Betűméret: A A A

E/11/2017. (X.19.) számú rektori – kancellári utasítás a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról

E/11/2017. számú rektori – kancellári utasítás

 a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 43. § (3) bekezdése alapján: „A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint a rektornak – a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott – döntése alapján jogosult.”

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§  (4) bekezdése alapján „A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.”

A Rendelet 21. § (4) bekezdése szerint „A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten – a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben – egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás és kedvezmény elbírálásához.”

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) III. rész IV. fejezet 24. §-a alapján:

  1. § (1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, halasztást kérelme alapján kaphat.

(2) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

(3) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82. § (2) bekezdése alapján a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

(4) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában az Egyetem rektora dönt.

(5) A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.

Figyelemmel arra, hogy az SzMSz a kollégiumi díjmentességben való részesülés tekintetében fenti szabályokon túlmenően eljárásrendet nem határoz meg, a fenti rendelkezések alapján az alábbiak szerint rendelkezünk.

A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, halasztást kérelme alapján kaphat.

A 2017/18-as tanév I. szemeszterére kollégiumi díjmentességet kérelmére az a hallgató kaphat, akinek a rendszeres szociális támogatásra benyújtott kérelmét a 2017/18-as tanév I. szemeszterére vonatkozóan az illetékes kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elbírálta.

A Kérelmet (1. sz. melléklet) ajánlott tértivevényes levéllel kell benyújtani 2017. október 30-ig (a postára adás dátuma) a Kollégiumok Igazgatóságának címezve.

 „kollégiumi díjmentesség”

Kollégiumok Igazgatósága

1085 Budapest, Üllői út 26.

1428 Budapest, Pf.2.

A határidőn túl érkező kérelmek elbírálására nem kerül sor.

A Kérelmek – a kollégiumi díjmentességi jogosultságának vizsgálatát követően – a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok által megállapított pontok preferencia sorrendjében kerülnek felterjesztésre döntésre a Semmelweis Egyetem rektora részére.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. november 30-ig a NEPTUN rendszeren keresztül kapnak értesítést.

A 2017/18-es tanév I. szemeszterére 10 hallgató kollégiumi díjmentességi kérelmét fogadja el az egyetem rektora.

Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2017. október „      ”                                             Budapest, 2017. október „      ”


Az E/11/2017. számú rektori – kancellári utasítás a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/11/2017. (X.19.) számú rektori – kancellári utasítás

Az E/11/2017. (X.19.) számú rektori – kancellári utasítás melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/11/2017. (X.19.) számú rektori – kancellári utasítás 1. számú melléklete

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.