Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

TDK

A Tudományos Diákkör (TDK)

A TDK, a Karunkon 40 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákkör rövidítése. A legtöbb esetben valóságos „körökről” nem beszélhetünk, inkább jellemző az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, oktató által vezetett hallgatói munka. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg, amit a Tudományos Diákköri Tanács a honlapon közzétesz. A javasolt témákon túl, a hallgató maga is kereshet érdekes témajavaslatával témavezetőt, olyan szakembert, aki a téma ismerője, kutatója, és vállalja a témavezetői feladatok ellátását.

TDK-ba jelentkezés

Bárki, aki felvételt tudott nyerni a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karára, alkalmas arra, hogy a kutasson. Semmi más nem kell hozzá, csak elhatározás, szorgalom és kitartás a graduális képzésen túli ismeretszerzésre. Senki nem úgy születik, hogy tud kutatni, a témavezető feladata az iránymutatás, a „Hogyan?” megtanítása. Ha motivált, a TDK-ban a helye! A TDK-nak nincs előfeltétele, gyengébb tanulmányi eredmény, idegen nyelv alacsonyabb szintű ismerete nem jelent hátrányt. Egy TDK-munkát többen is készíthetnek. Több szerző, jó munkamegosztás esetén kisebb energiával is készíthet színvonalas munkát, az előadás is könnyebb lehet, ha nem egyedül kell kiállni a “nagyközönség” elé. A TDK-ba folyamatosan lehet jelentkezni, a honlapon megtalálható „szabályzatok” lapfülön lévő „Tudományos Diákkörök működési rendje” pontban letölthető szabályzat (továbbiakban TDK szabályzat) 3. számú mellékletének kitöltésével. A jelentkezési lapot alá kell írnia a TDK-témavezetőnek és a jelentkező hallgatónak is. A jelentkezési lapokat azon tanszék TDK felelősének kell leadni, amelyik tanszéken a TDK munka folyik.

Tehát a szükséges lépések:

 • TDK téma választása
 • Témát kiíró TDK-témavezető felkeresése (saját témával témavezető keresése)
 • Jelentkezési lap kitöltése, hallgatói és TDK témavezetői aláírása
 • Jelentkezési lap tanszéki TDK-felelősnek történő leadása
 • TDK-témavezető felkeresése, rendszeres kapcsolattartás, közös kutatás végzése

„Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” szabadon választható tárgy

A TDK munkát végző hallgatóknak lehetőségük van felvenni a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat 4 alkalommal, 4 féléven keresztül, melyért krediteket kap a hallgató. A TDK tagja lehet (tehát kutató munkát végezhet) hallgató anélkül is, hogy a tárgyat felvenné, de a tárgyat csak regisztrált TDK-s veheti fel. A regisztráció a jelentkezési lap leadásával a fentiek szerint) történik. A „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat nem tudja a hallgató a Neptunon keresztül felvenni. Minden félév 2. hetének végéig tud jelentkezni a TDKszabályzat 1. számú mellékletének kitöltésével (a hallgatói és a témavezetői aláírások ne hiányozzanak), és tanszéki TDK-felelősnek történő leadással. Ezek után a Tanulmányi Osztály veszi fel Neptun rendszerbe a tantárgyat. A félév során a témavezetővel egyeztetett ütemben és menetrend szerint folyik a TDK munka, órarendi kurzust nem kell látogatni. A tárgy regisztrációs lapját a tanszéki TDK-felelős őrzi, és félév végén ezen a lapon ad a témavezető aláírást és megajánlott jegyet. A Neptunban a hallgatónak el kell fogadnia félév végén a megajánlott jegyet, erre nagyon kell figyelni. Tehát a szükséges lépések:

 • 1. számú mellékben található tárgyfelvételi lap kitöltése (témavezető és hallgató is alá kell írja)
 • tanszéki TDK-felelősnek leadni a tárgyfelvételi lapot minden félév 2. hetének végéig
 • dolgozni a TDK témán a témavezetővel 4. félév végén témavezető aláírást és megajánlott gyakorlati jegyet ad
 • megajánlott jegy elfogadása a Neptunban (különben elveszik a jegy)

A TDK munka témája, mélysége

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon, legyen korszerű és tudományos igényű. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka bemutatása a konferencián

A TDK munka bemutatása a konferencián A TDK munka eredményeinek bemutatására a – minden évben tavasszal megrendezett – TDK Konferencián nyílik lehetőség. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló absztrakt elkészítése és beadása. A konferencián 10 perces előadást kell tartani. A legsikeresebb ifjú kutatók – képviselve a Kart – bemutathatják munkájukat a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Egy szerző több kutatással is indulhat a konferenciára, amennyiben van energiája ezek megfelelő elkészítésére. Természetesen évről-évre lehetőség van a TDK-n való részvételre, akár egy új témával, akár úgy, hogy az előző évi témát folytatják.

