Betűméret: A A A

E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről

E/14/2017. (12.18.) számú
REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 

a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos  feladatok teljesítéséről

Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  (a továbbiakban: Nkt.) 41. és 44. §-iban valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) a köznevelési intézmény és a köznevelési intézményfenntartó tekintetében megállapított, a KIR honlapján keresztül történő adatszolgáltatási kötelezettségei végrehajtásának biztosítása érdekében a Semmelweis Egyetem, mint köznevelési intézményfenntartó rektora és kancellárja az alábbi eljárásrendet tartalmazó együttes utasítást adja ki:

1.§ Jelen utasítás hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem alkalmazásában álló, a Semmelweis Egyetem által fenntartott, az Alapító Okirat 6.3.3. pontjában felsorolt köznevelési intézmények (a továbbiakban: köznevelési intézmények) működése tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező közalkalmazottaira, valamint az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra (a továbbiakban EEGF), a Gazdasági Főigazgatóságra (a továbbiakban: GFI), a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságra (a továbbiakban: JIF) és a Műszaki Főigazgatóságra (a továbbiakban: MFI), illetve a Rektori Titkárságra. Az Nkt.-vhr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése tekintetében a Semmelweis Egyetem képviseletére jogosult személy az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója, a köznevelési intézmények képviseletére jogosult személy a köznevelési intézmény vezetője.

2.§ (1) Az Nkt.-vhr. 19.§ (1) és 20.§ (1)-(6) bekezdései, valamint a 25. § (1) bekezdésében a Semmelweis Egyetem, mint köznevelési intézmény fenntartója részére előírt adatszolgáltatási kötelezettségek Nkt.-vhr. –ben előírt módon és határidőben történő teljesítéséért az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója felel. E kötelezettségeit az adatoknak az Oktatási Hivatal által fenntartott KIR elektronikus felületein az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalakon történő rögzítésével teljesíti, a részére a Rektor által rendelkezésre bocsátott fenntartói azonosító és az ahhoz tartozó jelszó használatával. Az elektronikus felület iránymutatása szerinti esetekben nyomtatott formában postai úton is teljesíti az adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás teljesítése során az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója figyelembe veszi az Oktatási Hivatal által az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalakon közzétett a 19. § és a 25. § szerinti Felhasználói Kézikönyv és Felhasználói Útmutató előírásait.

(1a) Az Nkt.-vhr. 19.§ (1) és 20.§ (1)-(6) bekezdéseiben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget – az oktatas.hu internetes oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpont/Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok feliraton elérhető felület használatával – az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről kell teljesíteni minden év április 1. és május 31. között. Az adatszolgáltatás teljesítését köznevelési intézményenként és feladatonként, az intézmény működésével összefüggő közérdekű pénzügyi, gazdálkodási, valamint a feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos, feladat-ellátási helyenként rögzített adatok közlése jelenti, amelyhez az egyes intézményekhez tartozó feladatokat és a feladat-ellátási helyeket a 1. számú melléklet tartalmazza.

(1b) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója felelősségi körébe tartozó e pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésében részt vesz az EEGF, a GFI és az MFI akként, hogy minden év április 1-ig a 2. számú mellékletben szereplő, a feladatkörébe tartozó adatokkal köznevelési intézményenként feltöltött adatlapot megküldi az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója részére

(1c) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója az Nkt.-vhr. 25. § (1) a)-c) pontjaiban foglalt tájékoztatási kötelezettséget dari.oktatas.hu internetes oldalon a KIR bejelentkezés feliraton elérhető felületen teljesíti minden év június 30-ig. Az adatszolgáltatásban részt vesz az EEGF és a JIF akként, hogy az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója részére minden év május 31-ig a 3. számú mellékletben szereplő, a feladatkörébe tartozó adatokkal köznevelési intézményenként feltöltött adatlapot megküldi.

