EKPMI Intézményvezető: Makk Ádám

Tel: (1)224-1573

e-mail: makk.adam@semmelweis-univ.hu

 

EKPMI intézményvezető-helyettes: Döbrössyné Dániel Gabriella

 

 

EKPMI intézményvezető-helyettes: Kiss Anna

 

SE PA EKPMI Konduktív Gyakorló Szakiskola Intézményegység

1118 Budapest, Villányi út 67.

Megbízott intézményegység vezető: Siposné Birkás Melinda

tel: +(36 1) 372 73 50

mobil: +36 70 323 8660

e-mail: siposne_birkas.melinda_eva@semmelweis-univ.hu

” Teljes életet élni nem tudunk elszigetelten, csak résztvevőként.” Hári Mária

Elsősorban a Konduktív Gyakorló Általános Iskolában, vagy más intézményben folyó alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtunk differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, és ezzel törekszünk képessé tenni a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.

A szakiskolában folyó nevelés a képességek fejlesztésével és a közismereti oktatással szerves egységet alkot. A szakiskolai oktatás alapvető célja, hogy tanulóink a közismereti tárgyak tanulása mellett elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek szakmájukból, majd tanulmányaik befejezése után eredményes szakmai vizsgát tegyenek, és piacképes tudásukkal helytálljanak a védett vagy nyílt munkaerőpiacon. Tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. Ennek érdekében az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra.

A szakiskola az elsősorban a központi idegrendszert ért károsodás következtében eltérő fejlődésű, alapfokú iskolát elvégzett fiatalokat nevelő középfokú nevelési-oktatási intézmény.

A szakiskolába történő felvétel, átvétel feltételei:

8 általános iskolai osztály elvégzése, egészségügyi alkalmasság és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő határozata.

Tanulói felvétel vagy átvétel intézményvezetői határozat és/vagy engedély alapján lehetséges.

A szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus és nyomtatott formában kell megtenni. Szakiskolánk felmenő rendszerben biztosítja a tankötelezettséget sajátos nevelési igényű (SNI), tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóinknak.

Intézményünkben nyolcadik évfolyamon végzett tanulók tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül helyben folytathatják. Esetükben a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz döntést a 9.E évfolyamon történő továbbhaladásukról.

Másik iskolából történő átvételt írásos kérelemre az intézményvezető dönti el mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai alapozó tantárgyakat, azok eredményeit.

A felvétel, átvétel eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve nagykorú tanulónak be kell nyújtania egy kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben rögzíti a váltás tényét, valamint okait.

Mellékelni kell az alábbi dokumentumokat is:

– félévi- vagy év végi bizonyítványt

– az aktuális ellenőrző könyvét, hogy nyomon lehessen követni a tanulmányi előmenetelt az adott félévben

A felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell elbírálnia az intézményvezetőnek. A sikeres felvételről, átvételről vagy elutasításról határozatot hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő. Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak kötelessége a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés kézhez vételétől számított 1 napon belül felvenni a kapcsolatot az intézménnyel, be kell iratkoznia, illetve beszereznie a tanulás szükséges eszközeit, majd az iskolaorvosnál is meg kell jelennie alkalmassági vizsgálaton.