Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.12.21.-12.31.

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról
Megjelent: MK 208. szám 2018. XII. 21.
Hatály: 2019. I.1 – 2020. VI. 30.

E rendelet hatálya kiterjed többek között a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti jogviszonyban állókra.

A rendelet meghatározza egyebek mellett, hogy mi számít közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek, milyen kompenzációra jogosult a foglalkoztatott és milyen feltételek esetén.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 209. szám 2018. XII.21.
Hatály: Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. I. 1. napján lép hatályba. A 43–44. § 2019. II. 9. napján lép hatályba. A 11. § és a 21. § c) pontja 2019. IV. 1. napján lép hatályba.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása (átfogó módosítás)

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

módosul: 13.§ (14), (16):

13.§ (14) A beteg a (12) bekezdésben nem szabályozott esetben legkésőbb az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. A szolgáltató az ellátás tervezett időpontja elhalasztásának beteg általi kezdeményezésével egyidejűleg a regisztrálási tételt az intézményi várólistáról áthelyezi az intézményi előjegyzési listára, ha a módosított tervezett ellátási időpont megfelel az Ebtv. 5/B. § u) pontjának. Ha az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő meghaladja az adott ellátás tekintetében – a beteg állapotának figyelembevételével – a szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja.

(16) Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a  (14)  bekezdésben foglaltak szerint, valamint a  (12)  bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a  beteget. A szolgáltató a tervezett ellátás elmaradásával egyidejűleg a regisztrálási tételt az intézményi várólistáról át helyezi az intézményi előjegyzési listára, ha a módosított tervezett ellátási időpont megfelel az Ebtv. 5/B. § u) pontjának. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi listáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról.

13/A. § (8) bekezdésében „a keresőképtelenség” szövegrészek helyébe az  „a keresőképtelenség és a transzplantáció előtti kivizsgálás” szöveg, az  „a nem keresőképtelen” szövegrész helyébe az  „a nem keresőképtelen és a nem transzplantáció előtti kivizsgálásra váró” szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében az „a keresőképtelenség” szövegrész helyébe az „a keresőképtelenség és a transzplantáció előtti kivizsgálás” szöveg,

c) 6. számú mellékletében a „Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)” szövegrész helyébe a „Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)/transzplantáció előtti kivizsgálás miatti soron kívüli ellátás (T)” szöveg, az „a keresőképtelenség” szövegrész helyébe az „a keresőképtelenség vagy transzplantáció előtti kivizsgálás” szöveg lép.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

módosul:13.§ (4), (5), 15. § (1):

13. § (4) (A kérelemhez mellékelni kell:)

„c) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a pályázott szolgáltatás, szolgáltatások éves várható mennyiségét, a pályázattal kapcsolatos kiadások, valamint bevételek részletes bemutatásával, és

d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a pályázat beadásától számított egy éven belül kiadott véleményét.

(4a) A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz kérelmezése esetén – a  (4)  bekezdésben foglaltakon túl – az indikáció szerint érintett tagozat véleményének csatolása, egynapos ellátásokra vonatkozó pályázat esetén az egynapos sebészeti tagozat, valamint a pályázott szakma, szakmák szerint illetékes egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat véleményének csatolása is szükséges.

(5) Ha a 14. § (1a) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett kérelem

nem felel meg a (3) és a (4) bekezdésben

foglalt követelményeknek, a NEAK a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – legfeljebb 30 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező a hiánypótlást elmulasztja, a kérelmet a NEAK – érdemi elbírálás nélkül – elutasítja.

15. § (1) A TBB az ülést megelőzően a 14. § (1a) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett és hiánytalan kérelmek alapján – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – javaslatot (a továbbiakban: befogadási javaslat) tesz az egészségügyért felelős miniszternek a többletkapacitás befogadására.

8/A. § (1) bekezdés f) pontjában a „kapacitására” szövegrész helyébe a „lekötött kapacitására” szöveg, 14.§ (2) bekezdésében a „7 fő, amelyből 2 főt” szövegrész helyébe a „8 fő, amelyből 3 főt” szöveg, 15/A. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 15/A. § (4) bekezdésében az „a közlemény közzétételét vagy a közleményben meghatározott befogadási időpontot követően” szövegrész helyébe az „a közlemény közzétételét követően” szöveg lép. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

új: 11/I. § :

11/I. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:261 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. augusztus 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. augusztus 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. augusztus hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.

