Az értekezés formai követelményei
Az értekezés nyelve – függetlenül a közlemények nyelvétől – magyar vagy angol lehet.

A disszertáció szerkezetével kapcsolatos formai követelmény
A disszertáció tagolása: Fedőlap – Tartalomjegyzék – Rövidítések jegyzéke – Bevezetés (irodalmi háttér) – Célkitűzések – Módszerek – Eredmények – Megbeszélés – Következtetések – Összefoglalás – Irodalomjegyzék – Saját publikációk jegyzéke (a disszertációhoz kapcsolódó és attól független közleményeket külön listában kell megadni) – Köszönetnyilvánítás. A tartalomjegyzéknek a fenti szerkezetet kell követnie.

A disszertáció formai előírásai
A disszertáció terjedelme: 70-150 A4-es oldal, 1.5-ös sortávolság. Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, sorkiegyenlítés. Margó: minden irányban 3 cm. A fedőlap kivételével minden oldalt meg kell számozni (oldalszám a lap alján, középen). Nyomtatás: lehetőleg lézernyomtatóval jó minőségű papírra, egyoldalasan.
A megadott oldalszámba nem számítanak be a közlemények, amelyeknek eredeti különlenyomatát vagy jó minőségű fénymásolatát kell az értekezéshez csatolni. (A „rövid értekezés + közlemények” forma csak kivételesen alkalmazható – kizárólag akkor, ha azt a Doktori Tanács elnöke a VMB javaslatára előzetesen engedélyezte).

Fedőlap
Értekezés címe, szerzője, témavezető neve, készítés helye, éve – Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, tudományági doktori iskola megnevezése, a szigorlati bizottság tagjai, hivatalos bírálók neve (mintát lásd a honlapon).

Összefoglalás. A disszertáció fontos része az 1-1 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglaló,  Az összefoglalás szövegszerűen megegyezik az értekezés „Összefoglalás” c. fejezetével, de tartalmaznia kell a jelölt három legfontosabbnak ítélt publikációjának bibliográfiai adatait (szerző, évszám, cím, folyóirat neve, kötetszám, oldalszám) is (mintát lásd a honlapon).

Irodalomjegyzék, hivatkozások
Más szerzők műveire kétféle módon lehet hivatkozni:
a.) a számozott hivatkozásokat a szövegben való előfordulásuk sorrendjében kell felsorolni, a szövegben pedig arab számokkal (pl. 1-5 vagy 6,12) kell utalni a közlemények jegyzékére, vagy
b.) a hivatkozások az irodalomjegyzékben ABC sorrendben szerepelnek, a szövegben a szerző(k) nevével és az évszámmal (pl. Kovács és mtsai 1999, Kovács és Kiss 2005) történik utalás a közleményekre.
Valamennyi közleményt, amely a disszertációban szerepel, fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben, és az irodalomjegyzékben felsorolt összes közleményre hivatkozni kell a disszertációban.

Az irodalomjegyzékben a közlemények valamennyi szerzőjét fel kell tüntetni.

A folyóiratok neveit a PubMed-ben vagy a Social Science Citation Index-ben szereplő rövidítések szerint kell megadni.

A hazai folyóiratok rövidítéseit az adott folyóirat szerkesztősége által alkalmazott jelölés alapján kell alkalmazni.

Az idézett közlemények év-, kötet- és oldalszámozását (kezdő és utolsó oldal) fel kell tüntetni.

Könyvfejezet idézésénél az adott fejezet szerzőjén kívül feltüntetendő a könyv címe, szerkesztője vagy szerkesztői, a kiadó neve, a kiadás helye (város megnevezése) és éve, valamint az idézett fejezet kezdő és utolsó oldala.

Könyv idézésénél a szerző(k), a cím, a kiadó neve, a kiadás helye (város megnevezése) és éve, valamint az idézett oldal jelölése szükséges.

Az alábbiakban megadjuk a javasolt formákat:

 • Jaiswal SP, Jain AK, Naik G Soni N, Chitnis DS. (2001) Viral hepatitis during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet, 72: 103-108.
 • Marby T, Markham KR, Thomas MB. The systematic identification of flavonoids. Springer-Verlag, New-York, 1970: 62-68.
 • Rácz K. Adrenocorticotropin. Cushing-kór, Nelson-szindróma. In: Leövey A (szerk.), A klinikai endokrinológia és anyagcsere-betegségek kézikönyve. Medicina, Budapest, 2001: 178-186.

