Betűméret: A A A

FOK alképzés

Tantárgyleírás Magyarul: FOKVSZ2090_1N

Subject Description in English: FOKVSZ2090_1N

Kursbeschreibung in Deutsch: FOKVSZ2090_1N

 

 

 

 

Tantárgyleírás Magyarul: FOKVSZ2090_1N

Tantárgy: Szemészet, kötelezően választható a 9. szemeszterElőtanulmány: patológia II

kódja: FOKVSZ2090_1N

kreditértéke: 1

kreditkód: K1E1G0,5

heti óraszám: elmélet 1, gyakorlat 0,5                

szervezeti egység: Szemészeti Klinika, Mária utca

Az elérni kívánt képzési cél:A hallgató sajátítsa el azt az elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, melyre a nem szakorvosnak (fogorvosnak) szüksége van a súlyos, vaksághoz vezető szembetegségek felismerésében, a preventióban, egyes törvényben rögzített szűrővizsgálatok elvégzésében és az elsősegélynyújtásban.

Rendelkezzék kellő tájékozottsággal a szakorvosi ellátást igénylő betegségek tünettanával

 Kompetencia kérdések

A glaukómás roham tünetei, teendők
Hirtelen látásvesztés okai
Artéria centrális retinae elzáródás tünetei, akut kezelése
Amblyopia
Akut teendők lagophthalmus kialakulásakor
Fokozatos látásromlás okai
Diabetes mellitus szemészeti szűrése: célja, gyakorisága.
Elsősegélynyújtás a szem maródásos sérülésekor
Leucocoria lehetséges okai
Conjunctivitis és akut iritis elkülönítése
Pangásos papilla tünetei, felismerése utáni teendők
Conjunctivitis és keratitis elkülönítése
Kancsalság felismerése
Corneális idegentest, erosio és conjunctivális idegentest felismerése
Látótérkiesés felismerése, teendők a felismerés után
Cellulitis orbitae felismerése, teendők  felismerés után
Teendők áthatoló szemsérülés gyanúja esetén
Szemmozgató ideg bénulás felismerése, teendők a felismerés után
Fertőzéses eredetű és allergiás conjunctivitisek elkülönítése

Gyakorlatban elsajátítandó készségek:
1. Közeli és távoli látóélesség vizsgálata
2. Konfrontális látótérvizsgálat
3. Szemmozgások vizsgálata a hat fő irányban
4. Kancsal szemállás megállapítása
5. Pupillavizsgálat: pupillaméret és reakció
6. Elülső szegment vizsgálata pupillalámpával.
8. Szemnyomás becslése tapintással
9. Szemhéjkifordítás
10. Kötőhártya idegentest eltávolítása

Gyakorlatban elsajátítandó ismeretek:
Szemészeti probléma felismerése:
1. Látásromlás.
2. Vörös szem differenciál diagnózisa (conjunctivitis, keratitis, elülső uveitis, glaukómás roham).
4. Hemianopiás és bitemporális látótér-kiesések.
5. Akutan fellépő III., IV. és VI. agyidegbénulás.
6. Leukocoria.
Kezelés önállóan:
1. conjunctivitis (vírusos, bakteriális, allergiás).
Elsősegélynyújtás:
1. maródás
2. kötőhártya-idegentest
3. akut glaukómás roham
Sürgős szemészeti beutalás indokai:
1. hirtelen látásromlás, látótérkiesés
2. maródás
3. glaukómás roham
4. tompa vagy áthatoló sérülés
5. cornea fekély
6. corneális idegentest
Rendszeres szemészi vizsgálat indokai:
1. Diabetes mellitus

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:Félév végi aláíráshoz max. 2 gyakorlatról való hiányzás fogadható el. A többi gyakorlaton egyéni pótlás szükséges. (minden második héten gyakorlat: 2x30min; egy alkalom 2 gyakorlatnak számít az összevonás miatt)
A félév végi aláírás követelményei:A félév végi aláíráshoz a gyakorlatokról való hiányzás ne legyen több, mint 2 és sikeres gyakorlati vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A szigorlaton mutatott teljesítmény.
A vizsga típusa: Szigorlat (gyakorlat és elmélet). Az elméleti szigorlat feltétele a sikeres gyakorlati vizsga.Az elméleti szigorlat formája: írásbeli.
A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül meghirdetett vizsganapokra, megadott számú hallgató.
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: NEPTUN rendszer szabályai szerint.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Sikertelen, illetve ismétlő kollokvium között hét napnak kell eltelni.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Németh J, Farkas Á: Szemészet fogorvostan hallgatóknak, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

