A Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolában meghirdetett kutatási témák – 2014

Neuromorfológia és sejtbiológia (6/1 Vezető: Dr. Palkovits Miklós)

Acsády László Egy új, agytörzsi eredetű gátló pálya morfológiai és funkcionális elemzése a talamuszban
Ádám Ágota Addikciót okozó vegyületek hatása a fejlődő idegrendszerre kísérleti állatmodelleken
Alpár Alán Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében
Csillag András Az addiktív viselkedés összehasonlító neuroanatómiai alapjai madár és emlős modellrendszerben
Csillag András Törzsdúci rendszerek szerepe a tanulásban és motivációban, különös tekintettel a táplálékfelvétel szabályozására
Dénes Ádám A centrális és szisztémás gyulladás szerepe a cerebrovaszkuláris betegségek patofiziológiájában
Dobolyi Árpád Transzformáló növekedési faktor béta fehérjék a központi idegrendszerben
Dobolyi Árpád A TIP39 és a PTH2 receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában
Dobolyi Árpád A központi idegrendszeri amylin, egy újonnann azonosított neuropeptid szerepe az utódgondozásban
Gerber Gábor A gerincvelői szinaptikus plaszticitás vizsgálata normál és gyulladásos, illetve idegsérült patkányokban
Gulyás Attila Sejtaktivitás és hálózati aktivitás közötti összefüggés vizsgálata in vitro
Kálmán Mihály Astroglia-kötőszövet kapcsolatok a központi idegrendszerben
Kálmán Mihály A dystrophin-dystroglycan komplex a corpus pinealeban, a hypophysisben és a circumventricularis szervekben
Katona István G-fehérje kapcsolt receptorok lokalizációja és funkcionális szerepe a kérgi neuronhálózatok működésében
Kittel Ágnes A P2X7 receptor lokalizációjának jelentősége pszichiátriai betegségek állatmodelljeiben
Környei Zsuzsanna A mikrogliasejtek aktivációs állapotainak vizsgálata in vitro és in vivo
Lele Zsolt Az endocannabinoid szignáltranszdukció és az adhézió szerepe a neokortex fejlődésében.
Madarász Emília Idegi sejtdifferencialodas. Különböző eredetű idegi őssejtek fejlődési lehetőségeinek vizsgálata.
Madarász Emília Különböző anyagú nano-részecskék idegszöveti sejtekre gyakorolt hatásai
Négyessy László A szomatoszenzoros kérgi gátlás szerepe a tapintásban
Négyessy László Idegsejtek röntgen mikrotomográfiás vizsgálata egészséges és kóros agykéregben
Négyessy László Agykérgi áreák interakcióinak modellezése gráfelméleti eszközök segítségével
Nusser Zoltán Hippokampalis gátló és serkentő szinapszisok molekuláris összetételének, struktúrájának és funkciójának vizsgálata

