Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.10.01. – 2018.11.10.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  A Kormány 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 154. szám 2018.X.8.
Hatály: 2018. X.9.

új: 76/U.§ :

A rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelettel megállapított 26.  § (6) bekezdését a 2018. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. Fent említett bekezdésben „1,1-es szorzó” szövegrész helyébe az „1,2-es szorzó” szöveg lép.

A rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  A Kormány 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelete az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
Megjelent: MK 154. szám 2018.X.8.
Hatály: 2018. X.9.

módosul: 4/B. § (9):

4/B. § (9) A munkáltató a tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter az általa vezetett minisztérium és a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

új: 11/H. (1)-(2):

11/H.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:260 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) A munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az előző bekezdésben megjelölt emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

Módosul a rendelet 2. melléklete.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe:  A Kormány 1483/2018. (X. 8.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről
Megjelent: MK 154. szám 2018.X.8.
Hatály: 2018. X.9.

A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 12.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a törvény 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 1 070 000 000 forinttal történő megemelését az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe:  A Kormány 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozata az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
Megjelent: MK 154. szám 2018.X.8.
Hatály: Az átcsoportosítás tekintetében 2018. X. 8.
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében 2019. II.28.

A Kormány egyetért azzal, hogy Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók részére a 2018. évre történő villamos energia ellátásához többletforrás kerüljön biztosításra; valamint 642 003 393 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. éviC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  2018. évi LVI. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
Megjelent: MK 155. szám 2018.X.9.
Hatály: 2018. X. 10.

Az Szjt. fogyatékosoknak kedvező rendelkezési módosulnak, kiegészülnek.

Árva mű felhasználásának engedélyezése esetén a Nemzeti Tulajdon Szellemi Hivatala az engedélyezésre benyújtott kérelem kapcsán a kérelmezőt két alkalommal is hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre hívhatja fel (Szjt. 41/C. § (25) a)).

Védelem a műszaki intézkedések megkerülésével szemben
A 95/C. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az (1) bekezdés – a 41.  § (1)–(1c) bekezdésében szabályozott szabad felhasználási esetek kivételével – nem alkalmazható, ha a művet szerződés alapján teszik úgy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg, így különösen a 26.  § (8) bekezdése, 73.  § (1) bekezdés e) pontja, 76. § (1) bekezdés c) pontja, 80. § (1) bekezdés d) pontja, 82. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetekben.”

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  Az emberi erőforrások minisztere 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 156. szám 2018.X.10.
Hatály: 2018. X. 11.

módosul: 21/A. § (1)-(3) bekezdésben módosulnak a határidők.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  Az emberi erőforrások minisztere 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 156. szám 2018.X.10.
Hatály: 2018. X. 11.

Módosul a rendelet 2. melléklete.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 35/2018. (X. 12.) EMMI rendelete egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 158. szám 2018.X.12.
Hatály: 2018. X. 15.

1.Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1. melléklete.

2.A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2-4. melléklete.

3.A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 5-19. melléklete.

9. 

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1499/2018. (X. 12.) Korm. határozata a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról
Megjelent: MK 158. szám 2018.X.12.
Hatály: Határidő folyamatos, az Alumni Hálózattal kapcsolatos feladatok tekintetében 2019. X. 31.

A határozat rendelkezik többek között a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rendelkezésre álló forrásokon túl további 12 310 000 000 forint biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára; valamint felhívja az emberi erőforrások miniszterét a program minőségének továbbfejlesztéséhez szükséges lépések megtételére, a hallgatók kiválasztása során a minőségi kritériumok fokozott érvényesítésére; Alumni Hálózat működtetésére.

10. 

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1510/2018. (X. 17.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
Megjelent: MK 162. szám 2018.X.17.
Hatály: Határidő azonnali, Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemelése tekintetében 2019. I. 9. napját követően.

Módosul Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénye a határozat 1-3. mellékletében meghatározottak szerint.

11. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 37/2018. (X. 30.)EMMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 167. szám 2018.X.30.
Hatály: 2018.X.31.

új: 1. § (8a):

1.§(8a) A  99M 9711 és a  99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a  HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.

Módosul a rendelet 1-4. melléklete.

12.

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelete a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 167. szám 2018.X.30.
Hatály: 2018.X.31.

Módosul a rendelet 5-8. melléklete.

13.

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 168. szám 2018.X.31.
Hatály: 2018.XI.1. kivéve az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása, mely 2018. XII.1. napján lép hatályba

Módosul többek között az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet; az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet; az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet.

14.

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 169. szám 2018.XI.5.
Hatály: 2018.XI.8. Kivéve: 2.§, 3.§ egyes részei, 4.§ első három idézett része, 5.§ 4-6. melléklet 2019. I. 1-jén

1. §
49. § a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
(1) Év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki.

2. §
56. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Ávr. 32.  § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy az megfeleljen az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelettel megállapított, 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.

3. § A rendelet mellékletei módosulnak.

4. §
13. § (2a) módosul:
A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket és a lekötött bankbetéteket.

15. § (3a) módosul:
A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott, illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz visszavételkori bekerülési értéke, valamint a megszűnő nemzetiségi önkormányzat vagyonát átvevő szervnél az átvételkori, az újraalakult nemzetiségi önkormányzatnál e vagyon visszavételkori bekerülési értéke a korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A visszavételt követően az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést nyilvántartásba kell venni, a társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni.

26. § (11a) e) módosul
(Az eredménykimutatás)
A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni
e) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az engedményezett (az átruházott) követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor.

47. § (3) módosul
Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít – ide nem értve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson  alapuló tulajdonosi joggyakorlást –, a vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.

5. §
Hatályát veszti:
56. § Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy az megfeleljen az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelettel megállapított, 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.

15.

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 11/2018. (XI. 5.) PM rendelete az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 169. szám 2018.XI.5.
Hatály: 2018.XI.8. 

Az 1. melléklet („Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásának könyvelési tételei”) módosul.

16.

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelete az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 170. szám 2018.XI.8.
Hatály: 2018.XI.11.

 Módosul a rendelet 1. melléklete.

17.

Státusz: új
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelete a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
Megjelent: MK 170. szám 2018.XI.8.
Hatály: 2018.XII.10.

A rendelet meghatározza többek között a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárást, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének feltételeit, a jogorvoslati eljárást.

18.

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 25/2018. (XI. 9.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 61. szám 2018. XI. 9.
Hatály: 2018.XI.10.

2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra dr. Hankó Balázs Zoltánt az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezi ki az emberi erőforrások minisztere, akinek feladat többek között az orvos- és egészségtudományi képzéseket folytató felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési elképzeléseinek nyomon követése, koordinálása a fenntartói által jóváhagyott intézményfejlesztési tervek keretei között; az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények fejlesztésének szükségességére, a fejlesztések lehetőségeire és irányaira vonatkozó javaslatok előkészítése, a jóváhagyott fejlesztési elképzelések szerinti feladatok végrehajtásának összehangolása.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.