 

 

 

 

 

 

Subject Description in English: FOKVSZ2090_1N

Subject: Ophthalmology, obligatory elective in the 9th semesterBlueprint: pathology II

Code: FOKVSZ2090_1N

Credits: 1

Credit code: K1E1G0,5

Hours per week: Theory 1, practice 0,5

Institution: Department of Ophthalmology, Budapest Mária utca 39

Aims of tuition:The student should acquire the theoretical and practical knowledge that a non-ophthalmologist (dentist) needs to recognize the serious eye diseases that threaten with blindness. Should know prevention, screening and first aid of eye diseases. Should know appropriate knowledge of symptomatology of eye diseases that require specialized ophthalmologic treatment.

 

Competence assessment

Signs of acute glaucoma, therapy

Causes of sudden visual loss

Clinical feature of central retinal artery occlusion, acute treatment
Amblyopia
Acute treatment of lagophthalmos

Causes of progressive deterioration of visual acuity
Aim and frequency of ophthalmic screening for diabetes mellitus.
First aid for chemical injury of the eye

Possible causes of leuccoria
Differentiation of conjunctivitis and acute iritis
Clinical manifestation of papilledema, diagnosis and therapy
Differentiation of conjunctivitis and keratitis

Recognition of strabismus
Recognition of corneal erosion, corneal and conjunctival foreign body
Recogniton of visual field defect, management

Recognition of cellulitis orbitae, management
Management of penetrating eye injury
Palsy of nerves responsible for eye movement

Differentiation of infectious and allergic conjuntivitis

Competence in practice
1. Evaluation of near and far visual acuity.

 1. Confrontal examination of visual field
  3. Examination of eye movement in 6 main directions
  4. Examination of ocular alignment
  5. Examination of pupillary reactions and size
  6. Examination of anterior segment with pupillary lamp
  8. Appraisal of eye tension by touching
  9. Eversion of upper eyelid
  10. Removal of conjunctival foreign body

Practical knowledge
Recognition of ophthalmic problem:
1. Deterioration of visual acuity
2. Differentiation of red eye (conjunctivitis, keratitis, anterior uveitis, acute glaucoma).
4. Hemianopic and bitemporal visual field defect.
5. Acute palsy of nerves III, IV and VI.
6. Leukocoria.

Treatment at own responsibility:
1. Conjunctivitis (viral, bacterial, allergic).
First aid:
1. Chemical injury
2. Conjunctival foreign body
3. Acute glaucoma

Reasons for acute ophthalmic referral
1. Sudden visual loss, visual field defect
2. Chemical injuries
3. Acute glaucoma attack
4. Blunt and penetrating trauma
5. Corneal ulcer
6. Corneal foreign body
Reasons of regular ophthalmic control:
1. Diabetes mellitus

Requirements of participation at practices and substitution of absences:Maximum 2 absences from the practices are accepted for signature of the semester. More absences have to be substituted individually. Practices are held every second week: 2x30minutes. (Due to contractions one occasion equals to 2 practices)
Requirements of signature of the semester:No more than 2 absences and successful practice exam
Calculation of the final mark: Performance at the final exam.
Type of exam: Final (practice and theory). Successful practice exam is the prerequisite of the theoretical exam.Form of theoretical exam: Written.
Registration for the exam: Dates are given through the NEPTUN System. The number of accepted students per day is limited.
Modification of exam date: According to the rules of the NEPTUN System.
Legitimating absences from exams:Absences from exams should be legitimated within 3 working days at the head of the department or the tutor of the subject. Exams can be repeated after one week.
List of learning materials:Lange: Pocket Atlas of Ophthalmology

 

 

 

 

Kursbeschreibung in Deutsch: FOKVSZ2090_1N

 
Das Ziel der Erziehung:Der/die Student(in) muss die theoretischen und praktischen Kenntnisse erwerben, die die nicht Fachärzte (Zahnärzte) in der Erkennung und Vorbeugung der zur Erblindung führenden Augenkrankheiten, sowie in der Screening und ersten Hilfe brauchen.

Der/die Student(in) muss die nötige Kenntnisse der Symptomen der Krankheiten haben, die facharztliche Versorgung brauchen.