A TDK munka minősítése

Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban szakmai zsűri előtt kell megtartani. A zsűri az előadást pontozza. Az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a díjakra.

Az elbírálás fontosabb szempontjai:

 • formai követelmények (tagolás, ábrák-táblázatok-jelölések, prezentáció)
 • szakirodalmi háttér
 • módszertan (adatgyűjtés, kiértékelés módszertana)
 • eredmények, következtetések, javaslatok (szakmailag helytálló, újszerűség, közérthetőség, helytálló következtetések, javaslatok realitása)
 • általános összbenyomás (aktualitás, helytállóság, közérthetőség, nyelvezet)

A TDK munka előnyei

TDK-nak számos előnye van. Az egyetemi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi sikert jelent, ami segíti a szakmai önbizalom növekedését is, de nem elhanyagolhatók a díjak sem. A TDK-n résztvevők többek között tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyan lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a szakmai zsűriben és a hallgatóságban. Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó Intézet kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, ugyanis a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. A regisztrált TDK-hallgatók pályázhatnak tudományos közéleti ösztöndíjra, melynek havi összege akár 15.000 Ft is lehet. Ugyancsak nem elhanyagolható, hogy a regisztrált TDK-hallgatók krediteket gyűjthetnek. Azon túl, hogy felvehetik a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásba” című szabadon választható kurzust, a legjobbak meghívást kapnak a félévente nulladik héten megrendezett, két kreditet érő „Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés” tárgyra, amelyet három napos kihelyezett tréning formájában teljesíthetnek. A tréning keretében kommunikációs technikákon, prezentáció- és előadás-technikán túl személyre szabott, egyéni fejlesztés keretein belül, készség szintjén tudják elsajátítani a kutató munkához szükséges ismereteket.

Kapcsolat

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, kérjük, forduljon bizalommal a szakterületileg illetékes tanszék TDK-felelős oktatójához! A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosításért keresse a tanszéki TDK felelőst, vagy:

 • Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (lentik@se-etk.hu) TDT elnököt
 • Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna (soosne@se-etk.hu) TDT titkárt!

TDK tanszéki felelősök

TDK szabályzat 

Kutatási portfólió

Kutatási portfólió

Kutatási témák:

Új pszichoaktív szerek használói pszichoszociális jellemzőinek vizsgálata

A Tudat-törő prevenciós szabadulószoba hatékonyságvizsgálata

A stresszkezelés felmérése a felsőoktatásban

Az időskori sarcopenia rizikó intervenciós lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a hmb-szupplementációra és az elektormágneses tér kezelésre

Számítógép-alapú modern testképvizsgáló eszközök validálása

Egyetemi hallgatók életelégedettségének főbb jellemzői

A korai fejlődési időszak mozgászavarainak lehetséges terápiája egésztest vibrációs kezeléssel

Endokannabinoid jelátvitel hatása az érfal funkcionális működésére és remodeling folyamataira

Metabolikus és hormonális változások hatásai az érrendszer alkalmazkodási folyamatokra és az érátépülésre

Idősek funkcionális képességeinek megőrzése és esésmegelőzés

A vénás varikozitás egy lehetséges modellje patkányban

Részvétel a Magyar Ikerregiszter irányításával szervezett ikeradatbázis építésében jövőbeni közegészségtani jelentőségű vizsgálatokhoz

A fizikai aktivitás („sportolás”) szerepe az öregedés során bekövetkező agyi vasomotor és kognitív funkciók csökkentésének megelőzésében

Ápolók szocioökonómiai státusza

Az egészségügyi szakdolgozók gondolkodásának, tevékenységének és kompetenciáinak szociokulturális mintázatai speciális élethelyzetben lévő betegek egészségügyi ellátásában

