FOK III. évf.

A Szájsebészet I. tárgy tantárgyi követelményei 2018/2019. II. félév, III. évfolyam
 
a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
c. Az 6. héten a gyakorlaton szóbeli demonstrációt tartunk, amelynek sikeres teljesítése
a betegkezelések megkezdésének feltétele. Témája az első 6 hét és a III. év első
szemeszter elméleti és gyakorlati anyaga. Sikertelen demonstráció esetén további 3
alkalommal van lehetőség a javításra. Az első és második javító demonstráció a
gyakorlatvezetőnél, a harmadik az osztályvezető főorvosnál (Dr. Joób-F. Árpád) vagy
helyettesénél (Dr. Szűcs Attila) történik. Három sikertelen javító demonstrációt
követően a hallgató félévét nem áll módunkban aláírni, a félévet ismételni kell.
d. A 8. héten az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk az 5.
és 6. szemeszter anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele.
e. A félév során a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban több írásbeli vagy szóbeli
számonkérés lesz.
f.Ademonstrációktól való távolmaradást csak igazol tesetben tudjuk elfogadni.
Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen
demonstráció esetén annak ismétlésére két lehetőség van (kivéve lásd. „c” pont).
g. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
3-nál több gyakorlat vagy előadás mulasztása
az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégséges szintet
h. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom, és a
demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A
gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van, a
szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség!
i. A III. évf. II. félévében vizsga nincs.
j. „Szájsebészeti propedeutika” jegyzet, „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet”
tankönyv és a foglalkozásokon elhangzottak jegyzeteit ajánljuk.
k. A foglalkozások helyszíne az Arc-Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinika.
 

FOK IV. évf.

A Szájsebészet III. tárgy tantárgyi követelményei 2018/2019. tanév II. félév, IV. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban
számon kérjük. A 11. héten az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli
demonstrációt tartunk a III. és IV. év teljes anyagából, melynek teljesítése a félév
elfogadásának feltétele. A demonstrációktól való távolmaradást csak igazolt esetben
tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek
tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén azt két alkalommal van lehetőség javítani.
A kollokviumra bocsátás feltétele a demonstrációkon elért érdemjegyek elégséges
átlaga.
d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
3-nál több gyakorlat vagy előadás mulasztása
az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégségest
e. Azok a hallgatók, akik egyetemi tanulmányaikat 2012-ben vagy később, kezdték
félév kollokviumot kell tegyenek, írásban, teszt formában a félév anyagából. A 2011-
ben, vagy korábban kezdők számára nincsen kollokvium, ők gyakorlati jegyet
kapnak.
f. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és az előadáson és gyakorlatokon
elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.
 

FOK V. évf.

 A Szájsebészet V. tárgy tantárgyi követelményei 2018/2019. tanév II. lév, V. évfolyam
 
a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
Gyakorlatok: fekvőosztályos gyakorlat, 1 hetes összevont gyakorlat, külön beosztás
szerint (délután)
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban
számon kérjük a csoportfoglalkozásokon.
d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több előadáson vagy a gyakorlatok 30%-ának mulasztása esetén
az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 11. héten közöljük
e. A félév szigorlattal zárul, a tételsort kiadjuk.
f. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv, az előadásokon és gyakorlatokon
elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
lásd: tantárgyi követelmények.
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.
 

ÁOK IV. évf.

