Betűméret: A A A

Tájékoztató habilitációs pályázat benyújtásához

I. HATÁRIDŐK:

A pályázat benyújtási határideje minden évben február 15., (amennyiben munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon, 9.00–12.00) a Doktori Titkárságon (1085 Budapest, Üllői út 26., fszt. 9.).
Amennyiben a pályázó más tudományágban adja be pályázatát, mint a CSc- vagy a PhD-fokozatát szerezte, 45 nappal a határidő előtt kérelmet kell benyújtania a Habilitációs Bizottság elnökéhez. A Doktori Titkárság nyitva tartása: K-CS-P: 8.30–12.00 Sz: 13.00–16.00 Értesítés kiküldése  a pályázók részére: minden évben július 15-éig. A tantermi előadások (minden tanév I. szemesztere) időpontjainak leadási határideje: minden évben augusztus 20. A kollokvium időpontja: minden év február 1. és április 30. között.

II. ELÉRHETŐSÉGEK:

A habilitációs bizottság elnöke:
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, az MTA doktora
A habilitációs bizottság titkára:
Dr. Prohászka Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora
tel.: (+36-1) 325-1100/57310
e-mail: prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Titkársági ügyintézés:
Balog Ibolya, tel.: +36-20-663-2265
E-mail: balog.ibolya@med.semmelweis-univ.hu
Gazdasági ügyintézés: 
Kovácsné Dupaji Nikoletta, gazdasági ügyintéző
Tel.: belső mellék: 54582, mobil: +36-20-825-8524
E-mail:
dupaji.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
A pályázat leadása: a Doktori Titkárságon: Tölgyesi-Lovász Krisztina (+36-1) 266-2343, (+36-1) 266-7483,
E-mail: tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu
Kérjük, hogy postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot tartalmazó borítékon szíveskedjenek feltüntetni: „SK felbontásra!
Web: https://semmelweis.hu/habilitacios-bizottsag/

III. TÁJÉKOZTATÁS A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJAKRÓL ÉS BEFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL:

Az eljárási díj összege:
Az Egyetemi Tanács 87/2003. (X.30.) határozata a habilitációs eljárás díjait az alábbiak szerint határozta meg:
1)  A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetén 100 000 Ft. Sikeres habilitáció esetén az egyetem az eljárási díj 50%-át visszatéríti.
2) A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, magyar nyelvű eljárást kérő pályázó esetében 250 000 Ft. Az MTA doktora esetében 200 000 Ft.
3) Idegennyelvű eljárást kérő pályázó esetében 300 000 Ft.

Az eljárási díj befizetése:
Kovácsné Dupaji Nikoletta, gazdasági ügyintéző
Tel.: belső mellék: 54582, mobil: +36-20-825-8524
E-mail:
dupaji.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
A pályázó a kitöltött adatlapot (letölhető xlsx) e-mailben.
A kitöltve visszaküldött adatlap alapján a gazdasági ügyintéző átutalási számlát küld a pályázó részére, melynek birtokában az azon szereplő egyetemi számlaszámra a pályázó befizeti az eljárási díjat.
Az eljárási díj befizetését igazoló átutalási számla és a befizetési (banki átutalási) bizonylat 1-1 másolatát a pályázat anyagához kell csatolni.

IV. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Tisztelt Pályázó! A habilitációs pályázat írásos anyagának postai beküldése esetén kérjük feltüntetni a borítékon az „SK felbontásra!” feliratot vagy a pályázati anyagot személyesen leadni a Doktori Titkárságon.
(Dr. Prohászka Zoltán, egyetemi tanár
Habilitációs Bizottság, titkár)

