Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár

Előadás

Kedd 940-1145 Hári Pál előadó
Semmelweis Egyetem, EOK, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47.

Előadók:

 • Prof. Kolev Kraszimir (KK)
 • Maróthyné Dr. Tóth Erzsébet (MTE)
 • Dr. Törőcsik Beáta, adjunktus (TB)
 • Prof. Tretter László (TL)
 • Dr. Ambrus Attila (AA)
 • Dr. Bauer Pál, ny. egyetemi docens (BP)
1 2018.09.11 Haemostasis I (KK)
2 2018.09.18 Haemostasis II (KK)
3 2018.09.25 Biotranszformáció (MTE)
4 2018.10.02 Jelátvitel (TB)
5 2018.10.09 Neurobiokémia I (MTE)
6 2018.10.16 Neurobiokémia II (MTE)
7 2018.10.25 Metabolikus integráció I (TL) 16:00-18:35)
8 2018.10.30 Metabolikus integráció II (TL)
9 2018.11.06 Nukleotidok anyagcseréje (AA)
10 2018.11.13 DNS replikáció és hibajavítás (TB)
11 2018.11.20 RNS szintézis és szabályozása, fehérjeszintézis (TB)
12 2018.11.27 Molekuláris biológiai technikák (BP)
13 2018.12.04 A sejthalál biokémiája (BP)
14 2018.12.11 Daganatok biokémiája (TL)

Gyakorlatok

01 09.10_09.12 C1,A1,B1 Balesetvédelmi oktatás, a szukcinát-dehidrogenáz aktivitása
02 09.17_09.19  C2,A2,B2 Balesetvédelmi oktatás, a szukcinát-dehidrogenáz aktivitása
03 09.24_09.26  C1,A1,B1 A véralvadás vizsgálata
04 10.01_10.03  C2,A2,B2 A véralvadás vizsgálata
05 10.08_10.10  C1,A1,B1 A piruvát-kináz izoenzimek aktivitása; dolgozatírás 50′
06 10.15_10.17  C2,A2,B2 A piruvát-kináz izoenzimek aktivitása; dolgozatírás 50′
07 10.22_10.24  B1 A mitokondriális oxidáció vizsgálata
08 10.29_10.31  C2,A2,B2 A mitokondriális oxidáció vizsgálata
  10:29 C1,A1 16:20-18:50: A mitokondriális oxidáció vizsgálata
09 11.05_11.07  C1,A1,B1 Fehérjék LDS poliakrilamid gélelektroforézise
10 11.12_11.14 C2,A2,B2 Fehérjék LDS poliakrilamid gélelektroforézise
11 11.19_11.21  C1,A1,B1 Szérum koleszterin- és trigliceridszintjének mérése
12 11.26_11.28  C2,A2,B2 Szérum koleszterin- és trigliceridszintjének mérése
13 12.03_12.05 C1,A1,B1 A glutamát-dehidrogenáz enzimkinetikai jellemzése
14 12.10_12.12  C2,A2,B2 A glutamát-dehidrogenáz enzimkinetikai jellemzése

Csoportok

Hétfő 08:00-10:30 C1 Nagy Bálint dr
  08:00-10:30 C2 Nagy Bálint dr
  13:40-16:10 A1 Szabó Eszter dr
  13:40-16:10 A2 Szabó Eszter dr
Szerda 12:40-15:10 B1 Maróthyné dr Tóth Erzsébet
  12:40-15:10 B2 Maróthyné dr Tóth Erzsébet

Zárthelyi dolgozatok

Két kötelező dolgozatot írnak. Az elsőt a piruvát-kinázzal foglalkozó gyakorlaton. Szöveges-képletes kérdéseket ad a gyakorlatvezető az 1-4. hét előadásainak és gyakorlatainak anyagából. A másodikat a 12. hét végén külön időpontban írják, az 5-12. hét előadásainak és gyakorlatainak anyagából tesztkérdésekre válaszolnak.

Mindkét dolgozat pótlására két-két alkalmat biztosítunk a sikertelen dolgozatot írók számára és 2-2 pótlási lehetőséget azoknak, akik nem tudnak részt venni az eredeti időpontban. Az első dolgozat pótlásának időpontját a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni. A sikeres dolgozatot írók egy alkalommal javíthatnak. Az egyik ismétlési időpont az utolsó héten van mindkét dolgozat számára.

