Betűméret: A A A

Orvosi biokémia I előadások

Előadások időpontja, helyszíne: hétfő 10:00-11:10 és szerda 09:20-10:30; Szent-Györgyi Albert előadóterem

Aminosavak, fehérjék. Előadó: Dr. Szikla Károly, ny. adjunktus, szaktanácsadó
 

2015.02.02 Fehérjék általános jellemzése. Fibrilláris és globuláris fehérjék tulajdonságai. A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete.

2015.02.04 A proteinogén aminosavak felosztása, részletes ismertetése. Aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása.

2014.02.09 A peptidkötés térszerkezete, kialakulása. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai, az α-hélix és a β-redőslemez részletes ismertetése. Az α-keratin struktúrfehérje szerkezete, tulajdonságai.

2015.02.11 A globuláris fehérjék harmadlagos szerkezete, a szerkezet kialakulásának termodinamikai értelmezése. A globuláris fehérjék negyedleges szerkezete. A fehérjék denaturálása.

2015.02.16 A kollagén és elasztin kötőszöveti struktúr-fehérjék szerkezete. A kollagén bioszintézise. Az ú.n. profehérjék jelentősége.

Enzimológia. Előadó: Prof. Tretter László egyetemi tanár

2015.02.18. Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A KM jelentősége.

2015.02.23 Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. A szerin proteázok működési mechanizmusa. Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája.. A kompetitív, non-kompetitív és unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás.

2015.02.25. Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolítikus aktivitással történő szabályozás. A szabályozás termodinamikája. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája.

Bioenergetika. Előadó: Dr. Szikla Károly, ny. adjunktus, szaktanácsadó

2015.03.02. Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolása biokémiai folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek.

2015.03.04. A szubsztrát szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek.

2015.03.09. Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontroll, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben

Sejtbiológia 1. Előadó: Dr. Bak Judit adjunktus

2015.03.11 Kompartimentáció: az eukarióta sejt szerveződése. A sejtmembrán szerkezete, működése. A sejtmag. Intracelluláris membránrendszerek

2015.03.16 Organellumok mozgása és mozgása. Citoszkeleton, a sejtváz, mikrofilamentumok, az aktomiozin-rendszer, mikrotubulusok, intermedier filamentumok

2015.03.18 Organellumok mozgása és mozgása. Vezikuláris transzport mechanizmusa Fehérjeimport

2015.03.23 Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása. Az organellumok metabolikus profilja. (endoplazmás retikulum, peroxiszómák, lizoszómák, mitokondriumok.

Molekuláris biológia. Előadó Prof. Tretter László egyetemi tanár (TL), Dr Törőcsik Beáta adjunktus (TB)

2015.03.25 A DNS szerkezete, DNS denaturáció, hibridizáció. Az eukarióta genom szerveződése. Kromoszómák és kromatin. A mitokondriális DNS felépítése. (TB)

2015.04.08 A prokarióta és az eukarióta replikáció. DNS polimerázok. A vezető és követő DNS szál. Okazaki fragmensek. A DNS ligáz. Helikázok, topoizomerázok. Telomerek és telomeráz. (TB) 

2015.04.13  A mutációk hatása a genetikai kódra. Ames próba. DNS repair mechanizmusok: mismatch repair, bázis exciziós repair, nukleotid exciziós repair, rekombinációs repair. Kettős lánctörés. (TB)

2015.04.14 Transzkripció prokariótákban. Iniciáció, elongáció, termináció, érés. Transzkripció eukariótákban. RNS polimerázok. Riboszóma képződés. (TB) Az előadást a Szent-Györgyi Albert teremben tartjuk 17:50-19:00

2015.04.15 A pre-mRNS szintézise, CAP-képződés, poliadeniláció és splicing. (TB)

2015.04.20 A genetikus kód. A tRNS aktiválása. A fehérjeszintézis menete, iniciáció, elongáció és termináció. Poszttranszlációs módosítások. (TB)

2015.04.22 Fehérjetranszport az eukarióta sejtek kompartmentumaiba. Proteolízis. (TB)

2015.04.27 A génexpresszió szabályozása prokariótákban. Az operon modell. Pozitív és negatív szabályozás a lac operonban. (TL)

2015.04.29 A génexpresszió szabályozása eukariotákban. Transzkripciós szabályozás. A kromatinstruktúra szerepe. A DNS metilációja. Enhancer szakaszok, és génregulációs fehérjék. (TL)

2015.05.04 Poszttranszkripciós szabályozás eukariotákban. Szabályozás a mRNS életidő módosításával, a transzláció befolyásolásával.  (TL)

2015.05.06  Az eukariota sejtciklus fázisai. A sejttenyészetek szinkronizálása. A sejtciklus szabályozása. Ciklinek és ciklin-függő protein kinázok. Proteázok a sejtciklusban. (TB)

2015.05.11 Rekombináns DNS technológia. Vektorok és restrikciós endonukleázok. A polimeráz láncreakció. Blotting technikák és felhasználásuk. (TB)

2015. 05.13 Transzgén állatok, “knock out” állatok előállítása és használatuk az orvosbiológiai kutatásokban. Szekvenálás. A humán génterápia perspektívái. (TB)