Betűméret: A A A

Beszámoló a Prevenció tantárgy első évéről

Elkezdődött a második félév

Szeptemberben elindult a Prevenció tantárgy második, gyakorlati féléve, az első félévben végzett 1200 hallgató számára. Ez a szám nem csak mennyiségileg számottevő, de igen jelentős prevenciós munka végzésére is képes. A gyakorlati félév során a hallgatónak három kötelező feladatot kell teljesítenie.
Szeptemberben elindult a Prevenció tantárgy második, gyakorlati féléve, az első félévben végzett 1200 hallgató számára. Ez a szám nem csak mennyiségileg számottevő, de igen jelentős prevenciós munka végzésére is képes. A gyakorlati félév során a hallgatónak három kötelező feladatot kell teljesítenie.

Az első feladat során a hallgató megismerkedik a Preventissimo kockázatkezelő számítógépes, kérdőíves módszerrel. A Preventissimo célja, hogy felkutassák a legjellemzőbb betegségek (keringési, emésztési és daganatos) mögött húzódó kockázati tényezőket, feltérképezzék a különböző prevenciós lehetőségeket, illetve megteremtsék az ehhez szükséges eszközrendszert. A második feladat során a hallgató kitöltet egy online kérdőívet 10 szabadon megválasztott személlyel. A kapott eredményeket a rendszer által generált tanácsok (Egészségterv) segítségével közösen értékeli. A harmadik feladat során a hallgató meglátogat egy prevenciós szűrőbuszt, ahol megismeri a felszereléseket, berendezéseket és az ott elvégzett szűrések folyamatát. A félév végén a hallgatók tudását egy teszt teszi próbára.

A kezdeti szervezési, technikai nehézségek legyőzése után a tantárgy végre sínen van, és megkezdődött a második oktatási ciklus. Remélhetőleg ez a tantárgy javítani fogja a prevenció megítélését a hallgatók körében, akik a két félév után kézzelfogható tudásra tesznek szert, megismerve a fennálló problémákat és a lehetséges megoldásokat.

Az első félév sikeresen lezárult

2012 májusában ért véget a Semmelweis Egyetem valamennyi karán átívelő Prevenciós tantárgy első elméleti féléve, amely a szárnyait próbálgató e-learning keretein belül zajlik. Több mint 1200 diák vette fel a tárgyat és a hallgatók 99%-a sikeresen teljesítette a követelményeket.
2012 májusában ért véget a Semmelweis Egyetem valamennyi karán átívelő Prevenciós tantárgy első elméleti féléve, amely a szárnyait próbálgató e-learning keretein belül zajlik. Több mint 1200 diák vette fel a tárgyat és a hallgatók 99%-a sikeresen teljesítette a követelményeket. Ezzel továbbléphetnek a szeptemberben induló gyakorlati félévre, amelynek előkészítése jelenleg is folyik.

Az első félév során a hallgatók megismerkedhettek a prevenció elméleti alapjaival. Az orvostudomány különböző területein folyó megelőző orvosi tevékenységek ismeretében átfogó képet kapnak a dinamikusan fejlődő medicinális ágazatról, amely egyre nagyobb sikerrel próbál utat törni a „hagyományos” gyógyítás mellett. Az elméleti félévre jelentkezett hallgatóból, alig néhány embernek nem sikerült teljesíteni a tesztet, ezzel bizonyítva, hogy a tantárgynak nem célja, hogy megnehezítse a hallgatók életet. Odafigyeléssel és gyakorlással könnyen elsajátítható. Az e-learning is kiválóan vizsgázott, a hallgatók eredményesen és gördülékenyen használták.

Szeptemberben indul a gyakorlati félév, amelynek kidolgozása jelenleg is folyamatban van a Preventissimo kockázatkezelő számítógépes kérdőíves módszerrel. A Preventissimo célja, hogy felkutassák a legjellemzőbb betegségek (keringési, emésztési és daganatos) mögött húzódó kockázati tényezőket, feltérképezzék a különböző prevenciós lehetőségeket, illetve megteremtsék az ehhez szükséges eszközrendszert. Az 1200 személy nem csak mennyiségileg számottevő, de igen jelentős prevenciós munka végzésére is képes, így a tanterv pontos megtervezése nagyon fontos.

Mindkét félév teljesítése utána, azon túl, hogy a hallgatók megismerték a megelőzés elméleti és gyakorlati aspektusait, már prevenciós tevékenységet is folytattak. Ezzel talán elérhető, hogy az egészségügyi intézményeinkből kikerülő hallgatók megfelelően motiváltak legyenek a megelőzés irányban. Ha sikerül elérni a prevenciós központú attitűdváltást, akkor a szakemberré váló hallgatók nagyban hozzájárulhatnak a romló magyar egészségi mutatók javulásához.

