Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA I.

 

A tantárgy rövid leírása:

Az atomszerkezet alapjai. Elemi és szubelemi részecskék. A Bohr-féle atommodell. Az elektron kettős természete. A Heisenberg-féle bizonytalansági elv. A Schrödinger-egyenlet és a kvantumszámok. A Pauli-elv és a Hund-szabály. Az elektronpályák energiája és beépülési sorrendje. A periódusos rendszer mezői és fő tulajdonságai. Periodikus tulajdonságok. Az ionos kötés. Kovalens kötés. A kovalens kötés ábrázolása Lewis-szerkezetekkel. Oktett szabály. A vegyértékelektronpár taszítási elmélet. A molekulák geometriája a vegyérték-kötési elmélet alapján. Molekulapályák kialakulása. Kötéspolaritás és molekulapolaritás. Mágneses tulajdonságok. Az elektronegativitás és meghatározása. Fémes kötés. Gyenge kötőerők. Kémiai reakciók típusai. Sztöchiometria. Az anyag halmazállapotai. Fázisdiagram és fázisszabály. Többkomponensű rendszerek, oldatok. Híg oldatok törvényei. Molekulatömeg meghatározása a kolligatív tulajdonságok alapján. Sav-bázis elméletek. Elektródfolyamatok. Galvánelemek. Redoxi- folyamatok iránya, redoxipotenciál. Kémiai egyensúlyok. A tömeghatás törvénye. A pH és számítása. Hidrolízis. Puffer-rendszerek. pH-függő betegségek. Komplexképződési egyensúlyok. A Lewis-féle sav-bázis elmélet Pearson-féle értelmezése. Heterogén egyensúlyok. Kémiai kinetika. Reakciórend és molekularitás. Radiokarbon és egyéb kormeghatározások. Reakciómechanizmusok. Katalizátorok, homogén és heterogén katalízis. Autokatalitikus, indukált és oszcilláló reakciók. Termokémia. Fajhő, hőkapacitás, endo- és exoterm reakciók. Hess tétele. Kémia folyamatok belső energia és entalpia változásai. Entrópia. Szabad entalpia. Kémiai folyamatok spontaneitása. Sugárhatás kémia és fotokémia.

 

Tematika:

 1. hét: Halmazállapotok, fázisok, fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály. Fizikai módszerek anyagok tisztítására: szublimáció, átkristályosítás, desztilláció, ideális/nemideális elegyek, azeotrópia. Reális elegyek desztillációja. Megoszlási egyensúly, folyadék-folyadék extrakció. Ioncsere és víztisztítási módszerek.
 2. hét: Kémiai egyensúlyok, a tömeghatás törvénye. Összefüggés a nyomásokkal és koncentrációkkal kifejezett állandók között. A Le Chatelier-Braun elv. Az egyensúlyi állandó hőmérséklet- és nyomásfüggése. Sav-bázis egyensúlyok.
 3. hét: Az Arrhenius sav-bázis elmélet, a Brönsted-Lowry sav-bázis elmélet. Konjugált sav-bázis párok és állandóik összefüggése. A víz sav-bázis egyensúlyai. A pH és számítása. Savak és bázisok erőssége. Hidrolízis. Puffer rendszerek.
 4. hét: Az atomszerkezet alapjai, elektron, proton, neutron. Az elektron töltésének meghatározása. A Bohr-féle atommodell. Az elektron kettős természete: részecske és hullám. A Heisenberg-féle bizonytalansági elv. A Schrödinger egyenlet és a kvantumszámok. A Pauli elv és a Hund szabály. Az elektronpályák energiája és beépülési sorrendje.
 5. hét: Redoxi-reakciók, a redoxi folyamatok iránya.
 6. hét: Elektródfolyamatok: a galvánelemek és az elektrolízis
 7. hét: A híg oldatok törvényei
 8. hét: Komplexképződési egyensúlyok. A ligandumok típusai. Anyagmérleg egyenletek, komplex egyensúlyok számítása. Heterogén egyensúlyok, oldhatósági szorzat, oldhatóság.
 9. hét: A periódusos rendszer mezői és fő tulajdonságai. Periodikus tulajdonságok: atomrádiusz, ionrádiusz, ionizációs potenciál, elektronaffinitás. Ionos kötés és az ionok típusai. Kovalens kötés és ábrázolása Lewis szerkezetekkel. A Lewis szerkezetes ábrázolás hiányosságai. Kivételek az oktett szabály alól.
 10. hét: A vegyértékkötés elmélet. Elektronpályák hibridizációja. Molekulák geometriája a vegyértékelektronpártaszítási elmélet alapján. Molekulapályák kialakulása, példákkal.
 11. hét: Kötéspolaritás és molekulapolaritás. Egyszeres és többszörös kötések. Az elektronegativitás és meghatározása. Kovalens kötések ionos jellege. Kovalens sugár és kötési energia, hálózatos kovalens kötések. Fémes kötés. Gyenge kötőerők. Diszperziós és dipól erők. Hidrogénkötés. Többcentrumú kötés.
 12. hét: Kémiai kinetika. Gyors, lassú és közepes sebességű reakciók. Reakciórend és molekularitás, elsőrendű reakciók, másodrendű, pszeudo- elsőrendű és nulladrendű reakciók. Reakciómechanizmusok. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése, ütközési elmélet. Katalizátorok, homogén és heterogén katalízis. Autokatalitikus, indukált, oszcilláló reakciók.
 13. hét: zárthelyi
 14. hét: Termokémia. Fajhő, hőkapacitás, endo- és exoterm reakciók. Hess tétele. Kémiai folyamatok belső energiaés entalpiaváltozása. Az entrópia. Kémiai folyamatok spontaneitása, a szabadenergia.

Kurzus követelményrendszere:

 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: a követelményrendszerben ismertetett rend szerint
 • Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek: két zárthelyi a tematikában megadott időpontban
 • A félév végi számonkérés típusa: kollokvium
 • A félév végi számonkérés formája: írásbeli és szóbeli

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Általános és Szervetlen Kémiai Gyakorlatok (szerk.: Dr. Szakács Zoltán) Semmelweis Kiadó
 • Általános Kémia (szerk.: Kőrös Endre) Semmelweis Kiadó