(1d) Az Oktatási Hivatal által az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalak fenntartói felhasználói felületén közzétett, az Nkt.-vhr. 19. § és a 25. § szerinti adatszolgáltatáshoz készült Felhasználói Kézikönyvet és Útmutatót az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója a fenntartói azonosító és az ahhoz tartozó jelszó használatával köteles a megjelenésüktől számított 5 munkanapon belül letölteni és megküldeni az adatszolgáltatásban részt vevő szervezeti egységek részére.

3.§ A 2. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése során az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója, az EEGF, a GFI és a JIF jogosult a köznevelési intézmények intézményvezetőitől adatok bekérésére, akik kötelesek azt az igény beérkezését követő 5 munkanapon belül teljesíteni.

4.§ A köznevelési intézmények intézményvezetői az Nkt. 41. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségük alapján a KIR elektronikus felületén az oktatas.hu internetes oldalon keresztül – az Oktatási Hivatal által a felület használatához az intézményvezetők részére rendelkezésre bocsátott – felhasználói azonosító és jelszó használatával gondoskodnak a Nkt.-vhr. 10.§, 14.-17. § és 24.-25.§ (3) bekezdésében valamint a 26/A.§ (2) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek (továbbiakban: KIR STAT) Nkt.-vhr.-ben előírt módon és határidőben történő teljesítéséről, és kötelesek a Nkt.-vhr. 1. § (2) 1-21. pontjában felsorolt valamennyi adatot és azok változásait folyamatosan figyelemmel kísérni.

5.§ A köznevelési intézmények intézményvezetői a 4.§-ban foglalt KIR STAT adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése során jogosultak az 1.§-ban megnevezett szervezeti egységektől adatok bekérésére, amely szervezeti egységek az igényelt adatokat a köznevelési intézményvezető részére az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kötelesek megküldeni.

6.§ A köznevelési intézmények intézményvezetői az 4. §-ban foglalt feladatkört és kötelezettségük teljesítésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában kötelesek rögzíteni.

7.§ Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója és a köznevelési intézmény intézményvezetője köteles naprakész nyilvántartást vezetni arról, hogy a Rektor által, valamint az Oktatási Hivatal által átadott, a KIR felületre történő belépéshez használt azonosítót és ahhoz tartozó jelszót a Semmelweis Egyetem mely közalkalmazottja részére adják át.

8.§ A köznevelési intézmény intézményvezetője a KIR STAT adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséről, az elektronikus felületen kapott a teljesítésről szóló elektronikus levelet haladéktalanul megküldi az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatójának és a Kancellárnak, valamint köteles azt az irattárban elhelyezni. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája, a Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete és a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetője e szakaszban foglalt tájékoztatási kötelezettségét a Pető András Kar Dékánjának egyidejű tájékoztatása mellett teljesíti.

9.§ Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója a 2. § szerinti fenntartói adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a teljesítést követően haladéktalanul köteles beszámolni a Kancellárnak a KIR felületről kinyomtatott, az Igazolás a köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatásról című dokumentum megküldésével, valamint köteles az igazolást az irattárban elhelyezni.

10.§ A Rektori Titkárság azon alkalmazottai, akik feladatkörük szerint a rektor@semmelweis-univ.hu email cím kezelését végzik kötelesek ezen email címre az Oktatási Hivatal által a köznevelési intézményekkel kapcsolatban érkezett leveleket 1 munkanapon belül továbbítani az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója részére, illetve a Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetén a Pető András Kar dékánja és Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ vezetője részére is.

11.§ A jelen utasításban foglalt egyes kötelezettségek megtagadása, késedelmes teljesítése munkajogi és szabálysértési felelősséget alapoz meg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 248. § (4) bekezdés szerint.

12.§ Jelen közös utasítás a JIF alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba. Hatálybalépésétől számított 60 napon belül a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni a 6. §-ban foglaltak szerint.

Budapest, 2017.                                                             Budapest, 2017.

Dr. Szél Ágoston                                                           Dr. Szász Károly

rektor                                                                              kancellár


Az E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás

Az E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 1. számú melléklete: E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 1. számú melléklete

Az E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 2. számú melléklete: E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 2. számú melléklete

Az E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 3. számú melléklete: E/14/2017. (12.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás 3. számú melléklete

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.