Betűméret: A A A

Oktatási rend 2018/2019

A farmakológiai és farmakoterápiás Intézet oktatási tájékoztatója az ÁOK IV. évfolyam számára

(2018/2019. tanév)

 1. Kötelező tananyag:

Gyires-Fürst-Ferdinandy: Farmakológia és klinikai farmakológia c. tankönyv (2017)
Az előadások és a gyakorlatok anyaga

 1. A gyakorlatok látogatásának rendje:

A félév végi aláíráshoz mindkét félévben a gyakorlatok és az előadások 75 %-án való részvétel szükséges. A gyakorlatról történt hiányzást pótolni, – az órarend struktúrája miatt, – nem lehet.

 1. Félévközi számonkérés:

Az első szemeszterben három demonstrációt tartunk, részletesen lásd a vizsgával kapcsolatos tudnivalóknál.
A második szemeszterben két demonstráció lesz.
A félévenkénti két írásbeli demonstráció eredménye beszámít a kollokviumi illetve szigorlati érdemjegybe. Amennyiben az érdemjegy a szóbeli vizsga alapján nem egyértelmű, a demonstráció fél jegyet ronthat vagy javíthat.

 1. Az I. félév tananyaga:

– általános farmakológia

– a vegetatív idegrendszer gyógyszertana

– a központi idegrendszer gyógyszertana – pszichiátriai/neurológiai kórképek gyógyszeres kezelési stratégiája

– a perifériás idegek és harántcsíkolt izmok gyógyszertana

– a légzőrendszer gyógyszertana – légúti betegségek gyógyszeres kezelési stratégiája

– élő kórokozók által kiváltott betegségek kemoterápiája

– receptírás

 1. A II. félév tananyaga:

– a kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertana – kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres kezelési stratégiája

– az emésztőrendszer gyógyszertana és betegségeinek gyógyszeres kezelési stratégiája

– az endokrin rendszer gyógyszertana, – diabetes mellitus gyógyszeres kezelési stratégiája

– a gyulladás farmakológiája

– fájdalomcsillapítók

– a daganatos betegségek gyógyszertana és gyógyszeres kezelési stratégiája

– immunfarmakológia

– általános és részletes toxikológia

– receptírás

 1. A kollokvium rendje:

A hivatalos vizsgaidőszak előtt és után vizsgalehetőség nincs, kivéve dékáni vagy rektori engedéllyel.

        A vizsga formája szóbeli kollokvium, tételek alapján tételhúzással + receptírás.

A vizsgajelentkezés a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

A kollokviumi jegy megajánlásának lehetősége: (lásd TVSZ. 17§ (12))

Amennyiben a félév során az első két demonstráció eredménye a 80-80%-ot meghaladja, lehetőség van az oktatási időszak utolsó hetében szóbeli, harmadik demonstrációra (amelynek anyaga megegyezik a vizsga anyagával). Amennyiben ez a jeles vagy jó szintet eléri, az oktatási időszakban nyújtott teljesítmény alapján a tanszékvezető jeles vagy jó osztályzatot megajánlhat.

Ismételt vizsga: sikertelen vizsga ismétlése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (3) pontja szerint történik.(lásd melléklet) Farmakológia kollokviumot leghamarabb 3 nappal a sikertelen vizsga után lehet ismételni. Sikeres kollokvium javítása is legkorábban 3 nappal később történhet.

 1. A szigorlat rendje:

A hivatalos vizsgaidőszak előtt és után vizsgalehetőség nincs, kivéve dékáni vagy rektori engedéllyel.

A vizsgajelentkezés a meghirdetett vizsgaalkalmakra a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

A vizsga formája írásbeli és szóbeli, az alább részletezett menetrend szerint:

A vizsgaidőszak kezdete előtt maximum két héttel a gyakorlatvezetőnél sikeres vizsgát kell tenni toxikológiából és magisztrális recept írásából. A toxikológia vizsga történhet szóban, vagy írásban, a gyakorlatvezető döntése szerint. A toxikológiát érdemjeggyel osztályozzuk, a magisztrális recept eredménye csak megfelelt lehet. Amíg a magisztrális receptet a gyakorlatvezető nem fogadja el, a hallgató nem bocsátható szigorlatra. A toxikológia és magisztrális recept írás vizsgát legkésőbb a szigorlatot megelőző napig kell teljesíteni. Évismétlő hallgatóknak újra le kell vizsgázniuk toxikológiából és magisztrális recept írásából. Az eredményeket a gyakorlatvezető jelenti a tanulmányi felelősnek, aki ezekről a szigorlatoztatókat tájékoztatja.

A NEPTUN-ban felvett vizsga napján 8.30-kor klinikai farmakológia és farmakoterápia témából minden szigorlatozónak ki kell töltenie egy 30db, egyszeres választásos kérdésből álló tesztet. A teszt megírására 30 perc áll rendelkezésre. A teszt írásának helye a NET L-4 és L-5 terme. A tesztet a felügyelő tanárok azonnal kijavítják, és az eredményt a lapra ráírják. 0-9 pont: elégtelen, 10-12 pont: elégséges, 13-15 pont: közepes, 16-18 pont: jó, 19-20 pont: jeles. Minden hallgató a tesztírás után, – akár sikeres, akár sikertelen, – a kijelölt szigorlatoztató tanár irodájához/vizsgáztató helyiségéhez megy. Erről a tesztet írató oktató tájékoztatja a hallgatót, valamint a 4. emeleti folyosó ajtaján kifüggesztve olvasható lesz.

Akinek a klinikai farmakológia, farmakoterápia tesztje elégtelen, annak a szigorlatoztató további kérdések nélkül az elégtelent bejegyzi a NEPTUN-ba és a hallgató tanulmányi értesítőjébe (amennyiben az a hallgatónál van, és ezt kéri).

A sikeres klinikai farmakológia / farmakoterápia tesztvizsgát tett hallgatókat a szigorlatoztató szólítja vizsgára. A vizsga tételhúzás után, megfelelő felkészülési idő biztosítása után szóban történik. A tételhúzás előtt a szigorlatoztató két gyári készítmény receptjének felírását kéri a hallgatótól. Amennyiben a két recept akár formailag, akár tartalmilag hibás, a vizsgát a hallgató elégtelen érdemjeggyel fejezi be. Egy rossz recept esetén a szigorlatoztató még egy recept felírását kéri. Amennyiben a gyári készítmények felírása helyes, a hallgató három tételt húz, egyet-egyet a megadott három tételsorból (A, B, C, lásd szigorlati tételek). Az érdemjegy megállapítása a szóbeli tételekre adott válaszok, a klinikai farmakológia / farmakoterápia teszt, valamint a toxikológia és a receptírás eredményéből tevődik össze, amelyek közül legnagyobb súlya a szóbeli tételekre adott válaszoknak van. Az érdemjegyet a szigorlatoztató oktató a NEPTUN rendszerben rögzíti, kérésre a hallgató tanulmányi értesítőjébe is bejegyzi.

Ismételt vizsga: sikertelen vizsga ismétlése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (3) pontja szerint történik.(lásd melléklet) Farmakológia szigorlatot leghamarabb 3 nappal a sikertelen vizsga után lehet ismételni. Sikeres szigorlat javítása is legkorábban 3 nappal később történhet. Ismételt vagy javító vizsga esetén az adott tanévben letett toxikológia / magisztrális recept vizsgát nem kell megismételni, de a klinikai farmakológia és farmakoterápia tesztet igen, tehát ismétlő vizsgára is 8.30-ra kell beérkezni az L-04 vagy L-05 terembe. Utóvizsga időszakban javító vizsgát nem lehet tenni (lásd TVSZ).

Távolmaradás a vizsgáról: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (5) pontja szerint értelmezendő, lásd melléklet.

 1. Tanulmányi verseny:

A II. félévben kerül megrendezésre teszt formájában. Időpontja: a tanév szorgalmi időszakának utolsó napja.

A versenyre való jelentkezés feltétele a második félévi demonstrációk legalább 80%-ra történő teljesítése.

 1. Klinikai fakultáció:
  I. félévben:

A kábítószerabúzus kérdései

Előadó: Dr. Fürst Zsuzsanna egyetemi tanár

Jelentkezés: NEPTUN. A kurzus végén tesztvizsga

II. félévben:

Bizonyíték alapú gyógyszeres terápia

Előadó: Dr. Gyires Klára egyetemi tanár

Jelentkezés: NEPTUN. A kurzus végén tesztvizsga

Hivatkozások:

 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17§ (12) pontjából:

A kollokviummal számon kérendő tantárgyból, amelynek előadásaihoz szeminárium (gyakorlat) is csatlakozik, továbbá az olyan tantárgyakból, amelyeknek a foglakozásai csak szemináriumból (gyakorlatból) állnak, az oktatási szervezeti egység vezetője (a tárgy előadója) a hallgatónak, az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye alapján, jeles vagy jó osztályzatot ajánlhat meg. A megajánlott értékelést a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti vizsgára bocsátását.

 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (3) pontjából:

A javító, ill. ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát követő 3. naptári napon lehet letenni.

 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (5) pontja:

A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén a leckekönyvbe, a tanszék által „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát csökkenti.    

 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 19§ (13) pontja:

A hallgató tanszékvezetőhöz benyújtott kérésére az ismétlő vizsgát más oktató vagy bizottság előtt teheti le.

 

Budapest, 2017. szeptember 3.

Dr. Ferdinandy Péter
egyetemi tanár
intézet igazgató