérelmet kell benyújtania, amelyben meg kell jelölnie azt a tudományágat és szakterületet, amelyben a habilitációjának honosítását kéri. Nyilatkoznia kell a beadványban arról is, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett honosítási eljárás, és hogy 2 éven belül ilyen irányú kérelmét nem utasították el.
Idegen anyanyelvű külföldi állampolgár habilitációjának honosítása iránti kérelmét az egyetem idegennyelvű oktatásban használt bármely nyelven is benyújthatja.
A honosítási pályázati kérelmet papír alapon és digitális adathordozón (CD-n vagy pendrive-on), 1-1 példányban kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:
a) egyetemi végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata; amennyiben annak nyelve az egyetem oktatásában nem használt nyelv, akkor az oklevélről készült hiteles magyar nyelvű másolat;
b) a tudományos fokozat (PhD- illetve annak tartalmában megfeleltethető más fokozat) megszerzését igazoló oklevél, másolatban;
c) a habilitációs oklevél hiteles másolata; amennyiben annak nyelve az egyetem oktatásában nem használt nyelv, akkor az oklevélről készült hiteles magyar nyelvű másolat;
amennyiben olyan egyetemi tanár kér honosítási eljárással habilitációt, aki a szakmai tevékenységét az elmúlt 10 évben folyamatosan olyan államban végezte, amelyben habilitációs eljárást nem folytatnak, mellékelnie kell egyetemi tanári kinevezési okmányának hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint a kinevezőnek a Semmelweis Egyetem oktatásában használt bármely nyelvén írt (vagy hitelesen magyarra fordított) igazolását arról, hogy a szóban forgó egyetemi tanári kinevezés az ottani felsőoktatási rendszerben elérhető legmagasabb oktatói rang;
d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) nyilatkozata arról, hogy a habilitációs címet odaítélő külföldi intézmény rendelkezik tudományos fokozat kibocsátási joggal (Ha a pályázó olyan országban végez kutatási tevékenységet, amelyben a PhD-fokozat nem feltétele a tudományos karriernek, azonban oktatási és tudományos teljesítményt egyaránt elismerő habilitációs címmel rendelkezik, akkor a PhD-fokozatot kiválthatja az adott országban jellemzően megszerezhető más fokozat is – pl. a németországi Promotion –, feltéve, hogy a habilitációs követelményeknek a jelölt egyébként megfelel.);
e) szakmai önéletrajz; amelyben részletesen ismerteti oktatói, tudományos és speciális szakterületi munkásságát, különös tekintettel az utolsó 10 évre;
f) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény;
g) a tudományos publikációinak pontos bibliográfiája az alábbi bontásban:
1) impaktfaktorral rendelkező folyóiratban megjelent eredeti tudományos közlemények (sorszámozva, a megjelenés sorrendjében), a megjelenési évre vonatkozó impaktfaktor feltüntetésével. (Ha ez még nem került nyilvánosságra, a Journal Citation Report [ISI] legutolsó kiadása szerinti impaktfaktort kell megadni. A folyóiratban megjelent kongresszusi előadás-kivonatokat nem szabad felsorolni.);
2) tudományos könyvek és könyvfejezetek;
3) egyetemi tankönyvek, tankönyvfejezetek és jegyzetek.
h) a tudományos dolgozataira utaló független hivatkozások jegyzéke a bibliográfia követelményei szerinti összeállításban, közleményenként feltüntetve. (Függetlennek minősül egy hivatkozás akkor, ha a pályázó a hivatkozó munkának nem szerzője vagy társszerzője). Amennyiben a jegyzék nem a Science Citation Index (ISI) alapján készült, a hivatkozások fénymásolatát – sorszámozva – mellékelni kell;
i) az oktatási tevékenysége szempontjából illetékes tanszékvezető(k) nyilatkozata arról, hogy a pályázó az elmúlt 10 évben miként vett részt az egyetemi graduális és/vagy posztgraduális oktatásban, és mi az egyetemi oktatásban jelenleg betöltött szerepe (feladata). Amennyiben a pályázó külföldön végzett oktatói tevékenységet, úgy az elmúlt 3 évben végzett oktatói feladatainak pontos leírását, valamint előadásainak, ill. gyakorlatainak tematikáját és évi óraszámát a külföldi egyetem illetékes vezetőjének (tanszékvezető vagy dékán) igazolnia kell;
j) impaktfaktorral rendelkező folyóiratban megjelent eredeti tudományos közleményeinek címoldaláról készült fénymásolat a g)1) pontban előírt sorszám feltüntetésével;
A Habilitációs Bizottság kizárólag a habilitációs szabályzat előírásainak megfelelő módon összeállított pályázatokkal foglalkozik.