A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

38. § (2) bekezdésében a „szállításának költségeit” szövegrészek helyébe a „szállításának és boncolásának költségeit” szöveg lép.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása (átfogó módosítás)

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

A rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozata az egészségügyi alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programjának kidolgozásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervről
Megjelent: MK 209. szám 2018. XII.21.
Hatály: Felelős: emberi erőforrások minisztere, valamint meghatározott intézkedések esetén a pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében többek között jóváhagyja az egészségügyi alapellátás 1. melléklet szerinti intézkedési tervét és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy ennek alapul vételével dolgozza ki az  egészségügyi alapellátás 2019–2022.  évekre vonatkozó szakpolitikai programját, valamint felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy a fent említett szakpolitikai program megvalósítása érdekében működjenek együtt az  egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési források tervezése és azok biztosítása érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
Megjelent: MK 209. szám 2018. XII.21.
Hatály: Felelős: az emberi erőforrások minisztere, valamint meghatározott intézkedések esetén a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a pénzügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

Határidő: folyamatos 

A Kormány a Semmelweis Egyetem fejlesztése és a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt végrehajtása érdekében egyetért a Semmelweis Egyetem Belső és Külső Klinikai Tömbjeiben történő betegellátás, valamint a klinikai oktatás és kutatás minőségének javítása céljából tervezett fejlesztéssel azzal, hogy annak keretében – a  Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének kapacitásai elhelyezése mellett – a  klinikai gyakorlati oktatáshoz hiányzó traumatológiai és sürgősségi klinikai ellátás háttere is megvalósuljon; egyetért a klinikai gyermekellátás családbarát fejlesztésével, azon belül a Külső Klinikai Tömbhöz való funkcionális kapcsolódás megvalósításával; fent említett pontok vonatkozásában felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a Belső és Külső Klinikai Tömbhöz kapcsolódó klinikai oktatás, kutatás és az  ahhoz kapcsolódó betegellátás minőségét fejlesztő, a Kútvölgyi Klinikai Tömb kapacitásainak befogadását biztosító telephelybővítésre és infrastruktúra-fejlesztésre.

A Kormány a határozatban többek között felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztése céljából – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest XII. kerület, belterület 6844 helyrajzi számú (természetben a 1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 70. szám alatt található) ingatlan vagy az azon található, Budapest XII. kerület belterület 6844/0/A/1-6844/0/A/9 helyrajzi számú társasházi albetétek per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának – legfeljebb a független ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értéken – az állam javára történő megszerzése érdekében. 

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő átcsoportosításról
Megjelent: MK 209. szám 2018. XII. 21.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. I. 1. napját követően azonnal

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító- megelőző ellátás jogcímcsoport,
a) 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím javára 2 500 000 000 forint,
b) 8. Művesekezelés jogcím javára 2 300 000 000 forint, valamint
c) 18. Összevont szakellátás jogcím javára 5 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 210. szám 2018. XII. 21.
Hatály: 2019. I. 1.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

 új:5. § (2a) – (2c):

A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet
a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad
aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,
ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,
ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,
ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,
ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos eljárások során,
b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,
c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,
d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,
e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját,
f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket,
g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter részére,
h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek ellátásában.

(2b) Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek.

(2c) A  (2)  bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az  egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről
Megjelent: MK 211. szám 2018. XII.23.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 5 700 000 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet szerint.

8.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelete a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról
Megjelent: MK 215. szám 2018. XII.28. 
Hatály: 2019.I.15.

Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és működtetési kötelezettséget
a) a Nemzeti Rákregiszter, a Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter és a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter tekintetében 2019. I. 15. napjától,
b) a Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere tekintetében VII. 1. napjátólc) a Nemzeti Érsebészeti Regiszter, a Nemzeti Szülészeti és Perinatális Regiszter, a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere és a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter tekintetében 2019. IX. 1. napjától kell teljesíteni.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16. § (5) bekezdése szerinti betegségregisztereket az 1. mellékletben kijelölt betegségregisztert vezető szervek vezetik. 

A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedéseket a 2. melléklet tartalmazza.

Az újszülöttkori hallásszűrésen kiszűrt ellátottak adatait a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter továbbítja az ellátott lakhelye szerint kijelölt, 3. mellékletben meghatározott verifikálást végző egészségügyi szolgáltató részére.

9.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
Megjelent: MK 217. szám 2018. XII. 30.
Hatály: 2019. I.1.

Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2019. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. A rendelet alkalmazásában 2019. II. 28. napjáig
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c) alapbéren a közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

2019. III.1. napjától
a) munkáltatón a költségvetési szervet, illetve kormányzati igazgatási szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi és közszolgálati jogviszonyban állót, 
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

A rendelet meghatározza a teljes, valamint részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér mértékét.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.