Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 05.
224051 Összes oltás
14128 Beoltott Semmelweis Polgár

 

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról a 2020/2021. tanévben

Tájékoztatás a járványügyi teendőkről!!!

Beiratkozási lap I. évfolyamra
Hallgatói nyilatkozat
Beiratkozás -IDŐBEOSZTÁS

88382/FOFTO/2020

Tisztelt Hallgató!

A Fogorvostudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!
Az alábbiakban ismertetjük a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

TÁJÉKOZTATÓ
a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról a 2020/2021. tanévben

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2020/2021. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról rendelkezése szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

 1. NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben történő regisztráció és halasztás:

A NEPTUN rendszerben a regisztrációs időszak 2020. augusztus 17-én 10:00 órától 2020. augusztus 30-án 23:59 óráig tart.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2020. augusztus 30-ig a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben beiratkozási, vagy halasztási szándékát nem regisztrálja, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 16.§ értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére egybefüggően legfeljebb két félév, a tanulmányok során összesen legfeljebb négy félév halasztást kaphat. Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő, a tanulmányok megszakításával járó esetben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz kérvény benyújtása szükséges. Az ilyen jellegű igényt a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell benyújtani a szorgalmi időszak harmadik hetéig. A kérelem a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottság honlapján található.

Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén is szükséges beiratkozni, illetve regisztrálni és passzív státuszt beállítani a NEPTUN rendszerben.

A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

 1. Beiratkozás:

A járványügyi megelőző intézkedések miatt a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatón online, a Zoom felületen keresztül tudnak részt venni 2020. augusztus 31-én (hétfő) 9.00 órától, amelyhez a linket hamarosan megküldjük.

A beiratkozásra 2020. szeptember 1-jén (kedd) 8:00 és 16:00 óra között a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalában (1085 Budapest, Üllői út. 26. fszt. 10.) kerül sor. A beiratkozás szakaszosan történik, a beosztással kapcsolatos információkat NEPTUN rendszeren keresztül küldjük meg. Kérjük, a beosztás szerinti idősávban jelenjenek meg a beiratkozáson. A beiratkozáson kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

 • Az érettségi bizonyítványának (tanúsítvány is) és nyelvvizsga bizonyítványának másolatát
 • A rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött beiratkozási lapot (a nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni)
 • Személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adóigazolványt, társadalombiztosítási igazolványt, valamint mindezek másolatát (lehetőleg egy lapon)
 • A személyi anyagához 1 db, más célra eddig még nem használt igazolványképet (3,5cmx4,5cm). A nem megfelelő méretű fényképeket nem áll módunkban elfogadni, így hiányzó dokumentumnak minősülnek. A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!
 • Fogadalomtétel c. dokumentum aláírva
 • Hallgatói nyilatkozat c. dokumentum aláírva

Fentiekben kért dokumentumokat névvel ellátott, A/4-es méretű borítékban kérjük leadni a beiratkozás során! A kért dokumentumok, nyilatkozatok, valamint a beiratkozó hallgatókra vonatkozó kötelező alkalmassági vizsgálat időpontja, helyszíne, beosztása szintén a Kar honlapján itt található meg.

A beiratkozás elmulasztása, valamint a fentiekben kért dokumentumok hiányos leadása, feltöltése pótbeiratkozást von maga utána, melynek különeljárási díja: 6.000.-Ft.

 1. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatót itt érheti el. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni! Az alkalmassági vizsgálatra történő beosztásról
2020. augusztus 6-án NEPTUN üzenetben kaptak tájékoztatást. Amennyiben a vizsgálaton a beosztás szerinti időpontban nem tudnak megjelenni, a későbbi vizsgálatra nem tudunk meghatározott időpontot biztosítani, hosszabb várakozási idő is előfordulhat. A szükséges vizsgálatokat magánúton is elvégezhetik, amelyről a dokumentumokat szintén a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál kell bemutatni.

 1. Ünnepélyes tanévnyitó és fogadalomtétel:

A Semmelweis Egyetem 250. tanévének ünnepélyes megnyitójára a Fogorvostudományi Karra felvételt nyert hallgatók részére 2020. szeptember 5-én (szombaton) 9:00 órai kezdettel kerül sor.

Az ünnepélyes tanévnyitó helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

A beiratkozott hallgatók számára az orvosi hivatáshoz kötődő fogadalomtétel kötelező, ezért kérjük, az Ünnepséggel kapcsolatos tájékoztatót, amelyet itt érhet el, alaposan szíveskedjék áttekinteni. A fogadalomtétel a mintatanterv része, ennek hiányában a tanulmányokat nem lehet megkezdeni.