Kompetenzfragen

Symptomen und Therapie des akuten Glaukomanfall
Plötzliche Sehverschlechterungen
Symptomen und Therapie des retinalen Arterienverschluss
Amblyopie
Ursachen der Sehverschlechterung
Screening der diabetischen Retinopathie: Ziel und Häufigkeit
Erste Hilfe bei Verätzungen
Mögliche Ursachen der Leukokorie
Differenzialdiagnose der Bindehautentzündung und Iritis
Stauungspapille
Differenzialdiagnose der Bindehautentzündung und Hornhautentzündung
Schielstellung der Augen erkennen
Hornhaut Fremdkörper, Bindehaut Fremdkörper und Hornhaut Epitheldefekt erkennen

Gesichtsfeldsausfalle

Orbitaphlegmone erkennen

Die Behandlung der perforierenden und stumpfen Verletzungen

Erkennen der Lähmung der III., IV. und VI Hirnnerven

Differenzialdiagnose der bakteriellen und allergischen Bindehautentzündung

Durch das Praktikum zu erreichende Kenntnisse:

 1. Sehschärfeuntersuchung. Nah- und Fernvisus.
 2. Orientierende Gesichtsfeldprüfung. (Konfrontationstest)
 3. Orientierende Prüfung der Augenbewegungen in 6 verschiedenen Richtungen
 4. Schielstellungen der Augen erkennen
 5. Untersuchung der Pupille: Grösse und Reaktionen
 6. Prüfung des vorderen Augenabschnittes mit einer Pupillenlampe.
 7. Schatzen des Augeninnerdruckes mit Palpation
 8. Ektropionierung des Oberlides
 9. Entfernung eines Fremdkörpers von der Bindehaut

Durch das Praktikum zu beherrschende Kenntnisse:

 1. Sehverschlechterung
 2. Differentialdiagnose des roten Augen (Konjunktivitis, Keratitis, Vordere Uveitis, akuter

Glaukom-Anfall.)

 1. Hemianopische und bitemporale Gesichtsfeldsausfalle
 2. Akute Lähmung des III., IV. und VI. Hirnnerven
 3. Leukokorie

Behandlung von:

viraler, bakterieller und allergischer Bindehautentzündung

Erste Hilfe bei:

 1. Verätzungen
 2. Bindehaut – Fremdkörper
 3. Akuter Glaukom-Anfall

Indikation einer akuten augenärztlichen Untersuchung / Behandlung:

 1. Plötzliche Sehvermögenverschlechterung oder Gesichtsfeldausfall.
 2. Verätzung
 3. Akuter Glaukom-Anfall
 4. Perforierende und stumpfe/ nicht perforierende Verletzungen
 5. Hornhaut –Geschwür
 6. Hornhaut – Fremdkörper

Indikation einer regelmässigen augenärztichen Untersuchung:

 1. Diabetes mellitus
 Unterschrift am Ende des Semesters: Fehlzeiten auf weniger als 2 Praktika und erfolgreiche praktische Prüfung.

In den weiteren Praktika individuelle Nachholung ist erforderlich.

(zweiwöchentliche Praktika: 2x30min; ein Anlass wird als 2 Praktika wegen der Besammlung berechnet.)

 

Für die Unterschrift im jeweiligen Unterrichtsfach am Ende des Semesters ist eine 75%-ige Teilnahme an den Vorlesungen und Praktika (weniger als 2 Praktika) erforderlich. Wenn der Leiter der Unterrichtsorganisationseinheit (Lehrbeauftragte des Unterrichtsfaches) das Ausmaß der akzeptablen Fehlzeiten auf weniger als 25% festlegt, muss spätestens bis zum Beginn der Prüfungszeit die Möglichkeit zur Nachholung der praktischen Lehrveranstaltungen gesichert werden.
Gestalten der Noten:Leistung des Rigorosums
Die Überprüfung der Kenntnisse kann erfolgen durch: ein Rigorosum.Voraussetzung des theoretischen Rigorosums ist eine erfolgreiche praktische Prüfung.

Der Typ des theoretischen Rigorosum: Schrifliche

Anmeldung an die Prüfung:Durch Neptun; an die bekanntmachten Prüfungstage, gegebene Anzahl der Studenten.
Modifizieren der Prüfungsanmeldung:nach den Regeln des Neptun-Systems
Nachweis der Nichtanwesenheit einer Prüfung:Die Nichtanwesenheit einer Prüfung muss innerhalb drei Werktagen bei dem Leiter der Unterrichtsorganisationseinheit (Lehrbeauftragte des Unterrichtsfaches) nachweisen werden.

Zwischen unerfolgreichen bzw. wiederholten Prüfungen müssen sieben Tage umlaufen.

Lehrbücher, Fachliteratur zum Lehrstoff: G. K. Lang: Augenheilkunde, Thieme