Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás

TDK

A Tudományos Diákkör (TDK)

A TDK, a Karunkon 40 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákkör rövidítése. A legtöbb esetben valóságos „körökről” nem beszélhetünk, inkább jellemző az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, oktató által vezetett hallgatói munka. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg, amit a Tudományos Diákköri Tanács a honlapon közzétesz. A javasolt témákon túl, a hallgató maga is kereshet érdekes témajavaslatával témavezetőt, olyan szakembert, aki a téma ismerője, kutatója, és vállalja a témavezetői feladatok ellátását.

TDK-ba jelentkezés

Bárki, aki felvételt tudott nyerni a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karára, alkalmas arra, hogy a kutasson. Semmi más nem kell hozzá, csak elhatározás, szorgalom és kitartás a graduális képzésen túli ismeretszerzésre. Senki nem úgy születik, hogy tud kutatni, a témavezető feladata az iránymutatás, a „Hogyan?” megtanítása. Ha motivált, a TDK-ban a helye! A TDK-nak nincs előfeltétele, gyengébb tanulmányi eredmény, idegen nyelv alacsonyabb szintű ismerete nem jelent hátrányt. Egy TDK-munkát többen is készíthetnek. Több szerző, jó munkamegosztás esetén kisebb energiával is készíthet színvonalas munkát, az előadás is könnyebb lehet, ha nem egyedül kell kiállni a “nagyközönség” elé. A TDK-ba folyamatosan lehet jelentkezni, a honlapon megtalálható „szabályzatok” lapfülön lévő „Tudományos Diákkörök működési rendje” pontban letölthető szabályzat (továbbiakban TDK szabályzat) 3. számú mellékletének kitöltésével. A jelentkezési lapot alá kell írnia a TDK-témavezetőnek és a jelentkező hallgatónak is. A jelentkezési lapokat azon tanszék TDK felelősének kell leadni, amelyik tanszéken a TDK munka folyik.

Tehát a szükséges lépések:

 • TDK téma választása
 • Témát kiíró TDK-témavezető felkeresése (saját témával témavezető keresése)
 • Jelentkezési lap kitöltése, hallgatói és TDK témavezetői aláírása
 • Jelentkezési lap tanszéki TDK-felelősnek történő leadása
 • TDK-témavezető felkeresése, rendszeres kapcsolattartás, közös kutatás végzése

„Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” szabadon választható tárgy

A TDK munkát végző hallgatóknak lehetőségük van felvenni a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat 4 alkalommal, 4 féléven keresztül, melyért krediteket kap a hallgató. A TDK tagja lehet (tehát kutató munkát végezhet) hallgató anélkül is, hogy a tárgyat felvenné, de a tárgyat csak regisztrált TDK-s veheti fel. A regisztráció a jelentkezési lap leadásával a fentiek szerint) történik. A „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat nem tudja a hallgató a Neptunon keresztül felvenni. Minden félév 2. hetének végéig tud jelentkezni a TDKszabályzat 1. számú mellékletének kitöltésével (a hallgatói és a témavezetői aláírások ne hiányozzanak), és tanszéki TDK-felelősnek történő leadással. Ezek után a Tanulmányi Osztály veszi fel Neptun rendszerbe a tantárgyat. A félév során a témavezetővel egyeztetett ütemben és menetrend szerint folyik a TDK munka, órarendi kurzust nem kell látogatni. A tárgy regisztrációs lapját a tanszéki TDK-felelős őrzi, és félév végén ezen a lapon ad a témavezető aláírást és megajánlott jegyet. A Neptunban a hallgatónak el kell fogadnia félév végén a megajánlott jegyet, erre nagyon kell figyelni. Tehát a szükséges lépések:

 • 1. számú mellékben található tárgyfelvételi lap kitöltése (témavezető és hallgató is alá kell írja)
 • tanszéki TDK-felelősnek leadni a tárgyfelvételi lapot minden félév 2. hetének végéig
 • dolgozni a TDK témán a témavezetővel 4. félév végén témavezető aláírást és megajánlott gyakorlati jegyet ad
 • megajánlott jegy elfogadása a Neptunban (különben elveszik a jegy)

A TDK munka témája, mélysége

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon, legyen korszerű és tudományos igényű. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka bemutatása a konferencián

A TDK munka bemutatása a konferencián A TDK munka eredményeinek bemutatására a – minden évben tavasszal megrendezett – TDK Konferencián nyílik lehetőség. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló absztrakt elkészítése és beadása. A konferencián 10 perces előadást kell tartani. A legsikeresebb ifjú kutatók – képviselve a Kart – bemutathatják munkájukat a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Egy szerző több kutatással is indulhat a konferenciára, amennyiben van energiája ezek megfelelő elkészítésére. Természetesen évről-évre lehetőség van a TDK-n való részvételre, akár egy új témával, akár úgy, hogy az előző évi témát folytatják.

A TDK munka minősítése

Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban szakmai zsűri előtt kell megtartani. A zsűri az előadást pontozza. Az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a díjakra.

