Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.12.17.-2018.12.20.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 248/2018. (XII.17.) Korm. rendelete az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 201. szám 2018. XII. 17.
Hatály: 2018. XII.25.

Ez a rendelet a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

módosul: 2. § 11. pont:
a „jólétének, megfelelő egészségi állapotának, és fajtaazonosságának ellenőrzését és fenntartását” szövegrész helyébe a  „jólétének és megfelelő egészségi állapotának ellenőrzését és fenntartását” szöveg lép.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe:A Kormány 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozata az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019–2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről
Megjelent: MK 201. szám 2018. XII. 17.
Hatály: Felelős: emberi erőforrások minisztere, Határidő: 2019. II 15.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy

a) 2019. július 1-jétől az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjedjen az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya;

b) az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére a 2019. november 1-jétől esedékes 8%-os bérfejlesztés előrehozásra kerüljön, 2019. július 1-jére;

c) az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére 2020. január 1-jétől 14%-os bér-, illetve illetménynövelés kerüljön megállapításra;

d) az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére 2020. november 1-jétől 20%-os bér-, illetve illetménynövelés kerüljön megállapításra;

e) az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére 2022. január 1-jétől 30%-os bér-, illetve illetménynövelés kerüljön megállapításra.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 202. szám 2018. XII. 17.
Hatály: 2018. XII.18.

új: 12. §
12.  § E  rendeletnek a  felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet által megállapított 1.  mellékletében meghatározott költségkeretek alapján első alkalommal a  2019/2020. tanévre vonatkozóan kell a  költségvetési támogatást megállapítani.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
Megjelent: MK 202. szám 2018. XII.17.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter, érintett fejezeteket irányító szervek vezetői Határidő: azonnal

A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4.  §

(1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának elszámolása keretében egyszeri jelleggel

a) a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) terhére 131 199 977 forint átcsoportosítását és

b) az előirányzat javára 564 289 918 forint visszarendezését rendeli el, az 1. melléklet szerint.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1713/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról
Megjelent: MK 202. szám 2018. XII. 17.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere.  Határidő: felmerülés ütemében

A Kormány egyetért a felsőoktatási intézmények finanszírozási költségkereteinek megújításával és felhívja a  pénzügyminisztert, hogy ezen cél elérése érdekében biztosítson a  2019. év tekintetében

a) 1 272 620 000 forint támogatást a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, és

b) 148 180 000 forint támogatást a  Kvtv. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 2. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a fentebb meghatározott cél elérése érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének tervezése során biztosítson 3 181 550 000 forint beépülő támogatást a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, és 370 450 000 forint beépülő támogatást a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 68. szám 2018. XII. 17.
Hatály: A jogdíjközlemény 2019. I. 1. napjától 2019. XII. 31. napjáig érvényes

A Rendeletben felsorolt, reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személy, az alábbi díjat köteles megfizetni készülékenként és havonta:

Felsőoktatási intézményekben (beleértve valamennyi szervezeti egységét például intézeteit, részlegeit, könyvtárait és kollégiumait) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta: 8200 Ft.

A Rendelet meghatározza többek között a díjszabás alkalmazásával kapcsolatos fogalmakat, a jogdíjfizetésre kötelezetteknek a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozata a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról
Megjelent: MK 203. szám 2018. XII. 18.
Hatály: Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2019. II. 28.

A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy többek között vizsgálja meg a  mozgásszervi ellátás humán erőforrása utánpótlásának lehetőségeit, ennek keretében az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az  általános orvosképzés keretében a reumatológiai ellátás hangsúlyának növelését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. II. 28.

