Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.07.16. -2018.08.24.

 1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 112. szám 2018.VII.18.
Hatály: 2018. VIII. 2-től

A rendelet 1-6. számú melléklete módosul.

  2. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent: MK 117. szám 2018.VII.25.
Hatály: 2018. VII. 26-tól, illetve egyes részei VIII. 26-tól

Az uniós adatvédelmi reformnak való megfelelést biztosító átfogó módosítás.

  3. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
Megjelent: MK 117. szám 2018.VII.25.
Hatály: 1., 15., 67., 167. § 2018. VII. 26.
6., 13.,14. §, 214. 217., 218., 229.: 2019. I. 1.
229.§ utolsó idézett része 2018. VII. 26-án

1.§

Szja tv. (3.§ 2. pont)- Megváltozik a belföldi illetőségű magánszemély definíciója

 6.§

Szja tv. 17. § (3a) (új bekezdés)

„(3a) Ingatlan bérbeadása esetén nem minősül bevételnek az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak (így különösen a közüzemi szolgáltatásnak) a bérbeadó által a bérbevevőre – az igénybevétellel arányosan – áthárított díja.”

 13.§

Szja tv. 70. § – egyes meghatározott juttatások- módosul.

14.§

A Szja tv. 71. § – béren kívüli juttatások- módosul.

15.§

A Szja tv. jelen törvénymódosítással módosított rendelkezéseit a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségekre kell alkalmazni, kivéve a Szja tv. módosított 95.§-ában foglalt törvényhelyeket.

A mellékletek módosulnak.

67. §

Áfa tv. 158/A., számlázásra vonatkozó §-ába új (4) bekezdés kerül:

A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezetének tartalmában megfelelő különös szabályozást alkalmazó adóalanyt nyilvántartásba vették azon termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában, amely után az adófizetési kötelezettségének az adóalany ezen különös szabályozás alkalmazásával tesz eleget

 77. §

Áfa tv. 317. §-a módosul:

317. § (1) E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvénnyel megállapított 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú melléklete 5–8. pontjait a 2018. június 30-át követően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott vagy számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében kell először alkalmazni. Azon kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében, amelyről a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanynak mind a 2018. június 30-ig hatályos, mind a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok alapján adatot kell szolgáltatni, az adóalany dönthet úgy is, hogy csak a 2018. július 1-jétől hatályos szabályok szerint szolgáltat adatot.

(2) Azon, 2018. július 1-jét megelőzően nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott vagy számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat tekintetében, amelyben feltüntetett adót 2018. június 30-át követően kezdődő vagy 2018. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakban kell megállapítani és bevallani, a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany a 10. számú melléklet 2018. június 30-án hatályos szabályait köteles alkalmazni.

(3) A 2018. július 1-jén vagy azt követően kezdődő adómegállapítási időszakokról teljesítendő bevallás tekintetében e törvénynek a bevallás benyújtására előírt határidő napján hatályos 10. számú melléklet 1–4. pontjait kell alkalmazni. Éves bevallásra kötelezett adóalany a 10. számú melléklet 2018. június 30-án hatályos szabályait köteles alkalmazni azon számlák tekintetében, amelyek alapján 2018. évben gyakorol levonási jogot.

167. §

Eho tv. 3. § új (3a) bekezdés:

Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott jövedelem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénzbeli juttatás esetén is meg kell fizetni.

 Mellékletek módosulnak.

 214. §

Számv. tv. 16. § (4) módosul:

Lényegesnek minősül a  beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a lényegesség elve). Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni.

(227. § alapján a 2018. évben induló zleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.)

217.§

Számv. tv. 77.§ (3) d) pont módosul:

(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)

„d) az  eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor;”

218. §

Számv. tv. 81.§ (3) f) pont módosul:

(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)

„f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor.”

229.§

Számv. tv. 3.§ (3) 3. és 4. pont

Módosul: jelentős összegű és nem jelentős összegű hiba definíciója.

Számv. tv. 78.§ (4) módosul:

Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a fizetett, fizetendő kamat kivételével,) és a negatív hozamként felszámított összeget (negatív kamatot), biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni.

Számv. tv 96. § (4) (egyszerűsített éves beszámoló) belső hivatkozás módosul.

Mellékletek módosulnak.

  4. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 1997. évi LXXX. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetének módosításáról
Megjelent: MK 117. szám 2018.VII.25.
Hatály: 2018. VII. 26.

Tbj. törvény 149 – 166. § módosul, valamint új rendelkezésekkel egészül ki:

mely érinti többek között a  posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX.  19.)  Kormányrendelet szerint Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesülő személyek után fizetendő járulékokat és ezen személyek biztosított státuszát.

  5. 

Státusz: új
Jogszabály címe: 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
Megjelent: MK 123. szám 2018.VII.31.
Hatály: 2018.VIII.8.

Átfogó szabályozás az üzleti titokról.

 6. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelete a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2018.VII.31.
Hatály: 4.§ m)-q) 2018. VIII.1-jén lép hatályba.
Az 4.§ n), 4.§ (2a) és a 3. melléklet módosítása 2019. január 1-jén lép hatályba
Hatályát veszti a 3. § (3) bekezdés d) pontja

4.§ (1) b) módosul: (A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a  külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:) papíralapú vény esetén „extra vonalkód” képzésére és vényre nyomtatására.

új: 4.§ (1) m)–q): (A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a  külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

m) a  vény adatainak elküldésére az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a  továbbiakban: EESZT) elektronikus vénynyilvántartása részére,

n) az EESZT-ben rögzített elektronikus vény egyedi azonosítójának vonalkóddal történő kinyomtatására,

o) az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti, az  EESZT vénynyilvántartásába küldött elektronikus vényről felírási igazolás készítésére és kinyomtatására,

p) az  EESZT által szolgáltatott, az  EESZT vénynyilvántartás adataiból a  gyógyszerelési történet lekérdezésére és megjelenítésére,

q) az EESZT által szolgáltatott egészségügyi profil adatainak lekérdezésére és megjelenítésére.

új: 4.§ (2a): Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító vonalkódjának műszaki leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

új: 4. §(6) : Ha e rendelet valamely adat vényre nyomtatását vagy kinyomtatását írja elő, azon elektronikus vény esetében a 4. § (1) bekezdés n)–o) pontja kivételével az adat EESZT útján történő elektronikus rögzítését kell érteni.

7.§(4) módosul: A  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

4.§ (1) n) módosul: a  „vény egyedi azonosítójának” szövegrész helyébe a  „vény egyedi azonosítójának és csoportazonosítójának” szöveg, módosul a 4.  § (2a)  és 3. mellékletének címében az  „egyedi azonosító” szövegrész helyébe az „egyedi azonosító és csoportazonosító” szöveg lép.

A tervezetnek a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.