Az elbírálás fontosabb szempontjai:

 • formai követelmények (tagolás, ábrák-táblázatok-jelölések, prezentáció)
 • szakirodalmi háttér
 • módszertan (adatgyűjtés, kiértékelés módszertana)
 • eredmények, következtetések, javaslatok (szakmailag helytálló, újszerűség, közérthetőség, helytálló következtetések, javaslatok realitása)
 • általános összbenyomás (aktualitás, helytállóság, közérthetőség, nyelvezet)

A TDK munka előnyei

TDK-nak számos előnye van. Az egyetemi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi sikert jelent, ami segíti a szakmai önbizalom növekedését is, de nem elhanyagolhatók a díjak sem. A TDK-n résztvevők többek között tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyan lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a szakmai zsűriben és a hallgatóságban. Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó Intézet kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, ugyanis a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. A regisztrált TDK-hallgatók pályázhatnak tudományos közéleti ösztöndíjra, melynek havi összege akár 15.000 Ft is lehet. Ugyancsak nem elhanyagolható, hogy a regisztrált TDK-hallgatók krediteket gyűjthetnek. Azon túl, hogy felvehetik a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásba” című szabadon választható kurzust, a legjobbak meghívást kapnak a félévente nulladik héten megrendezett, két kreditet érő „Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés” tárgyra, amelyet három napos kihelyezett tréning formájában teljesíthetnek. A tréning keretében kommunikációs technikákon, prezentáció- és előadás-technikán túl személyre szabott, egyéni fejlesztés keretein belül, készség szintjén tudják elsajátítani a kutató munkához szükséges ismereteket.

Kapcsolat

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, kérjük, forduljon bizalommal a szakterületileg illetékes tanszék TDK-felelős oktatójához! A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosításért keresse a tanszéki TDK felelőst, vagy:

 • Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (lentik@se-etk.hu) TDT elnököt
 • Dr. Benedek Csilla (benedek.csilla@se-etk.hu) TDT titkárt!

TDK tanszéki felelősök

TDK szabályzat 

Kutatási portfólió

Kutatási portfólió

Magyar nyelvű kutatási portfólió letöltése

Kutatási témák:

 • Új pszichoaktív szerek használói pszichoszociális jellemzőinek vizsgálata
 • A Tudat-törő prevenciós szabadulószoba hatékonyságvizsgálata
 • A stresszkezelés felmérése a felsőoktatásban
 • Az időskori sarcopenia rizikó intervenciós lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a HMB-szupplementációra és az elektormágneses tér kezelésre
 • Számítógép-alapú modern testképvizsgáló eszközök validálása
 • Egyetemi hallgatók életelégedettségének főbb jellemzői
 • A korai fejlődési időszak mozgászavarainak lehetséges terápiája egésztest vibrációs kezeléssel
 • Endokannabinoid jelátvitel hatása az érfal funkcionális működésére és remodeling folyamataira.
 • Metabolikus és hormonális változások hatásai az érrendszer alkalmazkodási folyamatokra és az érátépülésre
 • Idősek funkcionális képességeinek megőrzése és esésmegelőzés
 • A vénás varikozitás egy lehetséges modellje patkányban
 • A fizikai aktivitás („sportolás”) szerepe az öregedés során bekövetkező agyi vasomotor és kognitív funkciók csökkentésének megelőzésében
 • Ápolók szocioökonómiai státusza
 • Az egészségügyi szakdolgozók gondolkodásának, tevékenységének és kompetenciáinak szociokulturális mintázatai speciális élethelyzetben lévő betegek egészségügyi ellátásában
 • Ápolók tudásmenedzsment és tudás-rekonverziós stratégiái
 • A romák és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata interdiszciplináris megközelítésben
 • Perinatális centrumokban dolgozó orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakmai feladataihoz kötődő etikai és jogi kérdések vizsgálata az élet elejéhez és végéhez kapcsolódó dilemmák értékelése szempontjából
 • A hazai egészségnevelés korszerű pedagógiai megközelítése a kortárs-oktatás segítségével; Tanulj-Tanítsd-Tudd (TANTUDSZ)
 • Az interkulturalitás filozófiai hermeneutikai olvasata és egészségügyi vonatkozásai
 • Autizmussal élő gyermeket nevelő családok tapasztalatai és értelmezései a befogadásról a helyi oktatás  kontextusában
 • A COVID-19 járvány hatása a hazai gyógyszállókra – összehasonlító kutatás az oroszországi szanatóriumokkal
 • Betegbiztonságos kommunikáció multikulturális és többnyelvű egészségügyi intézményekben – nagyobb egészségügyi rendszerek áttekintése Európában
 • Demenciával élő személyek jól-lét vizsgálata Magyarországon és Svédországban: Kvalitatív interjúkutatás a hozzátartozók perspektívájából
 • Tűszúrásos balesetek hazai alakulásának vizsgálata 2006-2021 között
 • Nyomási és vénás fekélyek szimulációs környezetben
 • A kórházi ellátás és az ápolási beavatkozások pszichés hatásai a gyermekekre és a gyermekápolókra.
 • Kockázatalapú prediabetes-szűrés egy vidéki családorvosi praxisban
 • Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban
 • HIV/AIDS az ápolói és a szülésznői gyakorlatban
 • Betegbiztonság a transzfuziológiában – Adalékok a transzfúziós terápia ápolói, szakdolgozói vonatkozásaihoz
 • A tápláltsági állapot és tápanyag-beviteli érték monitorozása különböző életkorokban, az egészségmegőrzés és a táplálkozásfüggő betegségek táplálkozási rizikó tényezőinek azonosítása érdekében
 • A tápszerkonyhák higiénéje, tevékenységi folyamatainak szervezése és információs rendszere
 • Egészségtudatos jövő – fenntarthatóság a közétkeztetésben
 • A közétkeztetés – mint a táplálkozási magatartásnevelés egyik formájának – szerepe a táplálkozási attitűdök kialakulásában
 • Sportolók ergogén táplálkozása, dietoterápiás intervenciók és a testedzés szervezetre gyakorolt hatásai
 • Tönkölybúza és az alacsony FODMAP diéta hatásainak vizsgálata irritábilis bél szindrómában szenvedő, valamint remisszióban lévő gyulladásos bélbetegek körében
 • Diabeteses betegek dietoterápiájának támogatása mobil applikációs program használatával
 • Idősek tápláltsági állapotának és tápanyag-beviteli értékeinek monitorozása; Idősoktatás a táplálkozási attitűd befolyásolásáért
 • Biológiailag aktív komponensek vizsgálata élelmiszerekben
 • Funkcionális élelmiszerek fejlesztése dietetikai szempontok alapján
 • Az úszóváll prevenciós lehetőségei gyermekkorban
 • A hatékony egészségügyi kommunikáció szerepe az adherencia növelésében
 • Komplex fizioterápia cisztás fibrózisban
 • A beavatkozó állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös tekintettel a katasztrófák felszámolásánál jelentkező extrém hatások kezelésére
 • Vastagbéldaganatos betegek onkoterápiája során Activity Tracker használatával
 • A terhességi hypertóniák etiológiájának és klinikumának vizsgálata és a terhesgondozás jelentősége a kórkép felismerésében
 • Szaruhártya disztrófiák diagnosztikája és kezelési lehetőségei
 • Orthokeratológia szerepe a myopia progresszióban
 • Új lehetőségek a keratoconus terápiájában
 • Új lehetőségek a keratoconus korai formáinak diagnosztikájában
 • Felmérés az antibiotikum- kezelés gasztrointesztinális mellékhatásairól  gyermekkorban, a megelőzés korszerű lehetőségei
 • Beltéri allergének szerepe az allergiák kialakulásában gyermekkortól
 • Védőnői ellátás Európában
 • Vizelettartási és ürítési problémák vizsgálata
 • Posztpartum női szexuális funkciók prospektív vizsgálata
 • A koraszülés/ kissúlyú születés/ fejlődési rendellenességek kialakulásának okait vizsgáló felmérés.
 • Orális antikoaguláns kezelésben részesülő betegek terápiás adherenciája
 • Egynapos sebészettel kapcsolatos gazdaságossági, betegbiztonsági kérdések
 • Különböző összetételű parenterális tápláló keverékinfúziók stabilitásának vizsgálata. Mesterséges táplálás gyakorlata. Kórházi, klinikai táplálási teamek gyakorlatának elemzése
 • Thrombocyta retractio vizsgálata antifoszfolipid szindrómában szenvedő betegeken
 • A kivonuló mentődolgozók halálállal kapcsolatos attitűdjének valamint befolyásoló tényezőinek vizsgálata 
 • A nanoanyagok környezet- és egészségkockázatának vizsgálata
 • Levendula antimikrobiális hatékonyságának vizsgálata
 • ATP jelenlétén alapuló gyors mikrobiológiai módszerek a fertőzések megelőzése céljából
 • Környezeti eredetű egészségkockázat érzékelés vizsgálata
 • Környezeti eredetű megbetegedések egészségkockázatának vizsgálata
 
 

ETK Fejlesztő Iroda

ETK Fejlesztő Iroda

Az Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda (ETK Fejlesztő Iroda) összefogja a kari kutatások rendszerét, melynek köszönhetően azok egymáshoz integráltan kapnak közvetlen technikai hátteret, a fejlesztések pedig innovációs platformot és infrastrukturális támogatást. Tevékenységünk célja, hogy az ötletekből legyen realitás és a tervekből valóság. Kiemelt feladat a tudományos publikációk, és a kar doktori iskolájának minőségi szervezeti támogatása, a potenciális kutatási- és pályázati célú programok generálása és összekötése mind az egyetemi/hazai intézményrendszerrel, mind pedig a nemzetközi tudományos intézményi hálózattal. Segítünk a hallgatók kutatói/oktatói életpálya tervezésében, a szakmai céljaik elérésében akár szakmai pályázatokon, akár közvetlen gyakorlati és tudományos módszertani programokon keresztül. Tréningeken és kihelyezett gyakorlati bemutatókon keresztül fejlesztjük a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit is.

https://semmelweis.hu/etk/az-egeszsegtudomanyi-karrol/egeszsegtudomanyi-programkoordinacios-es-fejlesztesi-iroda/