A pályázatot 1 nyomtatott és 1 elektronikus adathordozón (CD-n vagy pendrive-on) kell benyújtani. A nyomtatott dokumentumokat spirálozva vagy kötve kell leadni. A benyújtandó dokumentumok: a) egyetemi oklevél másolata; b) tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata; c) szakmai önéletrajz; d) az eljárási díj befizetését igazoló átutalási számla és a befizetési (banki átutalási) bizonylat 1-1 másolata; e) tudományos publikációinak pontos bibliográfiája: Az egyetem Központi Könyvtárának igazolása az MTMT-adatbázisból kinyomtatott teljes publikációs listához és az MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya táblázatához szükséges. Mindezek mellett – külön könyvtári igazolás nélkül – kérjük  a pontos bibliográfiát az alábbiaknak megfelelően: –  ismeretterjesztő könyvek, könyvfejezetek (lista); – ismeretterjesztő közlemények egyetemi végzettségűeknek (lista); – ismeretterjesztő közlemények a közönség részére (lista); – minden egyéb közlemény, megjelent kongresszusi absztrakt stb., amely az MTMT-adatbázisban nem szerepel; – tudományos dolgozataira utaló független hivatkozások jegyzéke. f) adatlap („MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat”); g) magyar és idegennyelven tartott tudományos előadásinak jegyzéke (lista); h) 2 magyar és 2 külföldi egyetemi tanár ajánlása; i) tanszékvezetői nyilatkozat az oktatásban való részvételről; tantermi előadások igazolása; j) közvetlen munkahelyi vezetői nyilatkozat; k) idegennyelvű folyóiratban megjelent, eredeti tudományos közlemények címoldalának fénymásolata, a sorszám feltüntetésével; l) adatlap (4. sz. melléklet: „A pályázó összefoglaló adatai”) m) a tudományos kollokvium alapját képező tézis címe, valamint a 2 tantermi előadás javasolt címe; n) motivációs levél (legalább 1 oldal terjedelemben annak részletezése, hogy a pályázó a habilitációt milyen megfontolásból, illetve motiváció alapján kéri); o) tézisfüzet (A4-es formátumban megfelelő); q) erkölcsi bizonyítvány (eredeti példány).

A habilitációs pályázat benyújtásának formai követelményei: Tisztelt Pályázók! A Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságához a pályázatokat a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában kell leadni, a szabályzatban megadott időpontig. Ezt követően habilitációs pályázat átvételére nincs lehetőség. Kérjük, hogy a beadásnál a következő formai kéréseket vegyék figyelembe: A pályázatokat a szabályzat előírásainak megfelelően 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban kérjük leadni. Az elektronikus példány adathordozója CD vagy pendrive. Az adathordozóra írják fel az elérhetőséget: név, munkahely, telefon és e-mail-cím. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a leadott adathordozót nincs módunkban visszaszolgáltatni. A pályázati anyag elektronikus formátumát 2 db pdf-fájl-ban kérjük összefűzni. – Az egyik tartalmazza a publikációs adatlapot és a publikációs listát az MTMT-ből. – A másik fájlnak kell tartalmaznia az összes többi dokumentációt. Mindkét fájl pdf-formátumú legyen. Célszerű a két fájl címének a pályázó nevét és adatlap, illetve dokumentumok címmel (ékezetek nélkül) menteni és leadni (pl.: minta_pista_adatlap.pdf és minta_pista_dokumentumok.pdf). A papír alapú beadásnál kérjük, hogy a dokumentációt fűzzék le (spirálozás elégséges, nem muszáj köttetni – de ne csupán dossziéban, lefűzés nélkül legyen elhelyezve!).

