Betűméret: A A A

Magatartástudomány I. (orvosi kommunikáció) – Követelményrendszer

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Orvosi kommunikáció

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: AOKMAG523_1M

                 kreditértéke: 2 kredit

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Kurzusvezető: dr. Pilling János PhD, egyetemi docens

Tanév: 2018/2019 (I. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak)

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Ez teremti meg az orvos és a páciens közötti bizalomteljes kapcsolatot, ez teszi lehetővé, hogy az orvos megismerje a diagnózist megalapozó információkat, s ez szükséges ahhoz is, hogy a beteg megfelelően együttműködjön az orvossal. Az oktatás célja részben azoknak a kommunikációs módszereknek az átadása, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak az orvosok mindennapos feladatai: a betegek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása, együttműködésük kialakítása. Az oktatás tárgyai a mindennapi orvos-beteg kapcsolat olyan – az utóbbi időben előtérbe került – elemei is, mint pl. a közös döntéshozatal, az orvosi kommunikáció szuggesztív hatásai, a betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai.
Az orvosi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk a gyermekekkel, az idősekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének és az orvos kulturális kompetenciájának a kérdésköreivel is. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk az orvos-beteg kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a rossz hírek közlésével, az agresszió kommunikatív kezelési lehetőségeivel és az öngyilkosság témaköréről való beszélgetés sajátosságaival.
A tárgy oktatásának fő célja, hogy az orvosi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítását, s amelyeket a mindennapi gyakorlatukban alkalmazva hatékonyabbá tehetik gyógyító munkájukat.

 

A tárgy tematikája

 

 1. hét: előadás. Az orvosi kommunikáció tantárgy bemutatása. Kommunikációs nehézségek, megoldási lehetőségek a mindennapi orvosi gyakorlatban.
 2. hét: előadás. Az orvos-beteg együttműködés kialakítása. Az életmódváltás elősegítése
 3. hét: előadás. A betegtájékoztatás kommunikációs kérdései
 4. hét: előadás. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai. Kommunikáció szexuális kérdésekről
 5. hét: előadás. Rossz hírek közlése. Kommunikáció fogyatékossággal élő emberekkel
 6. hét: gyakorlat. Kommunikáció a mindennapokban, kommunikáció az orvoslásban.
 7. hét: gyakorlat. Betegtájékoztatás. Információk átadása az orvosi gyakorlatban.
 8. hét: gyakorlat. Az aktív figyelem, az empátia jelenségvilága.
 9. hét: gyakorlat: A páciens aktív bevonódását segítő módszerek: a szuggesztív kommunikáció technikái, motivációs interjú, közös döntéshozatal
 10. hét: gyakorlat. Rossz hírek közlése.
 11. hét: gyakorlat. Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei
 12. hét: gyakorlat. Kommunikáció szexuális problémákról. Kommunikáció alternatív és komplementer gyógymódokról.
 13. hét: gyakorlat. Az orvos kulturális kompetenciája. Telemedicina
 14. hét: gyakorlat. Együttműködés az egészségügyi team tagjai között. A félév zárása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz mind az előadások, mind a gyakorlatok legalább 75%-án való részvétel szükséges. A hiányzás hetében a hallgató a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását pótolhatja.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése katalógus útján történik. A foglalkozásokról való távollét oka egy héten belül a gyakorlatvezetőnél igazolható.

A félév végi aláírás követelményei.

 • Mind az előadások, mind a gyakorlatok legalább 75%-án való rendszeres részvétel

Félévközi ellenőrzések száma, időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. Az osztályzat kialakításának módja

Megajánlott jegy megszerzésének követelményei

A hallgató az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye alapján jó vagy jeles megajánlott jegyet kaphat. Amennyiben a hallgató a félév során összesen 40 pontot gyűjt össze az alábbi listában megadott feladatok teljesítésével, akkor jó (4), amennyiben összesen 50 vagy annál több pontot, akkor jeles (5) megajánlott jegyet kaphat.

Az évközi tesztek időpontjait az Orvosi Kommunikáció oktatócsoport a hallgatókkal egyezteti. Az évközi tesztek eredményes teljesítése a megajánlott jegyhez szükséges, a tesztírásokon való részvétel önkéntes.

