a Semmelweis Egyetem
47 nap
18 óra
34 perc
19 mp

FOK III. évf.

A Szájsebészet I. tárgy tantárgyi követelményei 2017/2018. II. félév, III. évfolyam
 
a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
c. Az 6. héten a gyakorlaton szóbeli demonstrációt tartunk, amelynek sikeres teljesítése
a betegkezelések megkezdésének feltétele. Témája az első 6 hét és a III. év első
szemeszter elméleti és gyakorlati anyaga. Sikertelen demonstráció esetén további 3
alkalommal van lehetőség a javításra. Az első és második javító demonstráció a
gyakorlatvezetőnél, a harmadik az osztályvezető főorvosnál (Dr. Joób-F. Árpád) vagy
helyettesénél (Dr. Szűcs Attila) történik. Három sikertelen javító demonstrációt
követően a hallgató félévét nem áll módunkban aláírni, a félévet ismételni kell.
d. A 8. héten az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk az 5.
és 6. szemeszter anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele.
e. A félév során a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban több írásbeli vagy szóbeli
számonkérés lesz.
f.Ademonstrációktólvalótávolmaradástcsakigazoltesetbentudjukelfogadni.
Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen
demonstráció esetén annak ismétlésére két lehetőség van (kivéve lásd. „c” pont).
g. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
3-nál több gyakorlat vagy előadás mulasztása
az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégséges szintet
h. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom, és a
demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A
gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van, a
szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség!
i. A III. évf. II. félévében vizsga nincs.
j. „Szájsebészeti propedeutika” jegyzet, „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet”
tankönyv és a foglalkozásokon elhangzottak jegyzeteit ajánljuk.
k. A foglalkozások helyszíne az Arc-Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinika.

FOK IV. évf.

A Szájsebészet III. tárgy tantárgyi követelményei 2017/2018. tanév II. félév, IV. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban
számon kérjük. A 11. héten az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli
demonstrációt tartunk a III. és IV. év teljes anyagából, melynek teljesítése a félév
elfogadásának feltétele. A demonstrációktól való távolmaradást csak igazolt esetben
tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek
tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén azt két alkalommal van lehetőség javítani.
A kollokviumra bocsátás feltétele a demonstrációkon elért érdemjegyek elégséges
átlaga.
d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
3-nál több gyakorlat vagy előadás mulasztása
az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégségest
e. Azok a hallgatók, akik egyetemi tanulmányaikat 2012-ben vagy később, kezdték
félév kollokviumot kell tegyenek, írásban, teszt formában a félév anyagából. A 2011-
ben, vagy korábban kezdők számára nincsen kollokvium, ők gyakorlati jegyet
kapnak.
f. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és az előadáson és gyakorlatokon
elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.
 

FOK V. évf.

 A Szájsebészet V. tárgy tantárgyi követelményei 2017/2018. tanév II. lév, V. évfolyam
 
a. A tematikát lásd külön lapon.
b. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen
ellenőrizzük.
Gyakorlatok: fekvőosztályos gyakorlat, 1 hetes összevont gyakorlat, külön beosztás
szerint (délután)
c. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban
számon kérjük a csoportfoglalkozásokon.
d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több előadáson vagy a gyakorlatok 30%-ának mulasztása esetén
az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
az aláírás megtagadását legkésőbb a 11. héten közöljük
e. A félév szigorlattal zárul, a tételsort kiadjuk.
f. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv, az előadásokon és gyakorlatokon
elhangzottak alapján készített jegyzetek használatosak.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
lásd: tantárgyi követelmények.
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.