                                                                                               Nyíri Gábor

Pre- és poszt-szinaptikus receptorok és transzmittereik funkcionális anatómiája a hippocampusban
Szabó Gábor A GABA fejlődést reguláló szerepe
Tóth Zsuzsanna A nesfatin-1/NUCB2 és a prolaktin releasing peptid (PrRP) szerepének vizsgálata a központi idegrendszerben
Neuroendokrinológia (6/2. Vezető: Dr. Liposits Zsolt)  
Fekete Csaba Az “alacsony T3 szindróma” kialakulásáért felelős központi idegrendszeri szabályozó mechanizmusok tanulmányozása
Fekete Csaba Az újratáplálás során kialakuló jólakottság létrejöttében szerepet játszó idegsejt hálózatok tanulmányozása
Gereben Balázs Az idegrendszeri pajzsmirigyhormon metabolizmus molekuláris szabályozásának vizsgálata
Halász József Az externalizációs kórképek hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata
Haller József Cannabinoidok integráló szerepe a trauma-indukálta viselkedési deficitekben
Haller József A szociális depriváció által kiváltott abnormális agresszió hormonális,autonóm, és idegrendszeri hátterének vizsgálata
Hrabovszky Erik Glutamáterg neuron fenotípus jelentősége a parvicelluláris és magnocelluláris neuroszekretoros rendszerekben
Hrabovszky Erik Ösztrogén visszacsatolás célsejtjeinek molekuláris és morfológiai tanulmányozása a hipotalamuszban
Kalló Imre Szteroid hormonok célsejtjeinek funkcionális és morfológiai vizsgálata a központi idegrendszerben.
Kalló Imre RF-amid peptid-termelő idegsejtek kapcsolatrendszerének és funkciójának vizsgálata a központi idegrendszerben
Kalló Imre A gonadotropin releasing hormon (GnRH)-termelő idegsejtek szekréciós működését befolyásoló neuronhálózat azonosítása, morfológiai jellemzése.
Kovács Krisztina Gliasejtek szerepe a homeosztazis szabályozásban
Kovács Krisztina Endokrin disruptor anyagok hatása a neuroendokrin regulációra
Kovács Krisztina Hypothalamikus neuropeptidek expressziójának szabályozása: -miRNS és géncsendesítés.
Liposits Zsolt A hypothalamus működésének hormonális és idegi szabályozása
Nagy M. György Neuroendokrin, parakrin és autokrin regulációs mechanizmusok az adenohipofizeális hormnon szekréció szabályozásában
Nagy M. György Különböző szimpatikus beidegzés alatt álló szervek (pl. máj, lép, nyálmirigy stb) norepinephrin és dopamin metabolizmusának vizsgálata
Nagy M. György Új hypothalamikus jelátvivő rendszerek szerepe a hypophysis működésének szabályozásában
Nagy M. György Új intracelluláris jelátvivő rendszer(ek) szerepe a hypophysis prolaktin elválasztásának dopaminerg szabályozásában fiziológiás és patológiás körülmények között
Nagy M. György A salsolinol és különböző kábítószerek (pl. amfetamin) centrális és perifériás kölcsönhatásának vizsgálata
Zelena Dóra A patológiás agresszió és a vazopressin.
Zelena Dóra A vazopresszin szerepe stresszben és a stressztengely összefüggése pszichiátriai kórképekkel (szorongás, depresszió)
Funkcionális idegtudományok (6/3 Vezető: Dr. Vizi E. Szilveszter)
Ádám Veronika Neurodegeneratív és neuroprotektív mechanizmusok
Ambrus Attila A mitokondriális alfa-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex szabadgyök-képzésének mechanizmusa: a szerkezet összefüggése a funkcióval
Christos Chinopoulos Haladó mitokondriológia
Hájos Norbert Az amygdala magok neuronhálózatainak struktúrális és funkcionális szerveződése
Lendvai Balázs Receptorok és ioncsatornák hatása az idegsejtek integratív funkcióira: a kálcium jel dinamika és a membránpotenciál tér és időbeli mintázataitnak vizsgálata
Mike Árpád Ioncsatornákra ható gyógyszerek molekuláris hatásmechanizmusa
Rózsa Balázs A dendritikus jelintegráció vizsgálata neuronhálózatokban in vivo 2-fotonos mérésekben, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.
Somogyvári Zoltán Kauzalitási vizsgálatok az agyterületek dinamikus működésének megértéséhez, sokcsatornás elektróda rendszerekkel végzett mérések alapján
Sperlágh Beáta Az ATP és adenozin jelátvivő szerepe az idegrendszerben
Szabadics János A hippokampális moharost pálya szinaptikus működéseinek megismerése
Tretter László A központi idegrendszer bioenergetikája, a mitokondriumok szerepe
Ulbert István Kiváltott és spontán agyi oszcillációk és kóros jelek komplex elektrofiziológiai vizsgálata
Varga Viktor Kérgi hálózatok kéreg alatti modulációja
Vizi E. Szilveszter Ioncsatornák és ionotróp receptorok vizsgálata nemlineáris optikai imaging és elektrofiziológiai módszerekkel
Vizi E. Szilveszter Az idegrendszeri megbetegedések modellezése a központi idegrendszeri neuronhálózat működésének különböző gyógyszerekkel történő befolyásolása útján
Wittner Lucia Szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata in vitro
Zelles Tibor Idegrendszeri és érzékszervi sejtkárosodások mechanizmusai, lehetséges farmakológiai támadáspontok

