Tájékoztató

70649/FOFTO/2022

 

TÁJÉKOZTATÓ a digitális fogászati tervezés szakon történő tanulmányok megkezdésével kapcsolatos
tudnivalókról a 2022/2023. tanévben (pdf)

 

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ – Továbbiakban: TVSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2022/2023. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A „2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról” rendelkezése szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

1. NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben történő regisztráció és halasztás:

A NEPTUN rendszerben a regisztrációs időszak 2022. augusztus 29-én 12:00 órától 2022. szeptember 2-án 23:59 óráig tart.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2022. szeptember 2-ig a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben beiratkozási, vagy halasztási szándékát nem regisztrálja, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 45.§ értelmében az abszolutórium megszerzéséig a passzív félévek száma osztatlan képzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben 4 félév lehet azzal, hogy – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével-az egybefüggő szünetelés ideje nem lehet hosszabb, mint 2 félév.

Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő, a tanulmányok megszakításával járó esetben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához kérvény benyújtása szükséges. Az ilyen jellegű kérelmet a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell benyújtani.

A kérelem nyomtatványok a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottság honlapján http://semmelweis.hu/fok-tvb/ érhetőek el.

Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén is szükséges beiratkozni, illetve regisztrálni és passzív státuszt beállítani a NEPTUN rendszerben. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

2. Beiratkozás:

Tanulmányi tudnivalókkal kapcsolatos tájékoztató időpontja és helyszíne:

Időpont:         2022. augusztus 30. (kedd) 8-9 óra között,

Helyszín:         Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum,

                        (Dr. Balogh Károly-Dr. Varga István tanterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. I. em.)

Beiratkozás időpontja és helyszíne:

Időpont:         2022. augusztus 30. (kedd) 9-16 óra között,

Helyszín:         Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar,

                        Dékáni Hivatal (1085 Budapest, Üllői út. 26. fszt.10.)

A beiratkozás névsor szerint szakaszosan történik, a beosztással kapcsolatos információkat a Kar honlapján, az Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Beiratkozás fül alatt érhetik el augusztus második felében. Kérjük, a beosztás szerinti idősávban jelenjenek meg a beiratkozáson! A beiratkozáson kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

A beiratkozásra az alább felsorolt dokumentumokat szükséges magukkal hozni:

 • érettségi bizonyítvány (tanúsítvány is) és másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány és másolata,
 • olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött beiratkozási lap (a nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!) Az állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formára történt felvételnek megfelelő beiratkozási lapot töltsék ki!
 • személyazonosító igazolvány és mindkét oldalának másolata,
 • lakcímkártya és mindkét oldalának másolata,
 • adóigazolvány és másolata,
 • társadalombiztosítási igazolvány és másolata
 • 1 db, más célra még nem használt igazolványkép (3,5cm x 4,5cm). A nem megfelelő méretű fényképeket nem áll módunkban elfogadni, így hiányzó dokumentumnak minősül. A fényképek hátoldalán tüntesse fel nevét és születési dátumát!,
 • Fogadalomtétel dokumentum aláírva,
 • Nyilatkozat a digitális fogászati tervezés képzés során elvárt hallgatói magatartásról dokumentum aláírva,
 • Tájékoztatás átsorolásról/elbocsátásról dokumentum aláírva
 • Korábbi felsőoktatásban történt tanulmányok esetén részletes, a felhasznált államilag finanszírozott féléveket és a jogviszony megszűnésének dátumát tartalmazó jogviszony igazolás

A kért dokumentumok, nyilatkozatok a Kar honlapján az Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Beiratkozás fül alatt találhatók meg.

A beiratkozás elmulasztása, valamint a fentiekben kért dokumentumok hiányos leadása, pótbeiratkozást von maga után, melynek különeljárási díja: 6.000.-Ft.

A pótbeiratkozás időpontja: 2022. szeptember 5-6.

 

3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi.

Az előzetes vizsgálatokat a lakóhely szerinti illetékes egészségügyi intézményekben, vagy magánúton szükséges elvégeztetni, amelyről a dokumentumokat a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál kell bemutatni.

 

Vizsgálati időpontok:            2022. augusztus 22. – szeptember 9.

Naponta 8:30 és 11:30 között. (előzetes időpontfoglalás!)