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
A tárgy neve: Szájsebészet és fogászat (IV. évfolyam)
Angol nyelven: Oral Surgery and Dentistry
Német nyelven: Stomatologie
Kreditértéke: 2
Teljes óraszám: 28 óra előadás: tananyag a honlapon gyakorlat: 28 óra szeminárium: 0 óra
Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható
Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja2: AOKSZB690_1M, AOKSZB690_1A, AOKSZB690_1N
Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Zsolt med. habil, PhD
Munkahelye, telefonos elérhetősége: 06-1-2660-456
Beosztása: egyetemi docens, klinikaigazgató
Habilitációjának kelte és száma: 2010.06.07. Száma: 305

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A negyedéves Szájsebészet és fogászat blokk fő célja a leggyakoribb fogászati, szájsebészeti, arc-állcsontsebészeti kórképek, azok legjellemzőbb klinikai tüneteinek, felismerésének, ellátásának bemutatása. Ezen túl fontos a fogorvosi szakmaterületek megismertetése az általános orvostanhallgatókkal, hiszen későbbi orvosi munkájuk során – a medicina bármely területén is dolgozzanak – számtalan összefüggéssel, határterületi kórképpel, diagnosztikus nehézséggel találkozhatnak majd, melyhez az itt megszerzett ismeretek elengedhetetlenek. Az oktatás során a hallgatók megtanulják a szájüregi vizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés módszertanát, a gyakorlatokon hangsúlyosan foglalkoznak az általános orvostudomány szakágainak fogászati és szájsebészeti (szájüregi) összefüggéseivel. Kiemelten fontos, hogy a jövő orvosai tisztában legyenek azzal, hogy az egyes kórképeknek milyen szájüregi tünetei lehetnek, illetve, hogy bizonyos fogászati-szájüregi betegségek milyen szisztémás betegségek kiindulópontjai lehetnek.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
1085 Budapest, Mária u. 52.

Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Az előadások és gyakorlatok célja, hogy az egyetemi tanulmányok befejezésekor a frissen végzett orvosok korszerű elméleti és gyakorlati tudás birtokában, a betegekkel és hozzátartozóikkal, valamint az egészségügyi dolgozókkal korrekt emberi kapcsolatokat kialakítva önálló orvosi tevékenység végzésére alkalmassá váljanak. Fontos, hogy átfogó képet kapjanak az orális egészség fogalmáról. Praktizáló orvosként képesek lesznek, a szájüregi- fej-nyaki képletek vizsgálatára, az ott észlelt elváltozások, megváltozott funkciók értékelésére, a gyógyulást célzó diagnosztikus és terápiás folyamatok elindítására. Az orvostudományt napjainkban meghatározó preventív szemléletnek megfelelően képesek lesznek a fogak (szájüreg) területéről kiinduló, de szisztémás kihatással bíró betegségek megelőzésére, korai felismerésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltételek:

Anatómia, Sejt- szövet- és fejlődéstan IV., Kísérletes és sebészeti műtéttan, Sebészet I.
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:

A Neptun rendszerben történt regisztráció alapján

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun rendszerben

A tárgy részletes tematikája:

Arc-állcsont-szájsebészet, dentoalveoláris sebészet:

A maxillofaciális régió jóindulatú daganatai. Praecancerosisok, szájüregi daganatok prevenciója, szűrővizsgálatok. A maxillofaciális régió rosszindulatú daganatai, azok kezelése. Fejlődési rendellenességek (craniofaciális fejlődési rendellenességek, ajak-szájpadhasadék, dysgnathiák). Helyreállító sebészet. Traumatológia. Gyulladásos kórképek kezelése. Fogeltávolítás, dentoalveoláris sebészet, preprotetikai sebészet. A dentális implantológia alapjai. Fogyatékkal élők orális rehabilitációja.

Konzerváló Fogászat:

Általános és fogászati anamnézis felvétele. A fog és a fogágy és az általános egészségi állapot közti összefüggések. Rizikó páciensek. Betegvizsgálat és a leletek értékelése, diagnózis. A kezelési terv készítésének szempontjai. A prevenció lehetőségei a szájüregi megbetegedések vonatkozásában. Életkorral járó szájüregi változások és következmények. A fogszuvasodás diagnosztikája és ellátása. A fogbél és a periodontium elváltozásainak jelentősége. A fogmegtartó kezelések lehetőségei. Góckérdés. Antibiotikumok szükségessége a fogmegtartó kezelések során. A fogorvosi ellenőrzés vizsgálatok jelentősége és az általános egészségi állapot.

