Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

ANALITIKAI KÉMIA I.

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

Az analitikai kémiai módszerek elméleti megismertetése és gyakorlati alkalmazása, az analitikai szemléletmód kialakítása az anyag összetételének minőségi és mennyiségi meghatározásában. A hallgatók logikus gondolkodási készségének kifejlesztése, elméleti és gyakorlati tudásuk komplex módon való alkalmazása szervetlen anyagok kvalitatív és kvantitatív analízisére.

A tantárgy rövid leírása:

A kvalitatív és kvantitatív analitika kémia módszereinek elméleti és gyakorlati megismerése laboratóriumi minták és valódi minták összetételének analízise alapján. Kvalitatív analitikai kémiai reakciók jellemzése és felosztásuk. A kvantitatív analitika kémia (térfogat- és tömegmérésen alapuló), valamint műszeres (spektroszkópia, kromatográfia, elektroanalitika,…) módszereinek elméleti bemutatása és gyakorlati alkalmazása.

 

Tematika:

 1. hét: Az analitikai kémia definíciója, szerepe, módszereinek csoportosítása. Az analitikai kémia rövid története. Az analitikai kémia irodalma.
 2. hét: Minőségi analízis fogalma, reakciók csoportosítása (analitikai paraméterek, csoport reakciók, csoport reagensek, Fresenius-rendszer, ionosztályok)
 3. hét: A kationok osztályai, fontosabb reakciói (osztályreakciók és azok alkalmazhatósága, fontosabb csoport reagensek, elválasztási lehetőségek)
 4. hét: Az anionok osztályai, fontosabb reakciói (osztályreakciók és azok alkalmazhatósága, fontosabb reagensek, egymás melletti kimutatások)
 5. hét: Összetett analízis és minőségi analízis műszeres lehetőségei (összetett ismeretlenek vizsgálata, műszeres lehetőségek)
 6. hét: A kvantitatív analitikai kémia módszereinek csoportosítása. A módszer kiválasztása. Az analitikai kémiai feladat megoldásának főbb lépései.
 7. hét: Az analízis előkészítő műveletei: a mintavétel, az analitikai minta tárolása, oldása, feltárása.
 8. hét: A kémiai reakciók típusai és alkalmazásuk a kvantitatív analitikai kémiában. Kémiai egyensúlyok, egyensúlyi állandók. Sav-bázis folyamatok vizes oldatokban. Oldatok pH-jának számolása (sav, bázis, só, puffer).
 9. hét: Neutralizációs analízis: elve, mérőoldatok, faktorozás.
 10. hét: Kémiai és műszeres végpontjelzési lehetőségek az acidi-alkalimetriában.
 11. hét: Acidi-alkalimetriás titrálási görbék, a titrálási görbe alakját befolyásoló tényezők. Az indikátorhiba és számítása.
 12. hét: Neutralizációs analízis: savak, bázisok, sók meghatározása (példákkal). Több komponens egymás melletti acidi-alkalimetriás mérésének lehetőségei.
 13. hét: Oldószerek csoportosítása, nemvizes oldószerek alkalmazásának előnyei és hátrányai a vízzel szemben. Reakciók nemvizes közegben.
 14. hét: Nemvizes közegű titrálások gyakorlata (oldószerek, mérőoldatok, végpontjelzés, meghatározások).

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Általános és szervetlen kémia I., Bevezetés a gyógyszerészeti tanulmányokba, Matematika gyógyszerészeknek
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: a laboratóriumi gyakorlatok legalább 75%-án jelen kell lenni.
 • Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek: Az elméleti tudás ellenőrzése céljából 2 különböző anyagrészből zárthelyi írására kerül sor, a hallgatókkal előre egyeztetett időpontban (6. hét; 13. hét). Elégséges osztályzathoz legalább 50%-os teljesítés szükséges. Rövidebb írásos, vagy szóbeli számonkérés alkalomszerűen a félév bármelyik hetében is lehetséges. Javításra, pótlásra mindkét zárthelyit követően pótzárthelyi formájában biztosítunk lehetőséget és a félév végi jegy megállapításánál az ismétlésen elért eredményt vesszük figyelembe.
 • A félév végi aláírás követelményei: A félév elméleti követelményét akkor teljesíti a hallgató, ha az írásos és szóbeli számonkérések jegyeinek átlaga minimum 2,0. További feltétel, hogy a félévben szerzett utolsó elméleti jegy nem lehet elégtelen.
 • A félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Burger K: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés (Semmelweis Kiadó, 2012)
 • Barcza Lajos – Dr. Buvári Ágnes: A minőségi kémiai analízis (Medicina Kiadó, 2008)
 • Barcza L (szerk.): Kvantitatív analitikai kémia (kiegészítő jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2009)
 • Barcza L: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve (praktikum) (Medicina Könyvkiadó, 2009)
 • Az előadás és gyakorlatok anyagának vázlatos kivonata és egyéb segédletek letölthetők a Moodle Elearning portálról, valamint a http://www.webkvanti.chem.elte.hu honlapról.