A visszavont kérelem a Sz. 21.§ b) pontjában foglalt korlátozások szempontjából nem tekinthető elutasított kérelemnek, de újabb habilitációs kérelem leghamarabb a visszavonástól számított 1 év eltelte után nyújtható be;
k) legalább egy oldal terjedelemben annak részletezése, hogy a pályázó a honosítást milyen megfontolásból illetve motiváció alapján kéri.
A Habilitációs Bizottság elnöke a kérelmet mellékleteivel együtt három, tudományos minősítéssel rendelkező előbírálónak adja ki. Legalább egy és legfeljebb két előbíráló a Habilitációs Bizottság tagja. A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetében az egyik előbíráló külső szakember, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében az egyik előbíráló egyetemi szakember kell, hogy legyen.
Az előbírálók megvizsgálják a habilitálhatóság jogszabályokban és e szabályzatban előírt feltételeinek meglétét, továbbá a kérelemre és mellékleteire vonatkozó szabályzati előírások betartását, és ezekről írásos véleményt terjesztenek elő. Nyilatkoznak arról, hogy a pályázó által megjelölt tudományterületi/tudományági besorolás elfogadható-e. Az előbírálók feladata annak megállapítása, hogy a pályázó dokumentált oktatási tevékenysége megfelel-e egy nagy tapasztalattal rendelkező, vezető oktatótól elvárható oktatási tevékenységnek. Feladatuk annak megállapítása, hogy a pályázó eddigi munkássága a szakterületére vonatkozó MTA doktori követelményeknek milyen mértékben tesz eleget. Amennyiben az adott szakterületre vonatkozóan az MTA illetékes osztálya vagy szakbizottsága minimális kumulatív impaktfaktort és hivatkozási számot állapított meg, ezeket összeveti a pályázó teljesítményével. A közleményjegyzék alapján véleményezi azt, hogy a pályázó a tudományos eredményeinek elérésében vezető vagy munkatársi szerepet töltött-e be.
A Habilitációs Bizottság elnöke, amennyiben a pályázó tudományos tevékenységének megítéléséhez szükségesnek tartja, véleményt kérhet az MTA szakmailag illetékes szakbizottságától.
A Habilitációs Bizottság az előzetesen rendelkezésére bocsátott anyag (kérdőív, valamint az idegennyelvű eredeti közlemények jegyzéke), továbbá a három előbíráló véleményének ismeretében megítéli a pályázó dokumentált oktatói és tudományos munkásságát és azok alapján rendes ülésén dönt arról, hogy a pályázó külföldön megszerzett habilitációs címét honosítja-e vagy sem. Az ülésre a Habilitációs Bizottság elnöke a pályázót meghallgatás céljából meghívhatja. Az esetleges elutasító döntés okait a bizottság elnöke a pályázóval írásban közli.
A habilitáció vagy az azzal egyenértékű teljesítmény elismeréséről az egyetem annak a tudományágnak és szakterületnek a megjelölését is tartalmazó oklevelet állít ki, amelyben a pályázó a habilitációt elnyerte. Az oklevelet az egyetem rektora és a Habilitációs Bizottság elnöke írja alá (6. sz. melléklet).
Elutasító döntés esetén, ugyanabban a tudományágban a pályázó leghamarabb a döntéstől számított 2 év eltelte után, legfeljebb még egy alkalommal folyamodhat honosításért.

