Betűméret: A A A

E/12/2017. (X.27.) számú Rektori–Kancellári utasítás a 2017. évi kiválósági jutalomról, valamint ajándékutalvány juttatásáról

Ikt. szám: 92684/KEEGF/2017.

E/12/2017. (X. 27.) számú
REKTORI–KANCELLÁRI UTASÍTÁS
a 2017. évi kiválósági jutalomról,
valamint ajándékutalvány juttatásáról

A Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

I. A 2017. évi kiválósági jutalom

1. §
A jutalmazás feltételei és eljárásrendje

(1) A fegyelmezett intézményi gazdálkodás eredményeként, továbbá bizonyos többletbevételekből származó központi hozzájárulásokból, és egyes kötelezettségvállalással terhelt, de érdekmúlás miatt fedezeti funkciójából felszabadított pénzeszközökből 2017. évben is lehetővé vált, hogy a Semmelweis Egyetem a kiváló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársakat jutalomban részesítse.

(2) A jutalmazás elvei:

a) differenciáltnak kell lennie, célja a kiválóság elismerése és ösztönzése;

b) mértéke munkáltatói közteherrel növelt összegben mintegy 828 millió Ft (az utasítás mellékletében meghatározott keretszámok szerint megosztva);

c) a jutalmazásra fordítható keretösszeg bértömeg-arányos felosztása során a 2017. évi vezetői költségvetés részeként elfogadott humánerőforrás-megtartási és fejlesztési koncepció megvalósítására fordított kiadások is figyelembevételre kerültek;

d) az érintett közalkalmazottak értékelésébe és jutalmazásukról való döntésbe az adott közalkalmazott felett munkáltatói jogokat gyakorló személyt (intézetigazgató stb.) is be kell vonni;

e) az egyedi teljesítményértékelés alapján jutalomban részesíthető munkatársak köre – a tavalyitól eltérően – nincs az egyetemi összlétszám 30 %-ában korlátozva, ugyanakkor az a dolgozó, aki jutalomban részesül, nem kaphat az (alap)illetményének 50 %-ánál kisebb jutalmat;

f) jutalomban nem részesíthetők a magasabb vezetők (rektor, rektorhelyettes, dékán, kancellár), valamint a kancellár irányítása alatt álló főigazgatók.

2. §
A kiválósági jutalmazás feltételei és a jutalmazási keret felosztása

(1) Az összeg a karok (dékánok), a Klinikai Központ (elnöke), valamint a rektori és a kancellári központi szervezeti egységek (rektor, kancellár) között az alábbiak szerint kerül felosztásra.

(2) A hat kar, valamint közvetlenül a rektor alá tartozó szervezeti egységekben oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozó közalkalmazottak elismerésére fordítható a mellékelt táblázat szerint e célból megjelölt keretösszeg. A keretösszeg megbontásra került az alapján, hogy a jutalmazotti kör részesül-e az oktatói-kutatói életpályamodellhez kapcsolódó többletjuttatásban. A teljesítmény értékelése, illetve a jutalmazott személyek kiválasztása a dékánok, illetve (a közvetlenül alá tartozó egységek esetében) a rektor feladata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának (intézetigazgatók stb.) bevonásával.

(3) A Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben NEM oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozó közalkalmazottak elismerésére fordítható a mellékelt táblázat szerint e célból megjelölt keretösszeg. A teljesítmény értékelése, illetve a jutalmazott személyek kiválasztása a Klinikai Központ elnökének feladata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának (klinikaigazgatók stb.) bevonásával. Az egészségügyi szakdolgozók mellett a Klinikai Központ alatt dolgozó klinikai orvosok, szakorvosok és főorvosok, valamint egyéb, nem oktató, kutató, tanár munkakörben dolgozók is e körbe tartoznak.

(4) A fenti két körön kívül eső (tehát nem oktatói, kutatói és tanári munkakörben, továbbá nem a Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységben dolgozó) közalkalmazottak elismerésére fordítható a mellékelt táblázat szerint e célból megjelölt keretösszeg. A jutalmazási keretösszegek nem léphetők túl, a rektori és dékáni keretszámok tekintetében azonban az oktatói, kutatói és tanári keretszámokkal összevonhatók. A teljesítmény értékelése, illetve a jutalmazott személyek kiválasztása a maga területén a rektor, a kancellár, illetve a dékánok feladata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának bevonásával.

(5) Valamennyi fenti esetben általános követelmény, hogy csak olyan személy részesíthető jutalomban, aki legalább egy éve (2016. október 31-e óta) folyamatosan a Semmelweis Egyetem (az egyetembe beolvadt Pető András Főiskola munkatársai esetében a főiskola) közalkalmazottja (ide értve a nyugdíj megállapítása miatt egy munkanapra megszakított jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottat is), függetlenül attól, hogy teljes vagy részmunkaidőben dolgozik az egyetemen. Nem jogosult a jutalomra az, aki 2017. október 31-én tartósan (30 napnál hosszabb ideje) távol van (ide értve azokat a közalkalmazottakat, akik – jogviszonyuk megszüntetése kapcsán – munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre kerültek).