Fogpótlástan:

A fogpótlástani kezelések indikációi és kontraindikációi. Válaszutak fogpótlások készítésekor: mikor, milyen fogpótlás készíthető: rögzített, kivehető, implantátumon elhorgonyzott, stb. Leggyakrabban készített rögzített és kivehető fogpótlások bemutatása különös hangsúlyt fektetve az eszméletlen beteg primer ellátása során eltávolítható és eltávolítandó pótlások bemutatására. Rögzített és kivehető fogpótlások ellenőrzése, gondozása, milyen esetekben szükséges a pácienst fogorvosi kontrollra irányítani.
Az állkapocsízületi betegek vizsgálata, a temporomandibuláris diszfunkció (TMD) diagnosztikája, és konzervatív ellátási lehetőségei. A TMD-s pácienseket kezelő team összetétele. A fogatlanság azonnali és késői következményeinek felismerése és gyógyítása.

Parodontológia:

A beteg szájhigiéniájának ellenőrzése és a professzionális szájhigiénia kialakítása. Szájnyálkahártya vizsgálat és diagnosztika. Asszisztálási lehetőség szubgingivális depurálásnál a nem sebészi tasak kezelés keretében. Asszisztálás parodontális műtéteknél.

Gyermekfogászat és Fogszabályozás:

Betegvizsgálat gyermekkorban, általános és fogászati anamnézis, fogorvosi szűrővizsgálat. Asszisztálás gyermekfogászati kezelésekhez (barázdazárás, tej és maradó fogtömések, alternatív lehetőségek a gyermekkori szuvasodások ellátásában, tejfog extractio). A tej, vegyes és maradó fogazat sajátosságai, sürgősségi esetek a gyermekfogászatban, nehezen kezelhető gyermekek ellátása, góckutatás és góctalanítás, gyermekkori fertőző betegségek szájtünetei. Gyógyszerek, érzéstelenítés gyermekkorban.
Más fogászati szakterületek összefüggése a gyermekfogászati és fogszabályozási ellátással. Asszisztálás kivehető és rögzített fogszabályozó készülékek aktiválásához. A leggyakrabban használt fogszabályozó készülékek. Újdonságok a fogszabályozásban, digitális eljárások, esztétikus készülékek. Az életkor jelentősége a fogszabályozásban.

Orális Diagnosztika:

A fogászati panaszokkal érkező páciens panaszainak és kórtörténetének kikérdezése és elemzése. A beteg általános egészségi állapotának és fogászati elváltozásai közötti kapcsolat felismerése. A fej-nyak külső vizsgálata és a stomato-onkológiai szűrővizsgálat. Intraorális vizsgálat lépései, státusz felvétel. Szájnyálkahártya léziók. Szisztémás autoimmun betegségek szájtünetei. Fertőző betegségek szájüregi tünetei. Gyógyszermellékhatások szájüregi tünetei. Szájnyálkahártya vizsgálatok kiegészítő módszerei. Dento-maxillofaciális képalkotó modalitások. Az általános egészségi állapot változásának megjelenése a fogászati röntgenképeken. Traumás esetek képalkotó vizsgálata. Szűrővizsgálatokba bevonható képalkotó módszerek.

Egyéb, több szakterületen egyaránt előforduló gyakorlati oktatási tematika:

Sürgősségi esetek ellátása, a prevenció fontossága és kapcsolódása az általános orvosi szakterületekhez. A fogászati – szájsebészeti járóbeteg ellátás kapcsolódása az arc-állcsontsebészeti és fej-nyaksebészeti osztályok tevékenységéhez. Gerosztomatológia. Fogászati infektológia.

A tantárgy oktatása blokkosított rendszerben történik, 1 hét időtartamban.

A Fogorvostudományi Kar szorgalmi időszakában a képzés a Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján és a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában történik.