Tevékenység A feladat egyszeri teljesítésével szerezhető pontszám A félév során

szerezhető

maximális

pontszám

Jelenlét az összes előadáson 5 5
Jelenlét az összes gyakorlaton 5 5
Évközi tesztek eredményes (80% feletti) teljesítése. (A félév során két tesztvizsga lesz, a hallgatókkal egyeztetett hetekben.) 15 30
Online orvosi kommunikációs játékban való eredményes részvétel 5 5
Videóinterjú készítése (beteggel vagy orvossal) az orvosi kommunikáció tárgykörében (8-10 perces, szerkesztett interjú) 10 10
Terepgyakorlaton való részvétel és kiselőadás tartása a terepgyakorlat tapasztalatairól 20 20
Magyar nyelvű ismeretterjesztő írás publikálása az orvos-beteg kommunikáció tárgykörében (Megjelent vagy közlésre elfogadott a tantárgy oktatásának tanévében) 20 20
Magyar vagy idegen nyelvű tanulmány publikálása az orvosi kommunikáció témakörében (Megjelent vagy közlésre elfogadott a tantárgy oktatásának tanévében) 50 50
A gyakorlatvezető által adható pontok a gyakorlatokon való aktivitás alapján 5 5
Orvosi kommunikációval kapcsolatos kutatásban való részvétel (amennyiben az adott félévben ez aktuális) 10 10

Aki megajánlott jegyet szeretne szerezni, legkésőbb a 3. gyakorlatig egyeztesse a gyakorlatvezetőjével, hogy milyen feladatokat szeretne ehhez elvégezni!

 

Szóbeli vizsga:

– Mindazok a hallgatók, akik a félév során nem szereznek megajánlott jegyet, szóban vizsgázhatnak. Az érdemjegy megállapítása ebben az esetben a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

– A szóbeli vizsga témakörei az Orvosi kommunikáció a gyakorlatban című tankönyv (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) fejezetei. A szóbeli vizsga eredményes teljesítéséhez ezen túlmenően szükség van az előadások és a gyakorlatok tananyagának ismeretére is.

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények:

„A” tételsor

 1. Az orvosi kommunikáció jelentősége

 

 1. Az orvos-beteg konzultáció

 

 1. Az életmódváltás támogatása

 

 1. Az egészségértés fejlesztésének kommunikációs lehetőségei

 

 1. Kommunikáció a kezelések kockázatairól

 

 1. Közös döntéshozatal

 

 1. Szuggesztív kommunikáció az orvosi gyakorlatban

 

 1. Kommunikáció különböző életkorú páciensekkel

 

 1. Az orvos kulturális kompetenciája

 

„B” tételsor

 

 1. Kommunikáció funkcionális tünetekről

 

 1. Kommunikáció komplementer és alternatív módszereket használó betegekkel

 

 1. Kommunikáció intim kérdésekről

 

 1. Kommunikáció feszült, indulatos emberekkel

 

 1. Kommunikáció mentális zavarokkal küzdő emberekkel

 

 1. Rossz hírek közlése

 

 1. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai

 

 1. Kommunikáció fogyatékos emberekkel

 

 1. Kommunikáció abúzusok áldozataival

 

 1. E-health: technikai eszközök használata az egészségügyi kommunikációban

A vizsgajelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél. Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén a Neptun rendszerbe „nem jelent meg” bejegyzés kerül

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció (második kiadás) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 

Ajánlott irodalom:

– Csabai Márta – Csörsz Ilona – Szili Katalin (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társa Kiadó, Budapest

– Csabai Márta – Molnár Péter (1999): Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, Budapest

– Kollár János (2013): Világunk (h)arcai – Beszélgetések fogyatékossággal élő emberek életéről. TT Play Kiadó, Debrecen.

– Léder László: A gyógyító kommunikáció. Betűvirág Kiadó, Budapest, 2012.

– Varga Katalin – Diószeghy Csaba (2001): Hűtésbefizetés avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban. Pólya Kiadó, Budapest

– Varga Katalin (szerk.): A szavakon túl. Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2011.