A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  szükséges intézkedéseket a mentális zavarok ellátásában közreműködő humánerőforrás-utánpótlás biztosításának lehetőségeit, ennek keretében az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az  általános orvosképzés keretében a mentális zavarok ellátási hangsúlyának növelését, valamint a szakdolgozói képzés fejlesztését.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi CIV. törvény egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról
Megjelent: MK 204. szám 2018. XII. 18. 
Hatály: 2019. I. 1.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása (átfogó módosítás)

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

módosul: 86. § (4), 88. § (5), (7)

86.§ (4) Ha az állami felsőoktatási intézmény bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga – az intézményin társaságot, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény) 30.  §-a szerinti szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 34. § szerinti szellemi alkotás hasznosítására létrejövő hasznosító vállalkozás részesedését ide nem értve – az államot illeti meg, azonban arra a felsőoktatási intézménnyel határozatlan időre szóló vagyonkezelői szerződést kell kötni.

88.§ (5) Az üzemeltetéssel, szervezéssel összefüggő tevékenységet és a (6) bekezdésben foglaltakat ide nem értve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény 2. § (1) bekezdésében meghatározott alaptevékenységének ellátására. Az intézményi társaság – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 30–35. §-ában foglalt kivétellel – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet.

88. § (7) Ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja, a szellemi alkotás hasznosítása céljából intézményi társaságot hozhat létre, továbbá – az egyéb értékesítési módok mellett – a szellemi alkotást magában foglaló, illetve arra épülő tárgyi eszközt, illetve a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jogokat, ha pedig az adott szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jog nem ruházható át, a jogszabály által megengedett legszélesebb terjedelmű felhasználási jogot nem pénzbeli hozzájárulásként az  intézményi társaság rendelkezésére bocsáthatja. A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt kell alkalmazni.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása (átfogó módosítás)

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelete az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 204. szám 2018. XII. 18.
Hatály: 2018. XII.19.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

módosul: 24. § (2d)

24.§ (2d) A felírási igazolást a gyógyszertár 2019. december 31. napjáig köteles megőrizni. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. január 1. napját követően az expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.

A Rendelet 24. § (2b) bekezdésében a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg, 24.  § (2c) bekezdésében a „(8) bekezdés alkalmazása során 2018. december 31.” szövegrész helyébe a „(2b) bekezdés alkalmazása során 2019. december 31.” szöveg lép.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

27.  § (2) bekezdésében a „2019. január 1.” szövegrész helyébe a „2020. január 1.” szöveg lép

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelete egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 204. szám 2018. XII. 18.
Hatály: 2019. I. 18.

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról (átfogó módosítás)

11.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelete a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 205. szám 2018. XII. 19.
Hatály: 2018. XII.20.

Módosul: 7.§ (1), 12. § (8).

7.§ (1): A  Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a  központi várólista vezetésének költségeit – a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az OVSZK a költségvetésében biztosítja.

12. § (8): A PET/CT várólista vezetésének költségeit a NEAK költségvetésében kell biztosítani.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.
A várólisták tételes meghatározását az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

12.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 205. szám 2018. XII. 19.
Hatály: 2019. I. 1.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 16. számú melléklete.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

új: 4.§ (9), 19. § (3).
4. § (9): (9) A  4602 szakmakódú szervezeti egységgel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak a  sürgősségi betegellátó rendszerben a  Magyar Sürgősségi Triázs Rendszert kell alkalmaznia. A  sürgősségi osztály területére való belépést követően a  lehető legrövidebb időn belül rögzítenie kell a  beteget a  sürgősségi ellátás informatikai rendszerében, valamint ennek során a  megjelenés informatikai rendszerben történt rögzítését követő tíz percen belül a beteg állapotának súlyossága szerint meg kell határoznia a betegellátás szükséges szintjét és időbeliségét. Az  egészségügyi szolgáltató a  mentővel beszállított beteg informatikai rendszerben történő rögzítésére a  mentőegység sürgősségi osztályra történő érkezésének menetlevélen dokumentált időpontjától számított öt percen belül köteles.

19.§ (3): Speciális akut ellátási centrumot egy-egy térség ellátására reumatológia szakterületen a  progresszivitás harmadik szintjén levő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek működtetnek.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. és 3. számú melléklete.

A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 4. számú melléklete.

13.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 205. szám 2018. XII. 19.
Hatály: 2018.XII. 20.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

új: 9/G. §:

9/G.  § Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a  19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.