(6) A teljes, mintegy 828 millió Ft összegű keret alá tartozó négy csoporton belül az egyes szervezeti egységek között – a jutalmazott személyek kiválasztására jogosult vezető döntése alapján – a jutalomkeretek átcsoportosíthatók azzal a feltétellel, hogy összességében a jutalomkeret nem léphető túl.

(7) A kiválósági jutalomban részesítés lehetőségéből – a fent említett általános követelményeknek megfelelő közalkalmazottak közül – senki sincs kizárva, a jutalmazott személyek kiválasztása teljesítményük figyelembevételével, egyedileg indokolt felterjesztés alapján történik.

3. §
Az értékelés és a jutalmazás megvalósításának eljárásrendje és ütemezése

(1)       A jutalmazásról (a jutalomban részesített közalkalmazottakról és jutalmuk összegéről) a döntést a rektor, a kancellár, a dékánok és a Klinikai Központ elnöke hozza meg. Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) által rendelkezésre bocsátott (az EGFI alhonlapjáról is letölthető) értékelőlap kitöltését követően az értékelőlapokról készített (a jutalmazott személyek kiválasztására jogosult vezető által oldalanként aláírt, lepecsételt) összesítő táblázatot az EGFI részére papír alapon, valamint szkennelt formában a kivalosag.human@semmelweis-univ.hu email címre legkésőbb 2017. november 14-ig meg kell küldeni. Az értékelőlapok jutalomban részesített személyekre vonatkozó elkészítése és megőrzése a jutalmazott személyek kiválasztására jogosult vezető kötelessége és felelőssége.

(2)       A jutalomban részesülő közalkalmazottak a kiválósági jutalmat a 2017. november havi illetményszámfejtést követően, 2017. december 6-án kapják meg.

(3)       Az értékelés és jutalmazás megvalósításának ütemezése:

2017. október 30.

a rektor, a kancellár, a dékánok és a Klinikai Központ elnöke tájékoztatást kap az EGFI-től a jutalomkeret összegéről szervezeti egységek szerinti bontásban, feltüntetve az általános feltételeknek megfelelő munkatársakat.
2017. november 14.

a jutalomban részesített közalkalmazottak nevét és személyügyi törzsszámát, valamint a jutalom összegét tartalmazó összesítő táblázat, valamint az értékelőlapok elkészítéséről szóló teljességi nyilatkozat megküldése az EGFI részére

2017. november 30.

az egyedi teljesítményértékelés alapján jutalomban részesített közalkalmazottak a jutalomról tájékoztatást kapnak, melyet az EGFI készít el és a jutalomban részesített közalkalmazottak elektronikus tárhelyére tölt fel
2017. december 6. a jutalomösszeg átutalása a munkatársak részére

 

 II. Ajándékutalvány juttatása

 4. §
Az ajándékutalvány juttatásának feltételei és eljárásrendje

(1)       A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (3) bekezdés a) pontja, valamint az (5) bekezdés a) pontja legfeljebb évi három alkalommal lehetőséget ad a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó mértékben adóköteles jövedelem juttatására a munkavállalók számára ún. csekély értékű ajándék formájában. Erre tekintettel az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkatársak részére az Egyetem csekély értékű ajándék formájában juttatást biztosít.

(2)       A Semmelweis Egyetem azon közalkalmazottai részesülnek háromszor 12.700 Ft, azaz összesen 38.100 Ft nettó összegű juttatásban, a törvényi megfogalmazás szerint ún. csekély értékű ajándékban, akiknek a 2017. október 27-i állapot szerinti (alap)illetményük a bruttó 283.000 Ft-ot nem haladja meg, és a Semmelweis Egyetemen (az egyetembe beolvadt Pető András Főiskola munkatársai esetében a főiskolán) legalább 2016. október 31-e óta folyamatosan fennálló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek (ide értve a nyugdíj megállapítása miatt egy munkanapra megszakított jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottakat is). Nem jogosult a juttatásra, aki 2017. október 31-én tartósan (30 napnál hosszabb ideje) távol van (ide értve azokat a közalkalmazottakat, akik – jogviszonyuk megszüntetése kapcsán – munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre kerültek).

(3)       A csekély értékű ajándék részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosításra kerül.

(4)       A csekély értékű ajándék juttatására 2017. december hónapban kerül sor.

Budapest, 2017. október 27.                                                           Budapest, 2017. október 27.

Dr. Szél Ágoston                                                                                                Dr. Szász Károly
rektor                                                                                                                   kancellár

Hatálybalépés napja: 2017.10.27.


A E/12/2017. (X.27.) számú Rektori–Kancellári utasítás beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:E/12/2017. (X.27.) számú Rektori–Kancellári utasítás

A E/12/2017. (X.27.) számú Rektori–Kancellári utasítás melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/12/2017. (X.27.) számú Rektori–Kancellári utasítás melléklete

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.