Betűméret: A A A

A drámapedagógia módszerének használata az orvosképzésben

Tantárgy neve: A drámapedagógia módszerének használata az orvosképzésben.

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József

Kurzusvezető: Süle Judit

Tanév: 2018/19 I.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

 Az improvizációs színház elméleteinek és technikáinak alkalmazása révén az orvostanhallgatók felkészítése az egészségügyben való munka kommunikációs kihívásaira, az egészségügyi teamben való együttműködésre, a vezetői és kollegiális szerepekre. Mindezek hosszú távon hozzájárulnak a betegbiztonság, a betegfokúszú ellátás, saját munkával való elégedettség kialakulásához, fenntarthatóságához.

 • önismeret mélyülése
 • értő hallgatás, empátia
 • az egyén (az orvos) és a team viszonya
 • együttmükődés teamekben, egyenrangú és alá-fölérendelt szerepekben
 • értékteremtő kommunikáció kollégákkal, egészségügyi személyzettel
 • hatékony kommunikáció különböző érzelmi állapotú betegekkel, saját érzelmi állapotok felismerése, hozzátartozókkal

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): (kéthetente 4 tanóra)

 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön fel kell megadni, lehetőleg az előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.

 1. A módszer megismertetése a hallgatókkal, szocializálás, hallgatók elkötelezettségének kialakítása a tantárgy céljaival kapcsolatban. Bevezető érzelmi intelligencia játékok.
 2. Kollaborativ kommunikáció, értő hallgatás és értékteremtő hozzájárulás a helyzethez. Időnyomás alatt hogyan döntsük el, mikor van szükség értő hallgatásra? Saját és mások érzelmeinek felismerése, a kifejezés eszközei, reagálás lehetőségei, pl. agresszív, depresszív betegekkel való kommunikáció. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Megbeszélés.
 3. Hatékony kommunikáció teamekben, a bizalom, pozitív kapcsolatok kiépítésének eszközei csoportban, szervezetben. Milyen hatással van a viselkedésem, kommunikációm másokra? Érzelmi intelligencia fejlesztése. Megbeszélés.
 4. Hatékony kommunikáció teamekben. Státuszok váltása: orvos-orvos, orvos-főorvos, orvos-beteg, orvos-ápoló, orvos-hozzátartozó. Eltérő nézőpontok, álláspontok kezelése. Stresszhelyzetekben segítségkérés, delegálás, mások támogatása. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Megbeszélés.
 5. Vezetés és követés kompetenciák kialakítása, gyakorlása. Egészségügyi teamekben jó együttműködés esetén az aktuális szerepektől (orvos-nővér, orvos-orvos stb) függően változhatnak az elvárt készségek, kompetenciák. Felelősség felvállalása, hatalom, felelősség megosztása. A másik szerepben levő perspektívájának megértése. Az autoritatív vezetési stílus és követése. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Megbeszélés.
 6. Vezetés és követés kompetenciák kialakítása, gyakorlása kifejezetten a betegekkel való kapcsolatban. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Megbeszélés.

Félév megbeszélése, tanultak összefoglalása, visszajelző kérdőív kitöltése, egyéni továbbfejlődési lehetőségek átbeszélése

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 A szemináriumok óraszámának 75%-át kell teljesíteni a kurzus elfogadásához. Pótlás nem lehetséges.

 Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: –

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. Írásbeli dolgozat sikeres teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja:

Háromfokozatú értékelés, amely a hallgató aktivitásán és az általa készítendő tanulmány színvonalán alapul a következők szerint:

 • nem felelt meg: 25%-ot meghaladó hiányzás
 • megfelelt: kevésbé aktív részvétel + alacsonyabb színvonalú beadott tanulmány
 • kiválóan megfelelt: az egyes alkalmakon mutatott aktivitás + jó színvonalú beadott tanulmány

A hallgatók feladata a félév során egy 3-5 oldalas tanulmány készítése az alábbi adatgyűjtés alapján:

1.interjúkészítés egészségügyi személyzettel a teamen belüli együttműködési nehézségekkel/jól működő rendszerekkel kapcsolatban előre megadott szempontok alapján

 1. elégedettségi kérdőív felvétele betegekkel a kezelés végén
 2. szerepjátékokhoz scriptek kidolgozása megadott szempontok alapján
 3. szakirodalmi feldolgozás

 A vizsga típusa: gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények: –

A vizsgajelentkezés módja: –

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 1.  World Health Organization. “WHO patient safety curriculum guide for medical schools.” (2009). Chapter Four: Topic 4: Being an effective team player
 2. Manser, T. “Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature.” Acta Anaesthesiologica Scandinavica 53, no. 2 (2009): 143-151.
 3.  Canadian Health Services Research Foundation. “Teamwork in healthcare: promoting effective teamwork in healthcare in Canada. Policy synthesis and recommendations.” In Teamwork in healthcare: promoting effective teamwork in healthcare in Canada. Policy synthesis and recommendations. CHSRF, 2006.