A dolgozatok értékelése:
Az első, szöveges dolgozatban kérdésenként 5 pont adható. A 2. dolgozatban 25 tesztkérdésre kérdésenként 1 pont, míg a gyakorlatra 5 pont adható.

Ponthatárok:

 • 0-9: elégtelen
 • 10-13: elégséges
 • 14-17: közepes
 • 18-21: jó
 • 22-25 vagy 30 (a 2. zh-ban): jeles

Mindkét dolgozat vizsgakedvezményre jogosít, ha elérik a 4-es vagy 5-ös osztályzatot.

Tankönyvek, jegyzetek

A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái néhány kivételtől eltekintve megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók.
A hivatalos tankönyv: Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Semmelweis Kiadó 2016.)
Angolul tudó hallgatók számára javasoljuk: Berg-Tymoczko-Stryer: Biochemistry (8th edition) tankönyvet.

e-Előadás, e-Gyakorlat

Követelményrendszer

A tantárgy felvételének előkövetelménye:  biokémia I (GYOBIBIKE1M), szerves kémia II. (GYSZKSZKE2M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetemen, vagy más hazai egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után.

Heti tanóraszám (előadás, gyakorlat):  heti 2,5 tanóra előadás, kéthetente 3 tanóra gyakorlat

Vizsga jellege: írásbeli szigorlat (teszt)

A tárgy tematikája: véralvadás, jelátvitel, neurokémia, biotranszformáció, metabolikus integráció, nukleotidok anyagcseréje, DNS-szintézis, RNS-szintézis, fehérjeszintézis, DNS javítása, génexpresszió szabályozása, molekuláris biológiai technikák, sejtciklus, sejthalál, daganatok

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  regisztrálás a Neptun rendszerben, az előadásoknak nincs pótlása

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: nem kérünk igazolást
A félév végi aláírás követelményei: regisztrálás a Neptun rendszerben, két sikeres zárthelyi dolgozat, bármilyen ok miatt egy alkalomnál nem több hiányzás a gyakorlatokról

A  vizsgaosztályzat kialakításának módja:
Írásbeli szigorlat a két félév anyagából.
1. és 2. blokk: az I. félév anyagából (teszt), 2×10 pont,
3. és 4. blokk: a II. félév anyagából (teszt), 2×10 pont,
5. blokk: 1 gyakorlati kérdés, 5 pont
6. blokk: képletes kérdés + a legutolsó 2 előadás anyagából teszt, 5 pont
Összesen 50 pont adható. Minden blokkban minimálisan 40%-ot el kell érni a sikeres vizsgához. Azok a hallgatók, akik a II. félévben az 1. dolgozatra 4-es osztályzatot kapnak, 4×2 = 8 pont értékkel kiválthatják a 3. blokkot, akik a 2. dolgozatra kapnak 4-es osztályzatot, azok 8 pontot kapnak a 4. blokkra, amire így nem kell válaszolniuk. Az 5-ös osztályzat 5×2 = 10 pontot ér a 3. és 4. blokkban. Az I. félévből semmilyen módon nem hoznak jutalompontot, és a most szerzett vizsgakedvezmény csak a félévet lezáró december-januári vizsgaidőszakban érvényes.

Ponthatárok:
0-19 (vagy <40% az 1-6. blokkok bármelyikére)   elégtelen
20-27 (és ≥ 40% az 1-6. blokkok mindegyikében)           elégséges
28-35   közepes
36-43   jó
44-50   jeles

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont módosítása a Neptun rendszerben a vizsgaszabályzat szerint.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás

Gyógyszerészi biokémia 2 tantárgy

 • Tantárgy neve: Biokémia II
 • Orvosi Biokémiai Intézet – II. éves gyógyszerészhallgatóknak, 2018/2019. tanév I. félév
 • Intézetigazgató: Dr. Tretter László egyetemi tanár
 • Tárgyfelelős előadó: dr. Ambrus Attila adjunktus
 • Neptun kód: GYOBIBIKE2M
 • Kreditpont:  3
 • Heti óraszám: 2,5 óra előadás, gyakorlat kéthetente 3 óra
 • Tanulmányi felelősMaróthyné dr. Tóth Erzsébet tanársegéd
 • Oktatási ügyintézésBökönyi Miklósné,  EOK 1.508 szoba, telefon: +36-1-459-1500#60061 +36-20-6660061