Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (AOK) teljes követelményrendszere

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Orvosi szociológia

Tantárgy típusa: kötelező,  kódja: AOKMAG524_1M

                 kreditértéke: 2 kredit

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Kurzusvezető: Dr. Győrffy Zsuzsa PhD, egyetemi docens

Tanév: 2018/2019 (I. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak)

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A 20. század második felében az orvoslásban a biomedikális modellt egyre inkább felváltotta a rendszerszemléletű bio-pszicho-szociális elmélet. E megközelítés szerint a megbetegedések hátterében mind a biológiai, mind a pszichológiai, mind pedig a társadalmi háttértényezőknek (és kölcsönös egymásra hatásuknak) jelentős szerepe van. Oktatásunkban e szemlélet alapján közelítjük meg az egészség-betegség világának különböző témaköreit.

A fenti megközelítést alapul véve, az orvosi szociológia célja, hogy megismertesse a leendő orvosokat azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az ismerete a gyógyítás folyamatában elengedhetetlen. A társadalmi egyenlőtlenségek szerepének megismerése, az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, az orvosi hivatás és átalakulása vagy a medikalizáció jelensége egyaránt részei a képzés tematikájának. Oktatási és projektmunka programunk része továbbá, a digitális egészség/egészségügy társadalmi relevanciájú kérdéseibe való betekintés.

A tárgy tematikája:

Hét    ÁOK
1 febr.4-8.  

Bevezetés az orvosi szociológiába; az orvosi szociológia módszerei (gyakorlat)

2 febr. 11-15

 

Terepmunka előkészítése-konzultáció
3 febr. 18-22 Egészség és betegség a társadalomban. (előadás; Dr. Szántó Zsuzsa)
4 febr. 25-márc.1. A digitális egészség kihívásai (előadás Dr. Meskó Bertalan és Dr. Győrffy Zsuzsa)
5 márc.4-8 Interkulturális kérdések az orvoslásban (előadás: Döbrössy Bence)
6 márc. 11-15 Orvoshoz fordulás-betegviselkedés (gyakorlat)
7 márc 18-22. Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot I.(gyakorlat)
8 márc. 25-29 Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot II.(gyakorlat)
9 ápr.1-5 Az egészségügyi rendszerek általános jellemzői (gyakorlat)
10 ápr.8-12 A magyar egészségügyi rendszer (gyakorlat)
11 ápr.15-19 Tavaszi szünet  
12 ápr.22- 26

Húsvét hétfő oktatási szünet

Orvossá válás, a hivatás jellegzetességei (gyakorlat)
13 ápr 29-máj.4

(ápr.30 és máj. 1 oktatási szünet)

Projektmunka beszámoló és összefoglalás (gyakorlat)
14 máj 6-10.  DEMONSTRÁCIÓ
15 máj.13-17 Projektmunka beszámoló és értékelés (gyakorlat)

 

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév során az előadások és a gyakorlatok 75%-án kötelező a részvétel. .

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: demonstráció a 14. héten

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy óráinak legalább 75%-án és legalább 8 gyakorlaton való részvétel valamint a gyakorlati projektmunka legalább elégséges szintű elkészítése

 

 

Az osztályzat kialakításának módja:

Az osztályzat a következő komponensekből áll össze:

Elérhető maximális pont: 100

A projektmunka feladat: max. 40 pont

Az előadáson és a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok: max. 10 pont

Írásbeli tesztvizsga: max. 50 pont

Vizsgakövetelmények:

Az előadások és gyakorlatok anyaga, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga illetve egyéb kiegészítő anyagok az Intézet honlapjáról letölthetőek. Írásbeli tesztvizsga.

Az értékelés kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

 

 

A vizsga típusa: Kollokviumi jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

 A vizsga az alábbi témakörökön alapul:

 1. Betegség, gyógyítás, társadalom. Epidemiológiai korszakok.
 2. A medikalizáció jelensége.
 3. Az egészségi állapot mérésének módszertana, mutatói.
 4. A morbiditás horizontális egyenlőtlenségei.
 5. A morbiditás vertikális egyenlőtlenségei.
 6. A betegviselkedés meghatározó tényezői.
 7. Az orvosi hivatás jellegzetességei.
 8. Orvos-beteg kapcsolat jellegzetességei és változásuk.
 9. Az öngyógyítástól a kórházig.
 10. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.
 11. Hozzáférés s költségnövelő tényezők az egészségügyben.
 12. A gyógyítók testi-lelki állapota és a sikeres megküzdés útjai.

 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező tankönyv a 2018/19-es tanévben:

Szántó Zsuzsa és Susánszky Éva: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó 2006.

Ajánlott irodalom:

Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó 2013.