Betűméret: A A A

Oktatási rend 2015/2016

A farmakológiai és farmakoterápiás Intézet oktatási tájékoztatója a FOK IV. évfolyam számára

(2015/2016. tanév I. félév)

 

  1. Kötelező tananyag:

       Gyires-Fürst: A farmakológia alapjai c. tankönyv

Az előadások és a gyakorlatok anyaga

 

  1. A gyakorlatok látogatásának rendje:

A félév végi aláíráshoz a gyakorlatok és az előadások 75 %-án való részvétel szükséges.

 

  1. Félévközi számonkérés:

Az első szemeszterben három „opcionális” demonstrációt tartunk, részletesen lásd a vizsgával kapcsolatos tudnivalóknál.

 

  1. A kollokvium rendje:

A hivatalos vizsgaidőszak előtt és után vizsgalehetőség nincs, kivéve dékáni vagy rektori engedéllyel.

            A vizsga formája szóbeli kollokvium, tételek alapján tételhúzással .

A vizsgajelentkezés a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

A kollokviumi jegy megajánlásának lehetősége: (lásd TVSZ. 17§ (12))

Amennyiben a félév során az első két demonstráció eredménye a 80-80%-ot meghaladja, lehetőség van az oktatási időszak utolsó hetében szóbeli, harmadik demonstrációra (amelynek anyaga megegyezik a vizsga anyagával). Amennyiben ez a jeles vagy jó szintet eléri, az oktatási időszakban nyújtott teljesítmény alapján a tanszékvezető jeles vagy jó osztályzatot megajánlhat.

       Ismételt vizsga: sikertelen vizsga ismétlése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (2) pontja szerint történik.(lásd melléklet) Farmakológia kollokviumot leghamarabb 3 nappal a sikertelen vizsga után lehet ismételni. Sikeres kollokvium javítása is legkorábban 3 nappal később történhet.

 

  1. Az I. félév tananyaga:

– gyakorlati tematika

– előadás tematika

 

  1. Tanulmányi verseny:

A II. félévben kerül megrendezésre teszt formájában. Időpontját később hirdetjük ki.

 

Melléklet:

  1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (2) pontjából:

A javító, ill. ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát követő 3. naptári napon lehet letenni.

  1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (5) pontja:

A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén a leckekönyvbe, a tanszék által „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát csökkenti.    

  1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17§ (12) pontjából:

A kollokviummal számon kérendő tantárgyból, amelynek előadásaihoz szeminárium (gyakorlat) is csatlakozik, továbbá az olyan tantárgyakból, amelyeknek a foglakozásai csak szemináriumból (gyakorlatból) állnak, az oktatási szervezeti egység vezetője (a tárgy előadója) a hallgatónak, az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye alapján, jeles vagy jó osztályzatot ajánlhat meg. A megajánlott értékelést a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti vizsgára bocsátását.

  1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (13) pontja:

A hallgató tanszékvezetőhöz benyújtott kérésére az ismétlő vizsgát más oktató vagy bizottság előtt teheti le.

 

 

               Dr. Köles László                                                                           Dr. Kató Erzsébet

               Docens                                                                                          Adjunktus

                 tárgyi előadó                                                                                                                             tanulmányi felelős

 

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 7.