 1. NEPTUN rendszer, diákigazolvány, egyéb tudnivalók
 • A Semmelweis Egyetemen az oktatás kreditrendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz, a Kar honlapján elérhető.
 • A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám, TAJ és adószám), valamint számlaszámát szíveskedjék rögzíteni!
 • A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni és adóazonosító számot igényelni, amennyiben nem rendelkezik még ezekkel. A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!
 • Amennyiben a Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottságához szeretnének kérvényt benyújtani, az erre használatos formanyomtatványok az alábbi linken, a Tanulmányi ügyek menüpont alatt találhatók: http://semmelweis.hu/fok-tvb/
 • Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyetem honlapján az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzata az alábbi linken elérhető: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 • A NEPTUN-on történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, a kari honlapon itt elérhető tájékoztató szerint.
 • A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) a honlapon elhelyezett pályázati felhívásban itt tájékozódhat.
 1. Tárgyfelvétel, oktatás kezdete
 • A tantárgyak felvétele a NEPTUN rendszerben szeptember 2-án 12:00 órától kezdődik.
 • Az órarend szerinti oktatás kezdete: szeptember 7. (hétfő)

Budapest, 2020. augusztus 11.

Dr. Bartha Károly
oktatási dékánhelyettes

Tanévnyitó

Neptun

Fogadalom

Fogadalom szövege

Semmelweis Egyetem I. évfolyamára beiratkozott hallgatók fogadalomszövege

„Én …………………………………………………………………, a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és Alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az Egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök.

Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.”

Budapest, 20……………………………………………

…………………….……………………..

aláírás

Beiratkozás

Diákigazolvány

EÜ Alkalmassági vizsgálat

Kollégiumi elhelyezés

Gólyahír, Gólyatábor

Állami ösztöndíj

Diákhitel

Diákhitel Tájékoztató

TANULMÁNYAIDHOZ VÁLASZD A LEGKEDVEZŐBB PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGET ÉS VÁLTSD VALÓRA TERVEIDET A DIÁKHITELLEL!

 • Az igényléshez csupán aktív hallgatói jogviszony szükséges,
 • a visszafizetés igazodik a pénzügyi helyzetedhez: jövedelemarányos és türelmi idős törlesztés teszi kedvezővé a hitelek visszafizetését,
 • törlesztéskönnyítési megoldásokkal, célzott kamattámogatásokkal és díjmentes előtörlesztéssel segítünk abban, hogy a tartozásodat mielőbb kiegyenlítsd,
 • hölgyek esetében a második gyermek után a tartozás felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes tartozást elengedjük.

A sikeres jövőd megalapozásához akár mindhárom termékünket egyszerre is igényelheted:

DIÁKHITEL PLUSZ – 500.000 FORINT, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 0%-OS KAMATTAL

A koronavírus miatt kialakult esetleges anyagi gondok enyhítésére kidolgozott kamatmentes Diákhitel Pluszt az intézményedbe való beiratkozást követően 2020. december 31-ig bármikor igényelheted. A maximum 500.000 forint értékben felvehető, teljesen kamatmentes diákhitelt szabadon költheted bármire. A futamidőt 1 és 5 év között Te választod meg, a törlesztést pedig csak egy éves türelmi időszak után kell megkezdened.   

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/31D3jCY

DIÁKHITEL1 – SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 1,99%-OS KAMATTAL

Ha a hétköznapi megélhetésedhez szeretnél pénzügyi segítséget, akkor válaszd a rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-et, akár külföldi tanulmányok esetében is. Idén tovább bővítjük a lehetőségeket, így 2020. augusztus 15-től már havi 150.000 forintot is igényelhetsz, így tanévenként összesen akár 1.500.000 forinthoz is hozzájuthatsz. Amennyiben van ügyfélkapus elérésed, úgy a hiteligénylésedet személyes megjelenés nélkül, online, percek alatt a Neptun rendszeren keresztül, elektronikus aláírással is benyújthatod. A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnését követően kell megkezdened, a havi részlet nagysága pedig a jövedelmedhez igazodik.

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/2DZimiw

DIÁKHITEL2 – KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK FINANSZÍROZÁSÁRA, 0%-OS KAMATTAL

Önköltséged fizetéséhez szükséged lenne anyagi segítségre? Akkor a kamatmentes Diákhitel2-t válaszd, melynek segítségével akár a teljes képzési költségedet finanszírozhatod. Az összeget közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utaljuk, így az valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A Diákhitel1-hez hasonlóan a hiteligénylést online, elektronikus aláírással pillanatok alatt elintézheted, a törlesztést pedig ugyanúgy a jövedelmedhez igazodva, a hallgatói jogviszony megszűnését követően kell megkezdened.

Részletekért kattints ide: https://bit.ly/3fQw8B8

 

 

FEKTESS A TUDÁSBA, FEKTESS A JÖVŐBE!
www.diakhitel.hu

Adatvédelem

Hallgatóknak adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_2020_08_05.pdf

Egyéb tudnivalók