Helyszín:                                 Semmelweis Egyetem, Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat

                                                  (1085 Budapest, Stáhly u. 7-9. V. emelet 503. szoba)

 

A beiratkozó hallgatókra vonatkozó kötelező alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tájékoztató, illetve a szükséges dokumeuntumok a Kar honlapján az Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Eü. alkalmassági vizsgálat fülön érhetők el.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni. Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a NEPTUN rendszerben érhető el az időpontfoglaló modul a hallgatói alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos időpontfoglalások lebonyolítására.

Felhívom figyelmét, hogy az alkalmassági vizsgálatra az „IDŐPONT FOGLALÓ” modulon keresztül kell jelentkezni. A jelentkezést segítő oktató videó itt érhető el.

Minden hallgatónak szükséges időpontot foglalnia és a vizsgálaton a foglalt időpontban kötelező megjelennie. A foglalt időpontban történő részvétel elmulasztása esetén kétséges, hogy tud másik időpontot foglalni.

Az alkalmassági vizsgálat megléte, feltétele a Semmelweis Egyetemen teljesítendő tanulmányoknak.

Az érvényes hallgatói alkalmassági minősítés időpontja a Neptun rendszerben rögzítésre kerül, ami egy évig lesz érvényes. Az érvényesség lejárta után a hallgatói alkalmassági minősítést minden évben kötelezően meg kell újítani, melynek ügyintézése, külön felszólítás nélkül a hallgató felelőssége.

 

4. Kötelező tanévnyitó ünnepély és fogadalomtétel:

A Semmelweis Egyetem 2022/2023. tanév ünnepélyes megnyitójának időpontja és helyszíne:

MVM Dome – Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok
(1098 Budapest, Üllői út 131.)
2022. szeptember 3. (szombat) 10 óra

  A Tanévnyitó Ünnepségen a részvétel kötelező, az ünnepély keretében a felvételt nyert hallgatók fogadalmat tesznek, mely fogadalom a kurrikulum részét képezi.

Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt mégsem tud megjelenni, kérjük, jelezze a Dékáni Hivatal felé. Az ünnepélyről történő távolmaradás esetén pót-fogadalomtételt szükséges tenni, amelynek időpontjáról a tanévnyitót követően fogjuk tájékoztatni.

További információkért kérjük, kövesse figyelemmel a Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Tanévnyitó fülét

 

5. NEPTUN rendszer, diákigazolvány, egyéb tudnivalók:

A Semmelweis Egyetemen az oktatás kreditrendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz, az Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Neptun fülén érhető el.

A hallgatói felület a NEPTUN rendszerben 2022. augusztus 29-én 12:00 órakor nyílik meg, a regisztráció és a tantárgyak felvétele csak ettől az időponttól lehetséges.

A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám, TAJ és adószám), valamint folyószámlaszámát szíveskedjék rögzíteni!

Az adatok feltöltésének elmulasztása esetén 6.000.-Ft különeljárási díj kerül kiírásra.

A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni és adóazonosító számot igényelni, amennyiben nem rendelkezik még ezekkel. A folyószámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni.

Amennyiben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához szeretnének kérvényt benyújtani, az erre használatos formanyomtatványok az alábbi linken, a Tanulmányi ügyek menüpont alatt találhatók: http://semmelweis.hu/fok-tvb/

Tanulmányi és Vizsgabizottságához önköltséggel kapcsolatosan benyújtandó kérelmek Dékáni Hivatalba történő leadásának határideje: 2022. augusztus 26.

Tanulmányi és Vizsgabizottságához tanulmányokkal kapcsolatosan benyújtandó kérelmek Dékáni Hivatalba történő leadásának határideje: 2022. szeptember 2.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyetem honlapján a mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Térítési és Juttatási Szabályzat, továbbá az egyéb egyetemi és kari szabályzatok az alábbi linken érhetők el:

https://semmelweis.hu/fok/hallgatoinknak/szabalyzatok/

A NEPTUN-on történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, amelynek részletei a Kari honlapon az Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Diákigazolvány fülön olvasható.

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) szintén a Kari honlapon elhelyezett pályázati felhívásban tájékozódhat (Oktatás/Hallgatói hírek/ Tájékoztató a felvételt nyert I. éves digitális fogászati tervezés szak hallgatóinak menüpont Kollégiumi elhelyezés fül).

Az órarend szerinti oktatás kezdete:

2022. szeptember 12. (hétfő) 8 óra Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Árkövy József tanterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.).

A Fogorvostudományi Kar tanévbeosztásáról a Kar honlapján itt tájékozódhat.

 

A Fogorvostudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2022. július 29.

 

 

Dr. Gerber Gábor

dékán

Tanévnyitó

A Meghívó a Tanévnyitó ünnepségre ITT érhető el.