Új tantárgy bevezetése

A Semmelweis Egyetem 2011/2012 tanév második félévében új tárgyat vezet be „Prevenció az egészségért” címmel. 2 féléves, kötelező tárgy lesz, valamennyi Kar valamennyi nappali tagozatos, magyar nyelvű hallgatójának felmenő rendszerben. Elméleti- és gyakorlati tudást biztosít a prevenció területén. A tárgy célja, hogy a hallgatók már végzés idejére aktívan vegyék ki a részüket a prevenciós tevékenységekben, szerezzenek készséget és képességet a lakosság egészségmegőrzésének érdekében, megfelelő gyakorlatot szerezzenek a betegségek megelőzésében, különböző szűrési vizsgálatokról, melyben maguk is aktívan foglalkoznak a jelentkezőkkel.

Prevenció az egészségért
Új, „választható kötelező” tantárgy a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem Rektora a 2012. évet a Prevenció Évének nyilvánította. A népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú akció egyik legfontosabb mozzanata a Prevenció az egészségért című új tantárgy, amelyet először a 2011/2012-es tanév második félévében hirdetünk meg. Az új tárgy az egyetem összes karán átível, és valamennyi magyar nyelven tanuló nappali hallgatót érint. A tantárgy probléma-orientált és alapvetően gyakorlati jellegű, így curriculáris szerepén túl közvetlen népegészségügyi haszna is jelentős. Minden kar releváns tantárgyaiban eddig is komoly súllyal szerepelt a prevenció, de a szemléletváltás és a lakosság széles körű bevonása korábban nem volt feladat.
Célkitűzésünk a prevenció gyakorlati megvalósításában való aktív hallgatói részvétel a tanulási időszak alatt, amely magába foglalja a prevenció széles területét, különösen a szűrést. Ennek keretében minden hallgatónak legalább tíz embert kell felkutatni, így a „Prevenció az egészségért” hívó szó az érdeklődő, motivált páciensnek és a vizsgálatot végző orvosnak és hallgatónak egyaránt, amely így segít e szemlélet megismerésében és gyakorlati érvényesülésében.
A tantárgyi tematika kialakítását az Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézete koordinálta, és a képzés lebonyolítása is az intézet feladat. A két féléves tárgyat az egyetemi oktatás során minden hallgatónak el kell végeznie. A prevenciós tantárgy elvégzése során minden kar hallgatóinak ki kell lépni az egyetemi, akadémiai keretek közül, és közvetlen kapcsolatba kell kerülniük a lakossággal és a páciensekkel.
Fontos a küldetés, hogy mindenki, aki elvégzi a Semmelweis Egyetemet, magáévá tegye és továbbadja a népegészségügyi szempontból nagyon fontos egészségfejlesztő kultúrát és a prevenciós gyakorlat szemléletváltó jellegét.
Ma Magyarországon igen alacsony a szűrési ráta, ezért meg kell tanítani az embereket arra, hogy vigyázzanak saját egészségükre, hiszen jelenleg nem veszik igénybe azt a szűrési kapacitást, amellyel az állam és az egészségügy rendelkezik. Ennek a mulasztásnak sokszor egyszerűen az információhiány, a jó és hatékony egészségügyi kommunikáció hiánya az oka, a következmény pedig elvesztegetett életévekben, betegállományban mérhető.
E tárgy elvégzésének leglényegesebb haszna az, hogy mostantól az Egyetem minden hallgatója modern szemlélet és gyakorlati tapasztalatok birtokában segítheti elő az egészség megőrzését közvetlen és tágabb környezetében egyaránt. A Prevenció az egészségért tárgy elvégzése gyakorlati képességek és készségek kialakítását teszi lehetővé, amely a végzett orvosok betegellátási és megelőző munkájuk során hasznosíthatnak.
A gyakorlati feladatok megvalósítása előtt elméleti oktatáson kell részt venni, amely az egyes szűrési vizsgálatok céljára, módszerére vonatkozó legalapvetőbb ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. Az elméleti képzésen az egyes karok diákjai egyszerre vesznek részt e-learning formában. A gyakorlati „étlap” kialakításában minden kar megjeleníti saját ismeretanyagát és prevenciós kompetenciáját. A hallgatók teljesíthetik a feladatot egészségnevelési órán, tanácsadáson, klinikákon, gyógyszertári gyakorlatokon vagy éppen sporttevékenység közben, vagyis többségük azokat a szűréseket választhatja majd, amelyek benne vannak a kari curriculumban, de minden további nélkül csatlakozhatnak másik kar prevenciós programjához is.
A tantárgy így nyilvánvalóan segíti az egyetem karainak együttműködését is. Az integráció nem valósítható meg egy gongütésre, de azzal, hogy a hallgatók beleláthatnak egymás munkájába, tapasztalatot szerezhetnek a társkarok tevékenységéről. Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel ne csak a prevenciós programot tegyük közkinccsé, hanem az egyetem kohéziójához is hozzájáruljunk. Egyelőre az egyetem berkein belül maradunk, de később a közszférában is a szélesebb nyilvánosság előtt is szeretnénk felhívni a figyelmet az egészségtudatos magatartásra, ami közös érdeke a hallgatóknak, a megszólított ismerősöknek, családtagoknak, a lakosságnak és a betegeknek egyaránt. Ehhez a munkához kívánok sok sikert és jó munkát.

Budapest, 2012. február 6.

Dr. Szél Ágoston
általános rektorhelyettes

további részletek: Oktatás fejezetben

Kategória: Hírek | A közvetlen link.