Klinikai idegtudományok (6/4 Vezető: Dr. Nagy Zoltán)
Bagdy György Az alvás-ébrenlét és a biológiai ritmusok szabályozása: neurotranszmitterek, neuropeptidek és receptoraik
Bagdy György Az ecstasy (MDMA) neuronkárosító hatása: morfológiai és funkcionális vizsgálatok
Erőss Lóránd Az extratemporalis epilepsziák sebészeti kezelése
Fogarasi András   Gyermekkori epilepszia szindrómák klinikai, neuroradiológiai megközelítése
Halász Péter A spontán és kiváltott lassú hullámok szerepe az alvás szerveződésében és a frontális kognitív rekuperációban
Halász Péter Alvás és epilepszia összefüggései 
Molnár Mária Judit Genomikai biomarkerek kutatása a neurológiai személyre szabott orvoslás fejlesztésére
Molnár Mária Judit Innovatív diagnosztikus és terápiás eljárások fejlesztése mitochondrialis betegségekben
Molnár Mária Judit Genomikai és epigenomikai vizsgálatok végzése Parkinson kórban 
Nagy Zoltán Post-stroke állapotban az agyi plaszticitás vizsgálata bioelektromos képalkotás (hpEEG) módszereivel
Nagy Zoltán Csontvelő mesenchimális ős-sejtek alkalmazása tranziens MCA occlusios modellben patkányon (plaszticitási markerek monitorozása
Nagy Zoltán Kolloidalis vas alapú MR jelzőanyag vizsgálata vér-agy gát károsodásban állatmodellben (neurohisztológiai és MRI összehasonlító vizsgálatok)
Skopál Judit A primer és immortalizált human agyi mikroér endothel fibrinolítikus tulajdonságainak vizsgálata hiperbár oxigén körülmények között
Szilágyi Géza A nyitott foramen ovale és a cryptogen stroke kapcsolata a stroke secunder preventiojában
Klinikai neurológiai kutatások (6/5. Vezető: Szirmai Imre)
Arányi Zsuzsanna Neuropathiák vizsgálata nagy felbontású ultrasonographiával és az eredmények összevetése az elektrofiziológiai eredményekkel
Banczerowski Péter A radiculopathiák pre- és postoperatív elektrodiagnosztikája, különböző vizsgálati módszerek összehasonlítása és ezek prediktív értékének meghatározása.
Banczerowski Péter Modern idegsebészeti kezelési lehetőségek a központi idegrendszert érintő kórfolyamatokban
Banczerowski Péter Mikrosebészeti eljárások interaktív térhatású megjelenítése, műtéti szimulátorok fejlesztése, különös tekintettel a központi és perifériás idegrendszerre
Barsi Péter A neuroradiológiai módszerek lehetőségei a központi idegrendszeri megbetegedések diagnosztikájában, differenciál diagnosztikájában és prognosztikájában.
Bereczki Dániel Cerebrovascularis kórképek klinikai-epidemiológiai vizsgálata
Ertsey Csaba Az önálló fejfájások klinikumának, diagnosztikai lehetőségeinek és pathomechanizmusának vizsgálata
Kamondi Anita A tremor és a ritmusos mozgások pre-, intra- és postoperatív vizsgálata mély agyi stimulátorral kezelt Parkinson-kóros és esszenciális tremoros betegeken 
Kamondi Anita  A cerebelláris károsodás által kiváltott tremor paramétereinek és a lézió helyének, kiterjedésének összefüggése
Kamondi Anita A különböző eredetű tremor szindrómák vizsgálata objektív komplex tremorometriás módszerrel
Kamondi Anita Komplex tremorometriás vizsgálat degeneratív idegrendszeri betegségekben
Kovács Tibor  Klinikomorfológiai korrelációk az idegrendszer degeneratív megbetegedéseiben
Kovács Tibor  Vascularis idegrendszeri betegségek neuropathológiai vizsgálata
Szirmai Imre Gondolkodás-, magatartás- és beszédzavarok agyi vascularis kórképekben.
Szirmai Imre Az optokineticus nystagmus és a saccadok vizsgálata corticalis és subcorticalis laesiókban.
Tamás Gertrúd A mély agyi stimuláció hatékonyságának, hatásmechanizmusának vizsgálata mozgászavarokban
Tamás Gertrúd Mozgászavarok elemzése háromdimenziós módszerrel.
Vastagh Ildikó A kardiovaszkuláris rizikófaktorok és a stroke epidemiológiai jellemzői

Biológiai pszichiátria (6/6 Vezető: Dr. Faludi Gábor)
Faludi Gábor A pszichozisok és kedélybetegségek neurobiológiája és terápiája 
Gonda Xénia A major depresszió viselkedéses endofenotípusainak genetikai korrelátumai
Haller József A median raphe magatartási szerepe
Lazáry Judit A hangulatzavarok és komorbid szenvedélybetegségek genetikai és farmakogenomikai vizsgálata multifaktorális modellben
Rihmer Zoltán  A bipoláris betegségek genetikai és klinikai vonatkozásai különös tekintettel a szuicid magatartásra
Sárosi Andrea Hangulatzavarok farmakoterápiás kezelésének és diagnosztikájának összefüggései
Székely Anna A dopamin és a szerotonin rendszer szerepe a hangulati és szorongásos zavarokban
Zelena Dóra Traumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe