Betűméret: A A A

Szakdolgozat

 
Általános követelmények
1. A hallgatónak mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben, illetve az osztatlan képzésben az oklevél megszerzéséhez diplomamunkát, szakdolgozatot kell készítenie. A diplomamunka célja az adott tudományterület bármely problémakörének önálló tudományos feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató szakmai tevékenység során fejlessze lényegmegragadó képességét, elsajátítsa a könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit és képes legyen véleményét tömören és szabatosan megfogalmazni.
2. A diplomamunka (szakdolgozat) készítését témavezető és esetenként konzulens irányítja. Témavezető a kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső szakember lehet. A konzulens a munkát segítő egyetemi oktató, kutató vagy külső szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A téma feldolgozása során a témához tartozó alapvető és legújabb hazai munkákat is fel kell használni.
3. A diplomamunka(szakdolgozat) témák meghirdetésének és jóváhagyásának rendje: Az oktatási szervezeti egység témajegyzéket készít, amelyen a konzulensek nevét is fel kell tüntetni. A témajegyzéket – alapképzés, mesterképzés, illetve osztatlanképzés esetén a végzés évét megelőző legalább négy félévvel korábban – minden tanév I. félévi vizsgaidőszakának utolsó napjáig a tanszék hirdetőtábláján, valamint elektronikus úton is közzé kell tenni.
4. A témákra jelentkezés szabályai: A hallgató bármely kiírt témából választhat. A témaválasztás a kiírt témától eltérő is lehet, ha ehhez a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetője hozzájárult. A hallgatónak a diplomamunka témáját legkésőbb a tanulmányok befejezése előtt legalább egy évvel korábban kell kiválasztania és az adott oktatási szervezeti egység vezetőjénél bejelentenie. Az egység vezetője engedélyezés esetén gondoskodik annak nyilvántartásáról és a konzulens biztosításáról. A választott téma az adott disciplina valamely aktuális problémakörét tárgyalja.
5. A diplomamunka formai követelményei: A szakdolgozat terjedelme 50.000 karakternél nem lehet kevesebb és 100.000 karakternél – szóköz nélkül – nem lehet több. Betűtípus: Times New Roman. 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. A szakdolgozatot dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban kell beadni. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás idejét és a konzulens nevét és munkahelyét. A hallgató a tanszékvezető engedélye alapján idegen nyelven is írhatja a szakdolgozatot.
6. A beadás határideje: A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni: – első alkalommal: legkésőbb a végzés évében október 1.-ig – a konzulens ismerteti szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket, – második alkalommal: legkésőbb a végzés évében november 15.-ig – a hallgató beszámol az addig végzett munkáról, – harmadik alkalommal: legkésőbb a végzés évében január 1.-ig – a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez. Az elkészült diplomamunkát legkésőbb a végzés évében január 15.-ig kell a tanszékhez benyújtani két példányban. A Gyógyszerésztudományi Karon a határidő a végzés évében március 1.
7. A diplomamunkát (szakdolgozatot) bírálatra ki kell adni. A bíráló csak egyetemi (főiskolai) oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi oktató vagy kutató lehet, akit az oktatási szervezeti egység vezetője kér fel. A témavezető külön is készít értékelést. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka (szakdolgozat) védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a témavezető javaslatot tesz a diplomamunka (szakdolgozat) minősítésére.
8. A Diplomamunka, – mely a kötelezően választandó tárgyak körébe tartozik -értékelése 1-5 fokozatú osztályzattal történik. _ Az értékelésnél tekintetbe kell venni a dolgozatba foglalt önálló vizsgálódás mértékét. A diplomamunka megvédése az oktatási szervezeti egység háromtagú bizottsága előtt történik, melynek elnöke az oktatási szervezeti egység vezetője vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egy oktatója. A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, pl. az egyetem magántanárai közül. Elégtelen minősítés esetén az oktatási szervezeti egység vezetője értesíti a hallgatót, és tájékoztatja a pótlás feltételeiről. Elégtelen diplomamunkát (szakdolgozatot) pótolni csak egy alkalommal lehet.
9. Az oktatási szervezeti egység vezetője a diplomamunka egy példányát a védést követően a hallgatónak átadja, a másik példány és az értékelését igazoló védési jegyzőkönyv egy példánya az oktatási szervezeti egységnél marad. A diplomamunkát az oktatási szervezeti egység könyvtárában 5 évig meg kell őrizni. A védési jegyzőkönyv egy példányát legkésőbb április1.-ig kell eljuttatni az illetékes a Dékáni Hivatalba.
10. A diplomamunka megírásának kötelezettsége alól , a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján , az illetékes Kar dékánja ,főigazgatója felmentést adhat azoknak a hallgatóknak, akik: – egy-, illetve kétszerzős rektori pályamunkát készítettek és a pályázaton I. helyezést értek el. – valamely lektorált tudományos folyóiratban első szerzős dolgozatot közölnek. A felmentés iránti kérelmet a hallgatónak a végzést megelőző tanév befejezéséig kell benyújtania a Dékáni Hivatalba. A diplomamunka megírása alóli felmentés a védés kötelezettsége alól nem mentesít.
11. Az oktatási szervezeti egység a sikeresen megvédett diplomamunka( a szakdolgozat) egy példányát a védést követően a hallgatónak visszaadja, a másik példányt pedig a szervezeti egységben kell megőrizni, a mindenkor hatályos irattározási rend szerint. Az 1. sz. melléklet szerinti két példányban kitöltött nyomtatvány egy példányát a záróvizsga időszak előtt 60 nappal korábban meg kell küldi az illetékes Dékáni Hivatalnak, míg a nyomtatvány második példánya a szervezeti egységnél marad.
Címlista

Címlista

Szakdolgozat címlista Semmelweis Egyetem Ortopédai Klinika 2015-2016. tanév

1. Rotátorköpeny szakadás etiológiai tényezői és kezelési elvei Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus

2. Vállbetegségek korszerű diagnosztikája és ellátása Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus
3. Vállízületi instabiltás diagnosztikája és kezelése Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi tanársegéd
4. A haemophilia ortopédiai vonatkozásai Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus 5. A térdízület porcfelszíneinek betegségei, sérülései, ezek korszerű diagnosztikája és terápiája Osteochondritis dissecans, körülírt porcfekély, stb. akut és másodlagos sebészi ellátása. Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus
6. A térdízületi szalagsérülések, kialakulásuk mechanizmusa A szóban forgó témán belül kidolgozásra ajánlott variációk:
a. Térdízületi sérülések és betegségek felismerésére szolgáló eljárások. Teljes fizikális diagnosztika, noninvazív képalkotó módszerek (UH, CT, MRI), arthrographia, arthroscopia.
b. Térdízületi tokszalagrendszer sérülései, felismerés és kezelés.
c. Meniscusok sérülései, betegségei, diagnosztika, kezelés, endoscopos műtétek. Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus
7. Etiológiai faktorok a térdarthrosis kialakulásában Biomechanika.
Gyermekkori deformitások szerepe.
Posttraumás elváltozások szerepe.
A prearthrosis és arthrosis diagnosztikája. Konzulens: Dr. Bejek Zoltán egyetemi adjunktus
8. Az osteoporosis epidemiológiája, korszerű diagnosztikája
és kezelése Konzulens: Dr. Deli Anikó klinikai szakorvos
9. A veleszületett dongaláb deformitás kezelése a Ponseti módszer szerint Konzulens: Dr. Domos Gyula egyetemi tanársegéd, Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus
10. Statikai lábbetegségek megelőzése és kezelése A láb funkcionális anatómiája.
Aetiológia, diagnosztika és terápia.
A lúdtalp, mint népbetegség.
Megelőzés: jól szerkesztett gyermek és munkacipő felépítésének szempontjai. Konzulens: Dr. Dr. Mády Ferenc, Dr. Hetthéssy Judit klinikai szakorvos
11. A gyermekkori gerincbetegségek szűrővizsgálata, a prevenció és kezelés lehetőségei A gerinc fejlődése és funkcionális anatómiája.
A gerinc vizsgálata.
A tartás, tartási rendellenességek.
A scoliosis.
A Scheuermann-féle betegség.
A tartási rendellenességek és leggyakoribb gyermekkori gerincbetegségek szűrővizsgálati eredményei (Saját vizsgálatok.).
A kezelés lehetőségei.
Megbeszélés Konzulens: Dr. Horváth Nikoletta egyetemi tanársegéd
12. Fibrosus dysplasia, egyéb tumorszerű csontelváltozások Témavezető: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
13. Lágyrésztumorok klinikopathológiája, kezelési elvek A Klinika beteganyagának kiértékelése alapján lágyrésztumor klinikopathologiai jellemzőinek összefoglalása, klinikai tünetek értékelése, diagnosztikai algoritmus meghatározása, különböző kezelési módok (sebészi, sebészi+radioterápia, sebészi+kemoterápia) összehasonlító értékelése túlélés és életminőség függvényében. Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus, Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Perlaky tamás egyetemi tanársegéd
14. Prognosztikai faktorok, sebészi kezelési elvek csontmetastasisoknál A Klinika beteganyagának feldolgozása, prognosztikai faktorok meghatározása, statisztikai értékelése. Kezelési elvek, így palliatív beavatkozások és radikális metastasectomia indikációs körének meghatározása túlélési eredmények alapján. Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
15. A gyermekkori csípőizületi betegségek differenciál diagnózisa A szakdolgozat foglalja össze a leggyakoribb gyermekkori csípőizületi megbetegedéseket. Térjen ki a differenciál diagnosztikában rendelkezésünkre álló vizsgálati módszerek értékelésére, valamint röviden foglalja össze a kezelés lehetőségeit. Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus
16. A gyermekkori csípőízületi betegségek szerepe a coxarthrosis kialakulásában A coxarthrosishoz vezető gyermekkori csípőbetegségek leírása.
A coxarthrosis kialakulásának okai, az inkongruencia szerepe.
A megelőzés lehetősége.
Klinikai példák. Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus
17. A veleszületett csípőficam megelőzése, korai felismerése és kezelése A veleszületett csípőficam a leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé tartozik (1,5 %). Szűrővizsgálatokkal korán felismerhető és megelőzhető a súlyosabb állapot kialakulása. Éppen ezért fontos a szűrővizsgálatok hatékonyságát, az esetleges túldiagnosztizálást és fölösleges kezelést nyomonkövetni. Új módszerek bevezetése pl. az ultrahang módosíthatják az egész szűrővizsgálati rendszert.
Genetikai vizsgálatok nemcsak az előfordulás valószínűsége, de a betegség aetiológiája, pathomechanizmusa miatt is fontos.
A kezelési eredmények folyamatos értékelése kivédheti azt, hogy évekig, évtizedekig alkalmazzunk hatástalan vagy károsító módszert. Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus, Dr. Domos Gyula egyetemi tanársegéd
18. Morton neuroma Konzulens: Dr. Mády Ferenc, Dr. Hetthéssy Judit klinikai szakorvos 19. Periprotetikus fertőzések megelőzése, diagnosztikája, ellátása Konzulens: Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus
20. A coxarthrosis kezelésének műtéti lehetőségei Ízületmegtartó és ízületpótló műtétek, protézis túlélési eredményei a betegek életkorának, coxarthrosis, etiológiájának, választott protézisek függvényében. Konzulens: Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár
21. A csontdaganatok osztályozása és diagnosztikája, kezelés Modern diagnosztikai módszerek és alkalmazásuk egyes csonttumoroknál, terápiás lehetőségek taglalása irodalmi adatok alapján. Az Ortopédiai Klinika Csonttumor Regiszter anyagának feldolgozása. Konzulens: Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár
22. A juvenilis osteochondrosisok etiológiája, előfordulása és kezelési elvei A feltételezett aetiológiai tényezők leírása.
A legfontosabb osteochondrosisok: Perthes, Blount, Osgood-Schlatter, Köhler I., II., Scheuermann betegségek előfordulása.
A Perthes kezelési elvei és a kezelés eredménye.
A Blount, Osgood-Schlatter, Köhler I., Scheuermann betegségek kezelési elvei.
Klinikai példák. Konzulens: Dr. Szőke György egyetemi tanár
23. A végtagfejlődési rendellenességek kezelése A végtagfejlődési rendellenessége nem túl gyakoriak, habár katasztrofális helyzetek is kialakulhatnak mint pl. a contergan tragédia, de ezekkel a betegekkel rendszerint életük végéig foglalkozni kell ortopédeknek, protetikai szakembernek, szociális gondozónak.
Különböző végtagfejlődési rendellenességek kezelési idejének meghatározása, kezelési módok, rehabilitáció kérdései, életminőség javulás objektív mérése. Konzulens: Dr. Szőke György egyetemi tanár
24. A gyermekkori lábbetegségek epidemiológiája Veleszületett lábbetegségek és deformitások (dongaláb, pes varus, talus verticalis, pes calcaneovalgus).
Szerzett statikai lábelváltozások (pes planus, pes planovalgus).
Asepticus csontnecrosisok. Konzulens: Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus
25. Infantilis cerebralis paresis Epidemiológia, diagnosztika, műtéti kezelés, életminőség javulás objektív mérése. Konzulens: Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus
26. Stabilizáló műtétek a kéz fogóképességének visszaállítására Konzulens: Dr. Vancsó Péter klinikai főorvos
27. Macrodactylia Témavezető: Dr. Vancsó Péter klinikai főorvos, Dr. Hetthéssy Judit klinikai szakorvos
28. Alagút szindrómák Témavezető: dr. Hetthéssy Judit klinikai szakorvos