Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
507104 Összes oltás

ERASMUS+2021/2022 pályázati felhívás teljes szövegét ld. a pályázati felhívása alatt.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy alábbi pályázati felhívás kizárólag a Fogorvostudományi, Általános Orvostudományi illetve Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóira vonatkozik. Az Egészségtudományi Kar hallgatóit arra kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Kar tanszéki Erasmus+ koordinátorával, Oltvölgyi Nórávalerasmus.etk@se-etk.hu

ÁOK-FOK-GyTK Tanulmányi Pályázati Felhívás 2021/2022 

 • 2021. február 1.– Online rendszer megnyitása
 • 2021. február 10. – Online regisztráció elvégzése (Regisztráció nélkül nem nyújtható be a pályázat)
 • 2021. február 25. 12:00 a kinyomatott jelentkezési lap behozatala az Irodába (NET DiákCentrum – Zöld előadó szintjén lévő ajtón keresztül megközelítve, kikészített rekeszbe betenni)

1. Általános tudnivalók

 • 2021. július 1-étől 2022. szeptember 30-ig van lehetőség a nyertes pályázat megvalósítására mind tanulmányi mind szakmai gyakorlat esetén
 • hallgatók legalább 3 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemeken
 • külföldi tanulmányokat az Egyetem elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe –maradéktalanul – beszámítja
 • a hallgatók legalább 15 kreditet elvégeznek a partner egyetemen

2.    Kik pályázhatnak a tanulmányi ösztöndíjra? Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán alapképzésben, nappali tagozaton vesznek részt,
 • 2020/2021. tanév II. félévére beiratkozottakilletve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • a megpályázott időszakban aktív hallgatói aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az Egyetemen,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló.

Hová pályázhatnak a hallgatók?

3.    A pályázati jelentkezés on-line történik, a link a Nemzetközi Mobiliátsi Iroda oldalán keresztül érhető el 2021. február 1-től:
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?sprache=en&identifier=BUDAPES08&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS

Az on-line kitöltést követően a kinyomtatott pályázati adatlapot személyesen is be kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának helye:

 Nemzetközi Mobilitási Iroda 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. DiákCentrum.
(Zöld előadó felől megközelítve)

SOP online regisztráció tanulmányi mobilitásra pályázók részre: 2021. február 10.

SOP online pályázat beadási határideje tanulmányi mobilitásra pályázók részre:
2021. február 25. 12:00

  Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora dr. Schreiberné Seres Nóra együttműködve a karok képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) online tájékoztatást ad 2021. február 2-án 16:30 óra ZOOM (link, ID: 952 1534 6847 – Passcode: 734627).

A hallgatóknak segítséget nyújtanak a Kari Koordinátorok:

Továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben a kialakult járványügyi helyzet miatt telefonon (+36 1 459-1555 / 56377 vagy 56379; minden hétfőn és szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus formában történt megkeresésükre – erasmus@semmelweis-univ.hu – szívesen válaszolunk. Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor melyet kettő munkanapon belül kell benyújtani.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem vagy nem megfelelően vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

4.   Az értékelés szempontjai, a pályázatok bírálata, a pályázók értesítése, a kifogás és a helyosztó

Az Egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység, valamint a nyelvi felkészültség meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. A pályázatok elbírálási szempontrendszerét mobilitások esetében a pályázati adatlap minta tartalmazza, mely megtekinthető az Európai Programiroda honlapján.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az orvostanhallgató pályázata

 • a tanulmányi mobilitás esetében minimum 100 pontot elérjen.

 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a fogorvos és gyógyszerészhallgató pályázata

 • a tanulmányi mobilitás esetében minimum 90 pontot elérjen.

A tanulmányi mobilitásra benyújtott pályázatokat legkésőbb 2021. március 9-ig bírálja el az NKI és a karok delegáltjaiból álló bizottság.

A pályázatokat elbíráló bizottság által készített döntési lista a nyertes pályázókat elért pontszám alapján karonként és mobilitási pályázatonként rangsorolja (a továbbiakban: döntési lista).

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát kell felállítani arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály folytán valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti. A pályázókat a bírálat eredményéről az NKI írásban (akár elektronikus úton) értesíti.

Ezt követően az ösztöndíjas tanulmányi helyek kiválasztása és az időtartam meghatározása a helyosztón, karonként történik a döntési lista alapján. A helyosztón figyelembe kell venni továbbá az intézményi pályázat alapjául szolgáló becslést (Szabályzat 4. § (2) bekezdés), valamint – amennyiben a helyosztó időpontjáig az intézményi pályázat elbírálása megtörténik – az Egyetemet az intézményi pályázatról hozott döntés alapján megillető támogatási összeget is.

A helyosztóra előre láthatólag 2021. március második- haramdik hetében kerül sor.

A helyosztón a döntési listában szereplő pontszámok alapján kialakult sorrendben választhatnak helyet a hallgatók személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. A meghatalmazást írásba kell foglalni és a meghatalmazó, valamint két tanú aláírásával kell ellátni (mintanyomtatványld. https://semmelweis.hu/erasmus/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szukseges-nyomtatvanyok/).

A helyosztón azonos pontszám esetén a tanulmányi átlag dönt.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az NKI-t haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.

(Kérjük Önöket, hogy olvassák el a teljes pályázati felhívást, melynek linkje az oldal tetején megtalálható!)