Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 07.
231370 Összes oltás
14136 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi Kara

PÁLYÁZATOT HIRDET

2021. évi

„Kari Kiválósági Merit díjra”

A pályázat célja a kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú szakmai munka elismerése.

A Merit díj adományozásáról szóló szabályzat a kar honlapján megtekinthető.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A Merit díjjal járó pénzjutalom összege 24 hónapon keresztül havi bruttó 100 ezer forint. A pénzjutalom folyósítása a díjat elnyert oktató 1 hónapot meghaladó távollétének (pl. külföldi távollét, tanulmányút, fizetés nélküli szabadság) idejére szünetel. A pénzjutalom összegének folyósítása megszűnik

 • az egyetemi közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, valamint
 • a pályázati kiírásban foglalt időtartam lejártával.

A pályázat benyújtásának feltételei

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem legalább heti 20 órában foglalkoztatott közalkalmazottai nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot

 • a Magyar Tudományos Akadémia (rendes vagy levelező) tagja,
 • magasabb vezető vagy vezetői megbízással rendelkező oktató (pl. rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető),
 • nyugellátásban részesülő oktató (pl. Professor Emeritus).

A díjazottak köre

 • 35 év alatti
 • 36-45 év közötti
 • 46-55 év közötti
 • 56 év feletti

korcsoportban kerül odaítélésre, kategóriánként 10-10 oktató számára (2021. december 31-ig betöltött kor alapján).

A pályázat elbírálása

A Merit díjat a kar dékánja ítéli oda a kari Tudományos Bizottság javaslata alapján.

A pályázathoz benyújtandó adatok és dokumentumok

(a pályázati kiírás 1. sz. mellékletét képező pályázati űrlap és 2. sz. mellékletét képező adatkezelési nyilatkozat alapján)

 • személyes adatok (beleértve a PhD és MTA doktora cím adatait)
 • publikációk (melléklet Excel táblázat szerinti tartalommal, az MTMT alapján)
 • a pályázó Hirsch-indexe (H-index, az MTMT alapján)
 • pályázónként (témavezetőnként) elnyert 2021-ben is futó, valamint az elmúlt 5 évben (2016-ban, illetve azt követően) lezárt hazai és külföldi kutatási pályázatok és azok forint összege (deviza a 2020. december 31-i árfolyamon számolva)
 • tanítványok:
  1. témavezetőként jegyzett TDK-hallgatók és eredményeik (egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián előadást tartott hallgatók és elnyert díjaik, valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatók)
  2. végzett és jelenlegi PhD-hallgatók
  3. témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók száma, adatai
 • innováció: szabadalom és az innováció eredményeként szerzett bevétel
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26. (péntek)

A kitöltött pályázati űrlapot, valamint az MTMT adatbázisból letöltött Excel formátumú mellékelt file-t elektronikus úton kell eljuttatni a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre, az adatkezelési nyilatkozatot papír alapon kell megküldeni a Dékáni Hivatal Titkárságára (1085 Budapest, Üllői út 26. II./201.).

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy valótlan adatok feltüntetése (pl. az MTMT szabálytalan használata, nem korrekt adatfeltöltés, rendszerben történő jogosulatlan közlemény besorolás átállítások, idegen citációk magához rendelése stb.) a pályázatból való kizárást vonhatja maga után, akár visszamenőlegesen is.

 

Budapest, 2021. január 27.

Dr. Kellermayer Miklós s.k.

 

Mellékletek:

A pályázati kiírást aláírt változata (pdf)