Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.11.26.-2018.11.30.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  A Kormány 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelete az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 186. szám 2018. XI. 27.
Hatály: 2019. I. 1.
Hatályát veszti az E-Kr. 7. §-a, 8. §-a, 9/A. §-a és melléklete.

Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 1. § (3), 5. § és 6.§:

1.§ (3) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.

5.§ Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra az egyes iparjogvédelmi törvényekben, valamint a részletes alaki szabályokról szóló jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben a hivatkozott jogszabályokban támasztott követelményeket.

6. §  Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 1. mellékletében meghatározott, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17.  § (2) bekezdése alapján közzétett formátumú mellékletek csatolhatók.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe:  A Kormány 1606/2018. (XI. 27.) Korm. határozata a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
Megjelent: MK 186. szám 2018. XI.27.
Hatály: Az Egyetemet érintő rendelkezés az ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal hatályos.

A határozat felhívja többek között a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az MNV Zrt. útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlannak a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum elhelyezése céljából a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 186. szám 2018. XI.27.
Hatály: 2019. január 1.

A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet mellékletei módosulnak, hatályát veszti a 13. sz. melléklet.

új: 5. §:
„5.  § A  2018. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2019-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – az  1071, 1072, 1074, 1206, 1207, 1658, 2257 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket kivéve –e rendelet 2018. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
Megjelent: MK 187. szám 2018.  XI. 28.
Hatály: 2018. XI. 29.

Hatályát veszti a Kbt. 28.§ (2) bekezdés f) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 66.§ (4) bekezdése, 138.§ (5) bekezdése, 153.§ (1) bekezdés a) pontja, 187.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja, 195.§ (7)–(11) bekezdése, 198.§ (2) bekezdés f) pontja.

Hatályát veszti a Kbt. 18. § (4) bekezdés b) pontjában; 49. § (1) bekezdés f) pontjában; (2) bekezdésben; 50. § (2) bekezdés b) pontjában 114. § (9) bekezdésben „közzététele”, 52. § (4) bekezdés a) pontjában a „vagy”, 53.§ (1) bekezdésében a „nyílt eljárás esetén”, 75.§ (2) bekezdés f) pontjában a „folyamatba épített”,79.§ (2) bekezdésében; 80. § (4) bekezdésben a „, telefaxon vagy elektronikus úton”, 113.§ (2)  bekezdésében a  „– a  Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt –” szövegrész és az „az ajánlatkérőnél”, 113.§ (6) bekezdésében az „az ajánlatkérőnél”, 116. § (5) bekezdésében a „(4) és”, 14. 127. § (1) bekezdésében a „(faxon vagy elektronikus úton)” szövegrész és a „faxon vagy elektronikus úton”, 129.§ (2) bekezdésében az „is”, 181. § (1) bekezdésében az „A kinevezés egyszer ismételhető.”, 182. § (11) bekezdésében az „A tagok tiszteletdíjra jogosultak, amelynek havi mértékét a Hatóság szervezeti és működési szabályzata rögzíti.”, 187. § (2) bekezdés e) pontjában az „első ízben 2017. március 1-jéig, majd azt követően”, 19. 187. § (2) bekezdés s) pontjában a „felhasználva árstatisztikát készít, amelyet a”, 187.§ (2)  bekezdés t)  pontjában a ,,jóváhagyja a  Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatát”, 195. § (4) bekezdésében az „eljárási” szövegrész.

A 38. §, a 49–63. §, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (2)–(3) bekezdése, a 66. § 23–24., 27–29., 31–38. és 40–42. pontja, a 67. § (1) bekezdés 1. és 6–8. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 16–20. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Az  1.  §, a  4–5.  §, a  7–10.  §, a  12–37.  §, a  39–41.  §, a  44–47.  §, a  66.  § 1–22., 25–26., 30. és 39.  pontja, a  67.  § (1) bekezdés 2–3. és 5. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 1–15. pontja 2019. április 1-jén lép hatályba.

A 6. § 2019. április 18-án lép hatályba.

A 3. § és 42. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

E törvény szolgálja többek között az  árubeszerzésre és az  építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek, az  elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.