Szociális készenlét a magyar társadalomban az egészségturizmusra

A romák és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata interdiszciplináris megközelítésben

Perinatális centrumokban dolgozó orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakmai feladataihoz kötődő etikai és jogi kérdések vizsgálata az élet elejéhez és végéhez kapcsolódó dilemmák értékelése szempontjából

A hazai egészségnevelés korszerű pedagógiai megközelítése a kortárs-oktatás segítségével; tanulj-tanítsd-tudd (tantudsz)

Az interkulturalitás filozófiai hermeneutikai olvasata és egészségügyi vonatkozásai

Az egészségügy társadalmi percepciója egy hátrányos helyzetű kistérségben

Egészségügyi szakdolgozók mentális zavarokkal kapcsolatos ismereteinek és a betegekkel szembeni attitűdjének vizsgálata

Tűszúrásos balesetek hazai alakulásának vizsgálata 2006-2021 között

Nyomási és vénás fekélyek szimulációs környezetben

A kórházi ellátás és az ápolási beavatkozások pszichés hatásai a gyermekekre és a gyermekápolókra kockázatalapú prediabetes-szűrés egy vidéki családorvosi praxisban

A tápláltsági állapot és tápanyag-beviteli érték monitorozása különböző életkorokban, az egészségmegőrzés és a táplálkozásfüggő betegségek táplálkozási rizikó tényezőinek azonosítása érdekében

A tápszerkonyhák higiénéje, tevékenységi folyamatainak szervezése és információs rendszere egészségtudatos jövő – fenntarthatóság a közétkeztetésben

A közétkeztetés – mint a táplálkozási magatartásnevelés egyik formájának – szerepe a táplálkozási attitűdök kialakulásában

Sportolók ergogén táplálkozása, dietoterápiás intervenciók és a testedzés szervezetre gyakorolt hatásai

Diabeteses betegek dietoterápiájának támogatása mobil applikációs program használatával

Idősek tápláltsági állapotának és tápanyag-beviteli értékeinek monitorozása; idősoktatás a táplálkozási attitűd befolyásolásáért

Biológiailag aktív komponensek vizsgálata élelmiszerekben

Az úszóváll prevenciós lehetőségei gyermekkorban

A hatékony egészségügyi kommunikáció szerepe az adherencia növelésében komplex fizioterápia cisztás fibrózisban

A beavatkozó állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös tekintettel a katasztrófák felszámolásánál jelentkező extrém hatások kezelésére

Vastagbéldaganatos betegek onkoterápiája során Activity Tracker használatával

A terhességi hypertóniák etiológiájának és klinikumának vizsgálata és a terhesgondozás jelentősége a kórkép felismerésében

Szaruhártya disztrófiák diagnosztikája és kezelési lehetőségei

Orthokeratológia szerepe a myopia progresszióban

Új lehetőségek a keratoconus terápiájában

Új lehetőségek a keratoconus korai formáinak diagnosztikájában

Védőnői ellátás Európában

Vizelettartási és ürítési problémák vizsgálata

Posztpartum női szexuális funkciók prospektív vizsgálata

A koraszülés/ kissúlyú születés/ fejlődési rendellenességek kialakulásának okait vizsgáló felmérés

Orális antikoaguláns kezelésben részesülő betegek terápiás adherenciája

Egynapos sebészettel kapcsolatos gazdaságossági, betegbiztonsági kérdések

Különböző összetételű parenterális tápláló keverékinfúziók stabilitásának vizsgálata

Mesterséges táplálás gyakorlata

Kórházi, klinikai táplálási teamek gyakorlatának elemzése

Thrombocyta retractio vizsgálata antifoszfolipid szindrómában szenvedő betegeken

A kivonuló mentődolgozók halálállal kapcsolatos attitűdjének valamint befolyásoló tényezőinek vizsgálata

ATP jelenlétén alapuló gyors mikrobiológiai módszerek a fertőzések megelőzése céljából

Levendula antimikrobiális hatékonyságának vizsgálata

A nanoanyagok környezet- és egészségkockázatának vizsgálata

Környezeti eredetű egészségkockázat érzékelés vizsgálata

Környezeti eredetű megbetegedések egészségkockázatának vizsgálata

ETK Kutatási Portfólió 2020