Új a rendelet 19. számú melléklete.

Hatály: 2018.XII. 27.

A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

új: 1. § (7):
1.§ (7) A  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT központi várólista nyilvántartási rendszernek a PET-ellátásra szóló beutaló kiállítására jogosult szakorvos egészségügyi szolgáltatója, valamint a  PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.

A PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről szóló 10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet módosítása

módosul: 8.§ (5), 9.§ (3),

8.§ (5) A Szakmai Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (6) és (7) bekezdését alkalmazni kell.

9.§ (3) A Minőségellenőrzési Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (7) bekezdését alkalmazni kell.

Hatályát veszti a rendelet 2. § f) pontja, 7.§ (8) és (10) bekezdése, 8. § (6) bekezdésében az „és (10)” szövegrész, 10. §-a. 

14.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 205. szám 2018. XII. 19.
Hatály: 2018. XII.22.

Ez a  rendelet a  2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V.  mellékletének az  előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a  képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Módosul a rendelt 1-5. számú melléklete.

15.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
Megjelent: MK 206. szám 2018. XII. 20.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a konstrukciók tekintetében azonnal, valamint Magyarország 2020–2029. évi központi költségvetéseinek tervezése során 

A határozat rendelkezik többek között a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a 2019. január 1. és 2019. december 31. között megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került hitelszerződésekről, a nyújtható kamattámogatást mértékéről, és a Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a határozatban kifejtett konstrukciók támogatásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2020. és 2029. közötti években.

16.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozata a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 206. szám 2018. XII. 20.
Hatály: 2018. XII.21.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határoza

a) 1. pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg,

b) 6. pontjában a „2018. évtől kezdődően minden év március 1.” szövegrész helyébe a „2021. március 1.” szöveg lép.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a) 2. pont a) alpontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg,

b) 2. pont c) alpontjában a „2019. évtől kezdődően minden év március 1.” szövegrész helyébe a „2021. március 1.” szöveg lép.

17.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent: MK 207. szám 2018. XII. 20.
Hatály: 2019.I.1. Az 1.  § (2) bekezdése, a 3.  § (2) bekezdése, a 30.  § (2) bekezdése, a 31.  § (2) bekezdése, a 32.  § (2) bekezdése,a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, a 44. §, a 45. §, a 48. § (3) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése, az 59. §, a 62. §, a 63. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65–72. §, a 73. § (2) bekezdése, a 74–77. §, a 79–82. §, a 85. § (2) bekezdése, a 90. §, a 92. §, a 94. §, a 95. §, a 96. § (2) bekezdése, a 97. § (1) bekezdése, a 99. § (3) bekezdése 2020. I. 1. napján lép hatályba.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

módosul: 20. § (2e):

20. § (2e) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig;

b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig;

c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított öt évig.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása (átfogó módosítás)

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása (átfogó módosítás)

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

113.§ (4a) bekezdésében az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg lép.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

módosul: 23. § (1e):

(Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek)

e) helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),”(és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.)

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

módosul:1.§ (2):

1.§ (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj” szöveg lép.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

módosul: 38/A.§ (a),(e):

38/A. § a) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrészhelyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg lép.

38/A.  § e)  pontjában az „ápolási díjat” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díját vagy ápolási díjat” szöveg lép.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
41. § (1) bekezdés b) pontjában, 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg,
b) 48/L. a) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg lép.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

módosul: 44/A. (2), 127.§ (2), 128.§

Nem foglalkoztatható, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig;

b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig;

c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított öt évig.

127. § (2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.

128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a  gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

18.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi CXVIII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 207. szám 2018. XII. 20.
Hatály: 2019.I.1. Az 1. § 2019. január 15-én lép hatályba. A 36. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

új:13/A. § (2) a) ae) alpont:

13/A. § (2) a) ae) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató)

„ae) jogszabályban elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy adatszolgáltatása hiányos, és felhívásra azt nem pótolja.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása (átfogó módosítás)

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása (átfogó módosítás)

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

 új: 13. § (10), 150.§ (3a), 247.§ (3)(i):

13.§ (10) A (2) bekezdés szerinti részletes tájékoztatást homeopátiás gyógyszer ajánlása esetén írásban is a beteg rendelkezésére kell bocsátani.

