Betűméret: A A A

Magatartástudomány I. (orvosi kommunikáció) – Megajánlott jegy megszerzésének követelményei

A félév végi aláírás követelményei.

Mind az előadások, mind a gyakorlatok legalább 75%-án való rendszeres részvétel

 

Megajánlott jegy megszerzésének követelményei

A hallgató az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye alapján jó vagy jeles megajánlott jegyet kaphat. Amennyiben a hallgató a félév során összesen 40 pontot gyűjt össze az alábbi listában megadott feladatok teljesítésével, akkor jó (4), amennyiben összesen 50 vagy annál több pontot, akkor jeles (5) megajánlott jegyet kaphat.

Az évközi tesztek időpontjait az Orvosi Kommunikáció oktatócsoport a hallgatókkal egyezteti. Az évközi tesztek eredményes teljesítése a megajánlott jegyhez szükséges, a tesztírásokon való részvétel önkéntes.

 

Aki megajánlott jegyet szeretne szerezni, legkésőbb a 3. gyakorlatig egyeztesse a gyakorlatvezetőjével, hogy milyen feladatokat szeretne ehhez elvégezni!

Az egyes feladatok részletes követelményrendszereit az alábbiakban részletezzük:

Tevékenység A feladat egyszeri teljesítésével szerezhető pontszám A félév során

szerezhető

maximális

pontszám

Jelenlét az összes előadáson 5 5
Jelenlét az összes gyakorlaton 5 5
Évközi tesztek eredményes (80% feletti) teljesítése. (A félév során két tesztvizsga lesz, a hallgatókkal egyeztetett hetekben.) 15 30
Online orvosi kommunikációs játékban való eredményes részvétel 5 5
Videóinterjú készítése (beteggel vagy orvossal) az orvosi kommunikáció tárgykörében (8-10 perces, szerkesztett interjú) 10 10
Terepgyakorlaton való részvétel és kiselőadás tartása a terepgyakorlat tapasztalatairól 20 20
Magyar nyelvű ismeretterjesztő írás publikálása az orvos-beteg kommunikáció tárgykörében (Megjelent vagy közlésre elfogadott a tantárgy oktatásának tanévében) 20 20
Magyar vagy idegen nyelvű tanulmány publikálása az orvosi kommunikáció témakörében (Megjelent vagy közlésre elfogadott a tantárgy oktatásának tanévében) 50 50
A gyakorlatvezető által adható pontok a gyakorlatokon való aktivitás alapján 5 5
Orvosi kommunikációval kapcsolatos kutatásban való részvétel (amennyiben az adott félévben ez aktuális) 10 10

 

Videóinterjú készítése (beteggel vagy orvossal) az orvosi kommunikáció tárgykörében (8-10 perces, szerkesztett interjú)

A videóinterjú célja:

Olyan film, amely bemutatja a szemeszter során megismert orvosi kommunikációs témakörök, szempontok valamelyikének jelentőségét az interjúalany(ok) személyes meglátásain, tapasztalatain keresztül. Nem az a cél tehát, hogy az interjúalany az orvosi kommunikációs tananyagot mondja el, hanem az, hogy a saját, orvosként vagy betegként megélt történetén keresztül a néző számára legyen világos az orvosi kommunikáció gyógyítást formáló ereje

Tartalmi követelmények:

A videóinterjú egy, vagy néhány beszélgetés filmen rögzített anyagára épül, ami készülhet orvossal vagy beteggel egyaránt. A kész film elején rövid narráció megengedhető. A film szöveges tartalma egy jól meghatározott, orvosi kommunikációs szempontból releváns témát jár körül (pl. az empatikus kommunikáció jelentősége, non-verbális kommunikációs elemek szerepe a gyógyítói munka során, betegtájékoztatás, stb.). Nem megfelelő tehát az, ha az interjúalany(ok) általában beszél(nek) az orvosi kommunikáció jelentőségéről, vagy még általánosabb kérdésekről (pl: orvosi hivatás szépsége stb).