A Fogorvostudományi Kar vizsgaidőszakában a képzés Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján és a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben történik.

Az 1 hetes blokk időbeli beosztása a következő:

Blokkonként, hetente, körülbelül 40 hallgató (magyar-angol-német hallgatók vegyesen) érkeznek a klinikákra. A hallgatókat 6 csoportba osztjuk, mivel a Kar által oktatott 6 szakmaterület tartja a gyakorlatokat.

Hétfő: 08.00 – 08.30 3 nyelvű szóbeli tájékoztató a blokk összes hallgatója számára a heti oktatási tematikáról, a gyakorlatok helyszínéről, a jelenléti ívek vezetéséről, a vizsgáról.
Hétfő – Kedd – Szerda: az adott hétre vonatkozó beosztás szerint gyakorlat a Fogorvostudományi Kar klinikáin (szorgalmi időszakban az FSZOI-ban és az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán).
Időbeosztás: 08.00 – 11.30-ig gyakorlat, 11.30-tól 12.30-ig ebédszünet, 12.30-tól 16.00-ig gyakorlat.
Csütörtök: a magyar és a külföldi hallgatóknak egyaránt szünet.
Péntek: tesztvizsga E-learning felületen.

Az előadások anyaga az oktatásban résztvevő intézetek honlapján megtalálhatóak.

A gyakorlati napokon a hallgatók a klinikai képzőhelyek között cirkulálnak.

Ezek a Klinikák:

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Konzerváló Fogászati Klinika
Fogpótlástani Klinika
Parodontológiai Klinika
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Orális Diagnosztikai Tanszék
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (FOK vizsgaidőszakban)

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Ajak-szájpadhasadékok – Gyermeksebészet
Arcüreg megbetegedései – fej-nyak daganatok – Fül-Orr-Gégészet
Allergiás kórképek – szájnyálkahártya/bőr megbetegedései – Bőrgyógyászat – Belgyógyászat
Gócbetegségek – Belgyógyászat – Bőrgyógyászat – Rheumatológia
Vérzékeny betegek ellátása – Haematológia
Fej-nyaki képalkotás – Radiológia
Altatásban végzett beavatkozások – Anaesthesiologia
Transzfúzió – 2 hetes transzfúziós tanfolyam szigorlóknak
Szepszis – Intenzív terápia, Infektológia, Mikrobiológia
Daganatos betegek ellátása – Onkológia, Onkoradiológia
Fogászati – szájsebészeti ellátás az időskorban – Gerontológia
A fogak, arc-állcsontok, lágyrészek sérülései – Traumatológia
Arcfájdalmak – Neurológia
Az orbitát érintő gyulladásos és sérülés következményeként kialakuló kórképek – Traumatológia – Szemészet
Az orofaciális régióból eltávolított szövetminták vizsgálata – Pathológia

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

Nincs ilyen.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

A rendelkezésünkre álló rövid oktatási időszak alatt közbülső, formális számonkérés nem történik. A gyakorlatok és a konzultációk interaktív jellege lehetővé teszi azonban a hallgatók tudásának és a rendelkezésükre álló információk felhasználásának ellenőrzését.

A félév aláírásának követelményei:

Legalább 75%-os részvétel a foglalkozásokon.

A vizsga típusa:

Írásbeli tesztvizsga, E-learning.
Vizsgakövetelmények:

Írásbeli vizsga E-learning felületen az előadások, és gyakorlatok anyagából.

A tesztkérdéseket (egyszerű választás, 4 lehetséges válaszból egy helyes válasz kiválasztása) a képzésben résztvevő tanszékek állítják össze, és teszik közzé honlapjukon.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Tesztvizsga
90% felett jeles, 80-89% jó, 70-79% közepes, 60-69% elégséges, 60% alatt elégtelen

A vizsgára történő jelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Az oktatásban résztvevő klinikák honlapjain közzétett e-learning tananyag.