Ábrák, táblázatok
Az ábrákat és a táblázatokat felirattal, illetve olyan magyarázó szöveggel kell ellátni, amely önmagában is érthető.

Ezt a táblázat fölött, illetve az ábra alatt kell elhelyezni.

Az ábrákat és a táblázatokat külön-külön, de folyamatosan kell számozni és rájuk a szövegben hivatkozni (pl. l. ábra, l. táblázat).

Folyóiratból, könyvből átvett ábra/táblázat esetén az idézésnél leírtak szerint kell a forrásra hivatkozni.

Tézisfüzet

 • A tézisfüzet fedőlapja a megadott minta alapján szerkesztendő (mintát lásd a honlapon).
 • A tézisfüzet terjedelme 8-20 oldal, A5-ös formátum
 • A tézisfüzet szerkezete: Bevezetés – Célkitűzés – Módszerek – Eredmények – Következtetések – Saját publikációk jegyzéke (a disszertációhoz kapcsolódó közleményeket az egyéb publikációktól elkülönítve kell felsorolni).
 • A tézisfüzet irodalomjegyzéke csak a jelölt publikációit tartalmazza.

Az értekezéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 • a Tudományági Doktori Iskola vezetőjének támogató levele (csak a képzés nélküli fokozatszerzőknek)
 • a Tudományági Doktori Iskola tanácsának javaslata a bírálóbizottság összetételére
 • munkahelyi vita jegyzőkönyve (10. melléklet)
 • könyvtári adatlap
 • tézisfüzet magyar és angol nyelven
 • témavezetői igazolás az egyes közreműködők részvételi arányáról – több doktorandusz közös tudományos munkájának felhasználásakor (35. melléklet)
 • az értekezés, a tézisek és az összefoglalók elektronikus változata (Word, lehetőség szerint pdf formátumban, elektronikus adathordozón)
 • az értekezésben felhasznált saját tudományos közlemények másolatait 1-1 példányban
 • a jelölt 30 napon belül keltezett munkáltatói igazolása.
 • a nyelvvizsgákról szóló igazolást (amennyiben a jelentkezéskor még nem teljesült a nyelvvizsga követelmény)

Beadandó példányszám
Elővéleményezéshez elegendő egyetlen példány benyújtása kötetlen formában.
Elővéleményezést követően 1 példány bekötve, 2 példány fűzve.
Disszertáció benyújtása a Doktori Iskola Hivatalában  szeptember 1.- június 30. között lehetséges
Disszertáció benyújtása: Kalmár Zsuzsa, Kovácsné Ollé Tímea, Marosfalvi Anita tanulmányi ügyintézőknél
A bekötött példányokra vonatkozó információk

A fenti “hagyományos” értekezés helyett képzés nélküli fokozatszerzők kivételes esetben választhatják a következő formát:

Rövid értekezés + közlemények
A szerkezeti és formai követelmények a fentiekkel egyeznek (beleértve az összefoglalókat), kivéve a terjedelmet, amely ábrák és hivatkozások nélkül kb. 30-50 oldal. Ezt követik a bekötésre kerülő saját közlemények (a közlemények sorszámozott jegyzékével). A rövid értekezésnek világosan be kell mutatnia a célkitűzéseket és az eredményeket, valamint a következtetéseket (nem elég csak a közleményekre hivatkozni). Annak is egyértelműen ki kell derülnie, hogy az egyes közlemények mennyiben járultak hozzá a téma előbbre viteléhez. A saját közlemények mellett értelemszerűen történhet hivatkozás más közleményekre is (a saját cikkekben közölteken kívül). A rövid értekezéshez ugyanazon kellékeket kell csatolni, mint a hagyományos formához.
Értekezéssel azonos értékű lehet – kivételesen – könyv vagy műalkotás, illetve nagyobb terjedelmű, önálló tudományos mű is. Összefoglalóra és tézisekre ebben az esetben is szükség van a munka jellege szerint. (Műalkotás, tudományos mű értekezésként történő benyújtásához a Doktori Tanács elnökének előzetes engedélye szükséges.)

Letölthető fájlok

Dokumentum Év Letöltés
Fedőlap (minta) Letöltés (doc)
Tézis fedőlap (minta) Letöltés (doc)