Az interjúalany(ok) a film készítőjével személyes (családi, oktatói, orvos-beteg) kapcsolatban nem állhatnak. Az interjúalanyokat az interjú felvételét megelőzően tájékoztatni kell az interjú céljáról, s átadni neki a beleegyező nyilatkozatot (amely a Magatartástudományi Intézet honlapjáról tölthető le.)

Formai követelmények:

A technikai feltételeket a filmet készítő hallgatónak kell biztosítania.

A film hossza legalább 8 perc, legfeljebb 10 perc. Vágás erősen ajánlott, a vágatlan anyagok általában tartalmaznak kevésbé értékes momentumokat.

A kamerát rögzíteni kell – nem elfogadható kézben tartott eszközzel felvett anyag leadása.

Feliratozás, digitális utómunka nem elvárás, de természetesen jót tesz a film minőségének. Különösen emeli a minőséget valós vagy grafikus vágóképek használata.

A hallgató teendői:

Amennyiben szeretne videó interjút készíteni, legkésőbb a 8. oktatási hét végéig adjon le gyakorlatvezetőjének egy filmtervet, amely tartalmazza a következőket:

 • kivel készít interjút?
 • milyen témakörben készül az interjú?
 • miért választja ezt a témakört? (1-2 mondatban indokolva)
 • milyen kérdéseket szeretne feltenni?

Az interjú elkészítése és szerkesztése után a kész anyagot töltse fel egy internetes file megosztóra, s a file linkjét küldje el gyakorlatvezetőjének!

Az interjúalany(ok) által kitöltött beleegyező nyilatkozatot adja át személyesen a gyakorlatvezetőjének!

Tájékoztató

a kommunikáció terepgyakorlatokról

 Az Orvosi kommunikáció tantárgy keretei között a hallgatók terepgyakorlaton vehetnek részt, majd itt szerzett tapasztalataikról 6-10 perces kiselőadás formájában beszámolhatnak gyakorlatvezetőjüknek és csoporttársaiknak.

A terepgyakorlat elvégzésével, valamint a beszámoló megtartásával 20 pontot szerezhet a hallgató, ami a félév végi aláírás valamint a megajánlott jegy megszerzéséhez használható fel.

A terepgyakorlat célja: kommunikációs helyzetek és folyamatok megfigyelése, elemzése.

A terepgyakorlat időtartama: 2-4 óra

Terepgyakorlati helyszínek: a Magatartástudományi Intézet Kommunikáció Részlege a hallgatók rendelkezésére bocsátja a terepgyakorlati helyek listáját. A hallgatóknak lehetőségük van olyan egészségügyi intézmény választására is, amely nem szerepel a listán. Nem fogadható azonban el terepgyakorlatként rokonnál, vagy a hallgatóval egyéb személyes kapcsolatban álló orvosnál eltöltött gyakorlat, a hallgató egyetemi oktatóinál töltött gyakorlat, valamint a hallgató munkahelyéről vagy saját betegségéről szóló beszámoló.

A Kommunikáció Részleg oktatói javasolják, hogy a hallgatók elsősorban a listán szereplő terepgyakorlati helyek közül válasszanak, az itt feltüntetett orvosok ugyanis vállalták a hallgatók fogadását, ismerik a terepgyakorlatok céljait.

A terepgyakorlat megkezdése előtt

– a hallgató kiválaszthatja a helyszínt, s eldöntheti, hogy ezt egyedül, párban, vagy – ha a feladat végrehajtásához ez szükséges – kisebb (2-3 fős) csoportban szeretné-e felkeresni. (Egyes terepgyakorlati helyszíneken az egyidejűleg fogadott hallgatók száma korlátozott – erről a terepgyakorlati helyek listája tájékoztatást ad.)

– A választott terepgyakorlati helyszínt a hallgatók gyakorlatvezetőjükkel egyeztetik, majd

– a terepgyakorlati hely vezetőjét telefonon felkeresik, s a gyakorlat pontos időpontját vele egyeztetik.

– Amennyiben a hallgató a terepgyakorlat során hangfelvételt vagy videó felvételt kíván készíteni, illetve kérdőíves vizsgálatot szeretne folytatni, ehhez a terepgyakorlati hely vezetőjétől előzetesen engedélyt kell kérnie. A terepgyakorlat során használt kérdőívet a gyakorlatvezetőnek és terepgyakorlati hely vezetőjének a vizsgálat megkezdése előtt jóvá kell hagynia.

– Töltse le a Magatartástudományi Intézet honlapjáról és nyomtassa ki az „Igazolás orvosi kommunikáció terepgyakorlaton való részvételről” c. nyomtatványt. A terepgyakorlat helyszínén kérjen meg egy orvost arra, hogy ezt írja alá és orvosi pecsétjével pecsételje le!

A terepgyakorlat során a hallgató által végezhető tevékenységek:

– megfigyelés

– hang- vagy képanyag rögzítése

– kérdőív(ek) felvétele.

Minden pácienstől, aki a hang- vagy videó felvételen szerepel, előzetesen engedélyt kell kérni a felvétel rögzítéséhez és annak (kizárólag) oktatási célú felhasználásához.

Kérdőív felvétele előtt a kérdőívet kitöltőtől engedélyt kell kérni a vizsgálathoz, és ismertetni kell vele annak témaköreit és céljait.

 

Javasolt megfigyelési szempontok:

– a verbális és a nonverbális kommunikáció összefüggéseinek megfigyelése és elemzése;

– az egészségügyben dolgozók betegekkel, hozzátartozókkal és egymással folytatott kommunikációjának, valamint a betegek egymás közötti kommunikációjának sajátosságai;

– a különböző orvosi szakterületek (pl. sürgősségi betegellátás, onkológia, nőgyógyászat, pszichiátria, stb.) kommunikációs sajátosságai;

– a betegfelvétel, az exploráció, a vizsgálati módszerek, a diagnózisközlés, a terápiás beavatkozások, a vizit és a személyzeti megbeszélések kommunikációs specifikumai;

– a szorongás jelei, a szorongást csökkentő légkör megteremtése;

– kritikus kommunikációs helyzetek (rossz hírek közlése; sürgősségi betegellátás; öngyilkosok, intoxikált állapotban lévő szenvedélybetegek, betegségtudattal nem rendelkező pszichiátriai betegek felvétele és kezelése, stb.);

– empátia, kongruencia az orvosi kommunikációban;

– a meggyőzés módszeri: a compliance (az együttműködés) biztosításának lehetőségei, a betegségek megelőzésének kommunikációs aspektusai.

A szóbeli terepgyakorlati beszámolóról

A szóbeli beszámoló célja a terepgyakorlati tapasztalatok megbeszélése, elemzése. A beszámolót Power Point-os (esetleg Preziben) elkészített kiselőadás formájában kell megtartani. A beszámoló időtartama: 6-10 perc. Ha több hallgató közösen vett rész egy terepgyakorlaton, akkor is saját, külön előadást kell készíteniük, hiszen munkájukat egyénileg értékeljük!

A terepgyakorlati beszámoló számítógépes anyagát a gyakorlatvezetőnek e-mail-en kell elküldeni a gyakorlatvezető által megadott határidőig.

A ppt file elnevezése: hallgató neve, csoport, helyszín: pl. KissKazmer_A1_gyereksebeszet

Preziben készült bemutató esetén csak a linket küldje a hallgató!

Az előadásnak nem az események időrendi elbeszélése a célja, hanem kommunikációs helyzetek elemzése. Javasolt tehát az előadás elkészítése során kiválasztani azt a kommunikációs témakört, amely köré a hallgató mondandója, az előadás üzenetei rendeződnek!

A beszámoló formai követelményei:

 • A nyitó slide-on szerepeljen a kiselőadás címe, a hallgató neve, a megfigyelés időpontja és helyszíne. Ne szerepeljen rajta az orvos neve, mert nem személyeket, hanem kommunikációs helyzeteket elemzünk!
 • A választott helyszín jellemzői kommunikációs szempontból
 • Egy konkrét kommunikációs helyzet ismertetése, elemzése

Illusztrációként saját rögzített képanyag vagy egyéb forrásból származó képek

 • Az elemzés része a témakörhöz kapcsolódó szakirodalomra való hivatkozás is!

Esetleges szó szerinti idézeteket idézőjelben kell feltüntetni

Külső forrásokra való hivatkozások (referenciák), beleértve az internetről származó képanyagokat is, pontosak legyenek

 • Összegzés, következtetések, egy legfontosabb tapasztalat kiemelése

 

A terepgyakorlati megfigyelés és szóbeli beszámoló értékelése:

A megajánlott jegyhez beszámítható 20 pontot azok a hallgatók kapják meg, akik fentiek szerint elvégzik a terepgyakorlatot és színvonalas kiselőadást tartanak.

A terepgyakorlati beszámoló számítógépes anyagát a gyakorlatvezetőnek e-mail-en át kell küldeni. Minden csoportnak saját email címe van, ahova a prezentációkat küldeni kell: tergyak.a3@gmail.com, tergyak.d3@gmail.com, stb.

Magyar nyelvű ismeretterjesztő írás publikálása

az orvos-beteg kommunikáció tárgykörében

 

 • A megjelenés helye: az ismeretterjesztő írás szélesebb olvasóközönség számára készülő ismeretterjesztő lapokban (pl.: Mindennapi Pszichológia, HVG Pszichológia, stb.) vagy internetes ismeretterjesztő portálon (pl. hazipatika.com., webbeteg.hu, stb.) vagy egészségügyi szakembereknek szóló hetilapokban, magazinokban (pl.: Medical Tribune, Magyar Orvos, stb.) megjelenő rövid publikáció.
 • Az írás terjedelme: az adott médium követelményeinek megfelelő (általában 2-3 oldal)
 • Témaköre: az orvosi kommunikáció bármilyen (a tematikában, tételsorban szereplő) területe
 • Az írás jellege: az ismeretterjesztő írások általában könnyen olvasható stílusban készülnek. Rövid áttekintést nyújtanak egy-egy kisebb témakörről. Gyakran tartalmaznak érdekességeket illetve személyes történeteket, esetenként reflektálnak aktuális média hírekre. Az ismeretterjesztő írásokban általában nincsenek hivatkozások és nincs irodalomjegyzékük sem – elkészítésük azonban természetesen igényli az adott témakör szakirodalmának legalább részleges ismeretét.
 • Az írás elkészítéséhez gyakorlatvezetőjétől kérhet segítséget, iránymutatást, ugyanakkor egy ismeretterjesztő írást a hallgató akár önállóan is elkészíthet.

 

Magyar vagy idegen nyelvű tanulmány publikálása

az orvosi kommunikáció témakörében

 

 • A megjelenés helye: a tanulmány orvosi szaklapban megjelenő publikáció. A hazai folyóiratok közül egyaránt választható olyan lap, amely valamennyi hazai orvoshoz szól (pl. Lege Artis Medicinae, Orvosi Hetilap, stb.), s olyan is, amely egy-egy orvosi szakterület lapja. (Hazai folyóiratok közölnek szakirodalmi áttekintéseket is, külföldi folyóiratokhoz azonban szinte kizárólag módszertanilag jól megalapozott saját kutatásról szóló tanulmány nyújtható be, így az idegen nyelvű publikáció csak azok számára lehetne realitás, akik már korábban is az adott területen TDK-ztak.)
 • Formai előírások: az írás terjedelmét és egyéb formai követelményét a lap szerzői útmutatója tartalmazza. A tanulmányokban mindig vannak hivatkozások, s ennek megfelelően mindig van irodalomjegyzékük.
 • Témaköre: az orvosi kommunikáció bármilyen (a tematikában, tételsorban szereplő) területe.
 • Egy tanulmány publikálása egy szakmai folyóiratban egy orvostanhallgatótól rendkívül kiemelkedő teljesítmény, amire csak nagyon kevesen képesek. (Ez az oka annak is, hogy aki ezt képes teljesíteni, mindenképpen jeles megajánlott jegyet kap.). Egy szakmai publikáció elkészítése általában több hónapos, intenzív munkát igényel, s az adott témakör kiemelkedően magas szintű ismerete szükséges hozzá. Amennyiben ezt az opciót szeretné választani, mindenképpen egyeztessen a gyakorlatvezetőjével – a megvalósításhoz minden bizonnyal szükség van a gyakorlatvezetővel közös intenzív együttműködésre!