150. § (3a) Az országos gyógyintézet az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézményeként, népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül lát el gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenységet.

247. § (3)(i) (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„i) a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működésére vonatkozó szabályokat,” (rendeletben állapítsa meg.)

módosul:247. § (2) (s):

 (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„s) a terápiás készítmény előállítása céljából történő vérvétel, a vérkészítmények előállításának, tárolásának, nyilvántartásának, készletezésének, megsemmisítésének, ellenőrzésének, elosztásának és kiadásának szabályait, és az ipari célú vérmintavételére és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat,” (rendeletben állapítsa meg.)

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

új:29. §, 32. § (5)(z): 
29. § A 2004. május 1. előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás gyógyszerek 2020. január 1-jét követően akkor hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt átültető jogszabályok ezen gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó előírásainak megfelelnek.

módosul: 32. § (5) (z):

32.§ (5)(z): (Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy)
„z) a gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre, azok kezelésére vonatkozó részletszabályokat, illetve a biztonsági elemek kezelésére jogosultak körét” (rendeletben szabályozza).

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

módosul: 11.§(1), 21.§(1):

11.§ (1) (1) A tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a szakmai kamara tagjai közül négyéves időtartamra, titkosan választják.

21.§ (1) Etikai ügyben első fokon annak a  területi szervezetnek az  etikai bizottsága jár el, amelynél az  etikai eljárás megindulásakor az eljárás alá vont tag szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll. Több – eltérő területi szervezeti tagsággal rendelkező – kamarai tag érintettsége esetén az  az etikai bizottság jár el, amely elsőként állapítja meg a panaszüggyel érintett valamelyik kamarai tag ügyében a területi illetékességét.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása módosul: ,53/B. (1) (a),83/A. § (6):

53/B. § (1) a) a „bérleti joga az  ingatlan tulajdonosának a  bérlőt hátrányosan érintő rendelkezése okán” szövegrész helyébe a „használatát biztosító jogosultság – különösen a  bérleti jogviszony vagy a tulajdonjog –” szöveg lép.

83/A. § (6) A 74. § (1) bekezdésében és az (1)  bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba a  Kormány által kijelölt tőkealap-kezelő (a  továbbiakban: tőkealap-kezelő) által kezelt Tőkealapnak a  közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban szerzett tulajdonhányadát is bele kell számítani, ha a  gyógyszerész a tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap tulajdonszerzésétől számított 7 éven belül a tulajdonhányad tekintetében vételi jogot érvényesíthet. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés szerinti tulajdonszerzése a magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások tevékenységét szolgáló tőkefinanszírozás céljából megvalósuló fejlesztési célú befektetésnek minősül. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés alapján történő tulajdonszerzése esetén a (7) bekezdés, a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap által e bekezdés alapján szerzett tulajdonhányadnak az e bekezdésben említett vételi jog jogosultja részére történő értékesítése esetében a (7) bekezdés nem alkalmazandó.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

módosul:199/A.§ (1):

199/A.§ (1) Aki a) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt indokolatlan mennyiséget el nem érő mennyiségben kínál, átad, megszerez vagy tart, illetve

b) Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el.

új: 199/C. § (1):

153/C. Nem-konvencionális eljárással kapcsolatos szabálysértés

199/C. § (1) Aki az egészségügyről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabály szerinti nem-konvencionális eljárás alkalmazása során az egészségügyről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

új: 185/A.§ Gyógyszerhamisítás tényállása és büntetési tétele

19.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  
Megjelent: MK 207. szám 2018. XII.20.
Hatály: 2019.I.1., A 22–24. § 2019. II. 1. napján lép hatályba.

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása (átfogó módosítás)

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása (átfogó módosítás)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása (átfogó módosítás)


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.