Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (FOK) – követelményrendszer

Tantárgy neve: Orvosi szociológia

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: FOKMAG006_1M

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József egyetemi tanár

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A fogorvostanhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, az orvostudomány helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

1. febr.4-8. Bevezetés a fogorvosi szociológiába; a projektmunka előkészítése (gyakorlat)
2. febr. 11-15. Társadalmi tényezők hatása az orális magatartásra (előadás; Dr. Szántó Zsuzsa)
3. febr. 18-2. A lakosság egészségi állapota (előadás:Döbrössy Bence)
4. febr. 25-márc.1. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei (előadás; Dr. Győrffy Zsuzsa
5. márc.4-8 Medikalizáció (előadás): Dr. Szántó Zsuzsa
6. márc. 11-15. Interkulturális kérdések a fogorvoslásban (előadás Döbrössy Bence)
7. márc 18-22.  A fájdalom pszichoszociális aspektusai (előadás: Zörgő Szilvia)
8. márc. 25-29 Társadalmi egyenlőtlenségek (gyakorlat)
9. ápr.1-5 Nők és férfiak egészség-és betegviselkedése (gyakorlat)
10. ápr.8-12 Orvoshoz fordulás, betegviselkedés gyakorlat (gyakorlat)
11. ápr.15-19 Tavaszi szünet
12. ápr.22-26 (Húsvét hétfő oktatási szünet) Orvossá válás, a hivatás jellegzetességei Orvosok életminősége   (gyakorlat)
13. ápr 29-máj.4. Projektmunka beszámoló és összefoglalás (gyakorlat)
14. máj 6-10.  DEMONSTRÁCIÓ
15. máj.13-17 Projektmunka beszámoló és értékelés (gyakorlat)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz a tantárgy foglalkozásainak legalább 75%-án való részvétel szükséges. Félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

1 zárthelyi dolgozat (demonstráció) a 14. héten.

A demonstráció témaköre: Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető. (www.magtud.hu).
A demonstráció nem pótolható.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A foglalkozások legalább 75 százalékán való részvétel, valamint az előírt projektmunka elvégzése és arról írásbeli beszámoló készítése, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig.

A projektmunkára maximálisan 40 pont adható, amely beleszámít a vizsgajegybe.

Az osztályzat kialakításának módja:

Elérhető maximális pont: 100
A projektmunka feladat: max. 40 pont

Az előadáson és a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok: max. 10 pont

Írásbeli tesztvizsga: max. 50 pont

A vizsga típusa: kollokvium

Vizsgakövetelmények:

Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető.

Az értékelés kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

A vizsgajelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A Neptun rendszeren keresztül

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Orvosi igazolás átadása a tanulmányi felelősnek

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező tankönyv a 2018/19-es tanévben:

Szántó Zsuzsa és Susánszky Éva: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó 2006.

Ajánlott irodalom:

Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó 2013