Betűméret: A A A

Semmelweis Egyetem Magiszter Program

Az Új Széchenyi Terv 426 millió forintos támogatásával megvalósuló Semmelweis Egyetem Magiszter Program (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013) elsődleges célja egy olyan integratív tehetséggondozó rendszer létrehozása, amely az egyenlő hozzáférés elvét szemelőtt tartva lehetőséget biztosít a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, hogy az elhivatottságuk és képességeik szerinti legmagasabb szinten kamatoztathassák tehetségüket, ezzel is elősegítve az intézmény nemzetközileg elismert szakmai színvonalának megőrzését és minőségi oktatói karának utánpótlását.

struktura

A Semmelweis Egyetem Magiszter Program legfontosabb prioritása egyetemünk tehetséggondozó hálózatának megerősítése, az egyénre szabott, minőségi képzés feltételeinek megteremtése. A 2010. júliusától megvalósuló Semmelweis Egyetem Piramis Projekt (TÁMOP – 4.2.3/08/1/KMR) kezdeményezéseit tövábbfejlesztve a Magiszter Program a Semmelweis Egyetem égisze alatt olyan integratív tehetséggondozó rendszert hoz létre, amely a tudományos utánpótlásnevelés minden szintjén segíti az élet- és egészségtudományok iránt érdeklődő, tehetséges hallgatók érvényesülését, az egyetemi képzéstől a doktori iskolán át munkaerőpiaci megjelenésükig.

A tehetséggondozás új szerkezeti alapra helyezése természetesen érinti az egyetemi utánpótlás-nevelés hagyományos intézményrendszerét is, és az eddig önállóan szerveződő programok harmonikus együttműködését teszi szükségessé. A megváltozott struktúrának ugyanakkor célja az önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységek hatékonyabb támogatása, a részvevő hallgatók körének kiterjesztése.

Az elmúlt évtizedben az egyetemi tehetséggondozás hagyományos alapintézményét jelentő tudományos diákkör egyre nagyobb népszerűségre tett szert a Semmelweis Egyetem hallgatói körében. Ma a mozgalomnak több mint ezer regisztrált tagja van, és miután az egyetem vezetése beemelte a kutatómunkát a szabadon választható tárgyak közé, évről-évre gyarapodik a jelentkezők száma. A nagyszámú érdeklődő integrálása által előtérbe került a tudományos diákkör jótékony szemléletformáló hatása, a személyre szabott tudományos képzés lehetőségei ugyanakkor korlátozottá váltak.

A Tudományos Diákkör nyitottsága által továbbra is maradéktalanul alkalmas az átlagon felüli érdeklődést mutató hallgatók kiszűrésére, a kiemelkedő tehetségek személyre szabott minőségi oktatása érdekében azonban feltétlenül szükség van a tehetséggondozás alternatív intézményeinek nagyobb térnyerésére a jövőben. A Semmelweis Egyetem Magiszter Program kidolgozása során egy olyan szövetség jött létre, amely az egyes szereplők szabad mozgásterét érintetlenül hagyva egy egységbe szervezte a Korányi Frigyes Szakkollégiumot, a Semmelweis Egyetem Tehetséggondozó Tanácsát, a Tudományos Diákköri Tanácsot valamint a tudományos diákkörben aktív és eredményes Doktori Iskolák képviselőit, és a Semmelweis Egyetem szinte teljes képzési spektrumát lefedő tehetségsegítő hálózat létrehozását tűzte ki célul.

A Semmelweis Egyetem Magiszer Program négy fő elemeből áll, stuktúrájában a képzési szinteken átívelő vertikális, és az egyetem karait egységbe fogó horizontális integrációs törekvések egyaránt érvényre jutnak.

Az „Új Generáció” Képzési Program keretében olyan extrakurrikuláris kurzusok és szimpóziumok kerülnek megrendezésre a Korányi Frígyes Szakkollégium égisze alatt, amelyek minden egyetemi hallgató részére nyitottak, és az egészségtudomány bármely területén tevékenykedő fiatal kutató számára hasznos alapismeretek átadását szavatolják. A sokszínű tematikák kidolgozása és megvalósítása során természetesen a pályázat minden résztvevője, így az egyetem hallgatói is domináns, aktív szerepet kaptak.

A „Meritokrácia” Támogatási Alapba tartozó összegekről egy, az egyetem Tehetséggondozó Tanácsát és a Magiszter Programban résztvevőit magába foglaló kuratórium dönt, így lehetőség nyílik a programban nem nevesített laborokban dolgozó hallgatók kutásainak támogatására, a közös konferenciák finanszírozására, valamint a hallgatók és oktatók számára kutatásmetodikai és egyéb nemzetközi továbbképzések költségeinek szponzorálására. Az alap tartós együttműködésre készteti a tehetséggondozában kiemelkedő munkacsoportokat és esélyegyenlőséget biztosít az egyetem hallgatói számára.

A „Határok Nélkül” Disszeminációs Program a hallgatói tudományos eredmények nemzetközi szintű megjelenítését célozza meg. Magában foglalja a budapesti Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia és középeurópai PhD Tudományos Napok életrehívását, valamint szakkollégiumi kezdeményezés keretében évente tanulmányút szervezését a Marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferenciára.

A „Szabad Pálya” Kutatási és Képzési Program a Doktori Iskolák közös kezdeményezése, amely a legtehetségesebb hallgatók tudomány iránti valódi elköteleződését teszi lehetővé, új szakmai műhelyek fejlesztése, és önálló kutatási irányok támogatása révén. A tudományos diákkörben kiemelkedő eredményt elért diákok lehetőséget kapnak arra, hogy már egyetemistaként részmunkaidős kutatói állást töltsenek be a résztvevő doktori iskolák munkacsoportjaiban, ezzel is biztosítva számukra a személyre szabott, minőségi tudományos képzés optimális feltételeit.

Szechenyi.jpg magiszter