V. EGYÉB TUDNIVALÓK:

Szakterület megjelölése: A Habilitációs Bizottság 1/2005.IX.1. sz. határozata alapján a Semmelweis Egyetemen habilitációs pályázatot olyan szakterület megjelölésével lehet benyújtani, amely a graduális oktatásban kötelező tantárgy, vagy az egyetem által nyilvántartott elsőként megszerezhető (alap), vagy ráépített szakképesítések jegyzékében szerepel. Az Általános Orvostudományi Kar által nyilvántartott szakképzési jegyzék megtalálható az egyetem honlapján: https://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes/tajekoztato-a-szakkepzesrol A fogorvosok a következő szakvizsgákat tehetik le: – dentoalveolaris szájsebészet– konzerváló fogászat és fogpótlástan – gyermekfogászat és fogszabályozás – parodontológia. A Gyógyszerésztudományi Karon a megfelelő elérési hely: http://www.gytk.sote.hu honlapon oktatás/posztgraduális képzés/alapszakképesítések • Hitelesítés a könyvtárral (lásd: honlap). A Habilitációs Bizottság határozata alapján kérjük a pályázókat, hogy a MTMT-adatbázisból kinyomtatott teljes publikációs lista és az MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya táblázat egy-egy példányát a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárával hitelesítsék. A sajtó alatt” (in press) megjelölésű közleményeknél kérjük annak a szerkesztőségi levélnek a másolatát, amely a közlemény elfogadását igazolja. Adatszolgáltatás az oktatói tevékenység megítéléséhez: (lásd: honlap) Kérjük “a pályázó összefoglaló adatai” kiegészítéseként – egy eredeti példányban – “Előadói tevékenység” címmel az alábbi adatok közlését: Előadói tevékenység:  1) Az előadott tantárgy tanrendi megnevezése.  2) Az egy tanévre elírt (45 perces) tantermi előadások száma. Többtanéves tantárgy esetén az összóraszám a tanévek számával osztandó.  3) A tanév megjelölésével a pályázó által tanévenként megtartott (45 perces) eladások száma. Elegendő a 2. pontban feltüntetett összóraszám 25%-ának közlése. Az “Előadói tevékenység” címen összeállított kiegészítő adatközlést kérjük az illetékes tanszékvezetővel/tanszékvezetőkkel láttamoztatni. A PhD-oktatói tevékenység igazolása: A habilitációs pályázathoz mellékelni kell a Doktori Tanács Titkárságának igazolását a pályázatban feltüntetett PhD-tevékenységről (kurzustartás, témavezetés). Tantermi előadások: (lásd: honlap) A Habilitációs Bizottság 1/2006. (V.25.). sz. határozata alapján a habilitációs eljárás keretében tartandó magyar és idegennyelvű tantermi előadások témái nem lehetnek azonosak. Az oktatott tantárgy előadási rendjében szereplő előadás témáját, helyét és idejét az illetékes tanszékvezetővel előzetesen egyeztetni kell. Az előadás témáját a Habilitációs Bizottság, megtartását a Habilitációs Bizottság elnöke hagyja jóvá. A tudományos kollokvium téziseinek tartalmi és formai követelményei: (lásd: honlap) A fedőlap tartalmazza: Tudományos kollokvium tézisei, cím, szerző, munkahely, benyújtás éve; Második oldaltól folyamatosan: I. rész: a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása (az irodalmi háttér ismertetésével). II. rész: az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírása, a feldolgozás módszerei. III. rész: a tudományos eredmények rövid összefoglalása. IV. rész: a tézisek legfontosabb új megállapításai V. rész: a tézisek alapjául szolgáló a) idegennyelvű közlemények jegyzéke (impaktfaktorral feltüntetve); b) az idegennyelvű közlemények összesített impaktfaktora; c) magyar nyelvű közlemények jegyzéke; d) a fenti közleményekre vonatkozó független hivatkozások száma; e) könyvek, könyvfejezetek jegyzéke. Kívánatos, hogy a tézisek I–IV. része 7–15 oldal terjedelmű legyen. A tézisfüzet A5-ös szabvány oldalon készítendő el. A beadáskor leadott tézisek azonban A4-es formátumban, a beadott dokumentumokhoz fűzhető.

VI. AZ ELJÁRÁS MENETE ÉS A FONTOSABB IDŐPONTOK:

– február 15.: benyújtási határidő; – augusztus 20-áig a pályázó jóváhagyásra elküldi az elnöknek az előadás címét, helyét és időpontját feltüntető meghívót; – tantermi előadás: minden tanév I. szemeszterében; – február 1. és április 30. között tudományos kollokvium; – a Habilitációs Bizottság tavaszi ülésen dönt a habilitáció odaítéléséről; – július 1.: Semmelweis Nap, a habilitációs oklevelek átadása.