Betűméret: A A A

Általános információk

A Tudományos Csoport tevékenysége:

1. A tudományos rektorhelyettes, és az irányításával működő Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) munkájának közvetlen támogatása, különösen:

 1. az ülések és elektronikus szavazások teljes körű szervezése és koordinálása (meghívó, napirend, szavazólapok megszövegezése és kiküldése),
 2. döntés-előkészítő munkaanyagok összeállítása (az ETT elnökének és tagjainak javaslatai/előterjesztései figyelembevételével),
 3. az ülésről és a határozatokról összefoglaló készítése, illetve a szavazás eredményének kihirdetése,
 4. esetenként az ETT döntéseinek/javaslatainak felterjesztése a Szenátushoz illetve a vezető tisztségviselők részére,
 5. éves beszámoló készítése az ETT működéséről, az ülések/szavazások eredményeiről és a határozatokról.

2. A Semmelweis Kutatói Szalon tudományos programsorozat teljes körű megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében programtervezés, rendezvényszervezés, a személyi és tárgyi/technikai feltételek, továbbá a helyszín biztosítása, hirdetési/PR tevékenység, közönségkapcsolat.

3. Az kutatói és oktatói kiválóság elismerésére és javadalmazására az egyetemi alapítású tudományos jutalomdíjak (Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő, Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj, a Semmelweis Budapest Award nemzetközi díj) adományozásának koordinálása, ennek keretében:

 1. a pályázati illetve jelölési lehetőségek meghirdetése,
 2. a pályázatok illetve jelölések nyilvántartása, véleményeztetése, döntés-előkészítés (Tudományos Tanács ülésének megszervezése, szenátusi előterjesztések elkészítése),
 3. eredményhirdetés, további kapcsolattartás a díjazottakkal,
 4. a tudományos ülések illetve díjátadók teljes körű megszervezése,
 5. a pénzjutalom illetve ösztöndíj számfejtésének kezdeményezése,
 6. az emlékérmek és az oklevelek biztosítása.

4. A Klinikus Kutatói Program koordinálása, ennek keretében:

 1. a Klinikus Kutatói támogatás elnyerésére a pályázat kiírása,
 2. a pályázatok nyilvántartása, véleményeztetése, a döntés előkészítése (Tudományos Tanács ülésének megszervezése, szenátusi előterjesztések elkészítése),
 3. eredményhirdetés, további kapcsolattartás a nyertesekkel, nyomonkövetés,
 4. az éves beszámolók bekérése teljesítmény-értékeléshez, véleményeztetés és jóváhagyás céljából (Tudományos Tanács ülésének megszervezése, döntés-előkészítés).

5. Az egyetem kiemelkedő jelentőségű és nagy múltú tudományos fóruma, a Semmelweis Szimpózium rendezési jogának odaítélésével kapcsolatos teendők ellátása:

 1. a Szimpózium rendezési jogának elnyerésére a pályázat kiírása,
 2. a pályázatok nyilvántartása, véleményeztetése, döntés-előkészítés (Tudományos Tanács ülésének megszervezése, szenátusi előterjesztések elkészítése),
 3. eredményhirdetés, további kapcsolattartás a főszervezővel, háttértámogatás, monitoring.

6. Az egyetemi Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program előkészítésének és lebonyolításának koordinációja a Program szabályzatai szerint.

7. Közreműködés az egyetem kutatási stratégiatervezéséhez szükséges döntések előkészítésében, az előkészítő dokumentumok elkészítésében.

8. A kutatási célok és irányok feltérképezése, összehangolása az Intézményfejlesztési Tervben foglaltakkal.

9. Személyes kutatástámogatás, tanácsadás az Egyetem kutatócsoportjai számára:

 1. a kutatás akadályainak feltárása => Tanácsadás a problémakezelésben, szervezési és gazdasági kérdésekben a kutatók nyelvén,
 2. hasonló témájú kutatások közti szakmai, témák szerinti potenciális szinergiák beazonosítása,
 3. az interdiszciplináris kutatások elősegítése => a különböző szaktudású kutatók összekapcsolása,
 4. tanácsadás az egészségügyi ellátás során keletkező innovatív ötletek megvalósításához => a téma szerinti kutatók összekapcsolása, kutatásszervezés,
 5. tanácsadás pénzügyi források kereséséhez => a kutatási területhez illeszkedő célzott pályázati vagy egyéb forráskeresés elősegítése,
 6. tanácsadás a kutatások orvos-közgazdasági szemléletű értékeléséhez => megbízásos kutatásokhoz, vagy a kutatási eredmények hasznosítását megelőzően,
 7. külső fél által kezdeményezett megbízásos kutatási tevékenységre a téma szerint releváns egyetemi kutatócsoport beazonosítása, közreműködés az összeköttetés létrejöttében,
 8. közreműködés a kutatással összefüggő szabályzatok módosításában.

10. A tudományos rektorhelyettes hatáskörébe tartozó egyetemi szabályozó dokumentumok előkészítése, módosítása, rendszeres felülvizsgálata, valamint a szenátusi előterjesztések elkészítése és benyújtása, szoros együttműködésben a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal.

11. Egyetemek rangsorához kapcsolódó ranking adatszolgáltatás koordinálása a Központi Könyvtár munkatársaival közösen.

12. Fenntartó által kért, a tudományos rektorhelyettes kompetenciájába tartozó adatszolgáltatások előkészítése illetve koordinálása.

13. A Tudományos Csoport tevékenységi köréhez tartozó témák és programok online megjelenésének támogatása és a tudományos eredmények terjesztése, ennek keretében egyetemi alhonlapok és tudományos hírlevelek szerkesztése illetve kezelése.

14. A hazai és nemzetközi tudományos kitüntetések elnyerésére vonatkozó felterjesztések előkészítése, kapcsolattartás és együttműködés az országos tudományos fórumokkal.

15. Mindazon feladatok elvégzése, amelyekkel a tudományos rektorhelyettes esetenként vagy állandó jelleggel megbízza.