28/A.§
(1)
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) kihirdetéséről szóló 279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet 2.§-ában található, az egyezmény 5. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásnak a Semmelweis Egyetem által adományozott doctor habilitatus (d. Habil.) címmel való egyenértékűségéről az egyetem kérelemre – a Habilitációs Bizottság határozata alapján – tanúsítványt ad ki.
(2) A Habilitációs Bizottság elnökéhez címzett – papír alapon és digitális adathordozón 1-1 példányban benyújtott – kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező személyazonosító adatait: név, leánykori név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, munkahely, elérhetőségek (levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám, faxszám);
b) a kérelmező által művelt tudományterület és tudományág megnevezését;
c) a németországi habilitációs eljárást lefolytató intézmény megnevezését, székhelyét, valamint a habilitáció sikeres lefolytatását igazoló dokumentum habilitációt lefolytató által – 60 napnál nem régebben – hitelesített másolatát;
d) az annak igazolásául szolgáló dokumentumot, hogy a habilitációs eljárást lefolytató intézmény a Németországi Szövetségi Köztársaság olyan oktatási intézménye, amelyet a tartományok belső jogi előírásai felsőoktatási intézményként ismernek el, vagy olyan nem állami oktatási intézmény, amely a tartományok belső jogi előírásai alapján államilag elismert felsőoktatási intézmény;
e) szakmai önéletrajzot;
f) a kérelmező tudományos publikációinak bibliográfiáját;
g) az eljárási díj megfizetését igazoló szelvényt.
(3) A Habilitációs Bizottság egyéb dokumentumok benyújtására is felhívhatja a kérelmezőt, ha az az egyenértékűség megállapításához szükséges. Az idegen anyanyelvű kérelmező a kérelmet és annak mellékleteit magyar nyelven vagy az egyetem idegennyelvű oktatásában használt idegen nyelven nyújthatja be.
(4) A Habilitációs Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Habilitációs Bizottság határozatát jelenlévő tagjai több mint felének igen szavazatával hozza meg. Az ülésre a Habilitációs Bizottság elnöke a kérelmezőt meghallgatás céljából meghívhatja. Az esetleges elutasító döntés okait a Habilitációs Bizottság elnöke a kérelmezővel írásban közli.
(5) Amennyiben a Habilitációs Bizottság nem határozatképes, akkor az ülést változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(6) A Habilitációs Bizottság az egyenértékűség megállapítását megtagadhatja, ha a kérelem alapján az egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűség azért nem állapítható meg, mert:
a) a habilitációs eljárást lefolytató intézmény nem tartozik az egyezmény hatálya alá,
b) a habilitáció nem fejeződött be sikeresen,
c) a kérelem alapjául szolgáló eljárás nem minősül habilitációs eljárásnak a vonatkozó németországi rendelkezések szerint, vagy
d) a habilitációt visszavonták, vagy az egyébként megszűnt.
(7) Amennyiben a németországi habilitációs eljárást lefolytató intézmény, a Semmelweis Egyetem által kiadott, egyenértékűséget igazoló oklevél átvételét követően a kérelmező habilitációs oklevelét visszavonja, arról a kérelmező a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának Elnökét haladéktalanul tájékoztatni köteles. A németországi habilitációs eljárást lefolytató intézmény által visszavont habilitáció, a Semmelweis Egyetem egyenértékűséget tanúsító oklevelének visszavonását is jelenti.
(8) A habilitáció egyenértékűségéről szóló tanúsítványnak tartalmaznia kell annak a tudományágnak és szakterületnek a megjelölését, amelyben a kérelmező a habilitációt elnyerte. A tanúsítványt magyar és német nyelven az egyetem rektora és a Habilitációs Bizottság elnöke írja alá. Az egyetem által kiadott tanúsítványokról a Doktori Titkárság anyakönyvet vezet.
(9) A tanúsítványt a habilitáció egyenértékűségéről a 7. sz. melléklet tartalmazza.