Neptun

Fogadalom

A fogadalom szövege (pdf)

„Én, …………………………….., a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az egyetem és az általam választott kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom.

Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt.

Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem.

Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök. Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.

Isten engem úgy segéljen!”

Beiratkozás

Hallgatók beosztása a 2022. augusztus 30-i beiratkozásra hamarosan..

Beiratkozási lap első évfolyamra FOK (állami)
Beiratkozási lap első évfolyamra FOK (önköltséges)
Fogadalomtétel
Nyilatkozat a digitális fogászati tervezés képzés során elvárt hallgatói magatartásról
Tájékoztató átsorolásról/elbocsátásról
Passzív félév kérelem

Diákigazolvány

FONTOS Tudnivalók a Diákigazolványok igényléséhez

 

A Fogorvostudományi Kar honlapján lévő tájékoztató szerint, amennyiben diákigazolványt szeretne, egy NEK lapot kell igényelnie a Kormányablakban. A NEK lap jobb felső sarkában lévő azonosítóval tudja megigényelni a Neptunban a diákigazolványt az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés / Új felvétel menüpont alatt.

A diákigazolvány igénylés csoportosan kerül elküldésre az Oktatási Hivatal felé, ezért kérem, hogy az igénylését 2022.09.18. (vasárnap) éjfélig adja le. Amennyiben bármely ok miatt nem tudta megigényelni ezen időpontig a diákigazolványát, utólagosan is bármikor igényelhet. Ebben az esetben kérem, hogy az igénylésről küldjön a Dékáni Hivatalba egy értesítést a guzmicsne.eva@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A megigényelt diákigazolványok legyártása körülbelül 30 napot vesz igénybe, elkészültéig a gimnáziumi diákigazolvány érvényes. Amennyiben nem rendelkezik előző tanulmányaiból diákigazolvánnyal, a Dékáni Hivatal kiállít Önnek egy ideiglenes diákigazolványt, amit ügyfélfogadási időben vehet át személyesen.

A legyártásra került diákigazolványt a Dékáni Hivatalban veheti át, melynek időpontjáról a Neptunon keresztül kap majd értesítést.

Diákigazolvány igénylésének menete

EÜ Alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a NEPTUN rendszer “IDŐPONT FOGLALÓ” modulján keresztül kell jelentkezni. A jelentkezést segítő oktató videót itt találja meg.

További – a jelentkezési folyamatot segítő – információs anyagok elérhetők az alábbi Moodle felületen (magyar: Course: 2022 HÖK Segítő 💙 (semmelweis.hu).

 

Gólyahír, Gólyatábor

A gólyatáborral kapcsolatos információk megtalálhatók ITT.

Adatvédelmi tájékoztató a Semmelweis Egyetem Instruktor Öntevékeny Csoport által
szervezett 2022. évi Egyetemi Gólyatábor résztvevői adatainak kezelésével
kapcsolatos tájékoztató  érhető el INNEN.

Gólyahír 2022

Állami ösztöndíj

Diákhitel

FEKTESS A TUDÁSBA, FEKTESS A JÖVŐBE!
www.diakhitel.hu

Pénzügyek

Adatvédelem

Hallgatóknak adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_2021_07_08.pdf

Csoportbeosztás

  A csoport   B csoport
1 Ádám Petra Anna 1 Inczefi Dóra
2 Balázs Bence András 2 Jankovics Gergő
3 Barcza György János 3 Kaszás Kinga Lívia
4 Böjthe Adam Istvan 4 Kós Viktória
5 Doktor Márta 5 Kovács-Zsolnai Tímea
6 Frigh Erik 6 Pintér Gábor Tamás
7 Gazdag Luca Regina 7 Schmid Enikő
8 Gombkötő-Molnár Csenge 8 Sutús Péter
9 Hasznosi Petra 9 Zlatkov Dávid
10 Herczeg Minka Sára    

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:  12: 30 – 15:30
Kedd:   szünnap
Szerda: 12:30 – 15:30
Csütörtök: 09:00 – 12:00
Péntek: szünnap
Helyszín: Budapest, Üllői út 26., Rektori Épület, fsz. 10.
Ügyfél hívó rendszer az Aulában

SE szolgáltatás kedvezmény

A Semmelweis Egyetem ajándékboltjának kedvezményes vásárlásra jogosító kuponja felvételt nyert hallgatók részére:

SE ajándékbolt

SE housing – ingatlan bérlés tanácsadás

OTP Junior felvételizőknek