Betűméret: A A A

E/2/2017. (III.09.) számú rektori – kancellári utasítás a 2016/2017. tanév II. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról

Iktatószám: 20533-9/KSJIF/2017

E/2/2017. (III.09.). számú rektori – kancellári utasítás 

a 2016/2017. tanév II. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 43. § (3) bekezdése alapján: „A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint a rektornak – a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott – döntése alapján jogosult.”

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§  (4) bekezdése alapján „A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.”

A Rendelet 21. § (4) bekezdése szerint „A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten – a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben – egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás és kedvezmény elbírálásához.”

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) III. rész IV. fejezet 24. §-a alapján:

  1. § (1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, halasztást kérelme alapján kaphat.

(2) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

(3) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82. § (2) bekezdése alapján a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

(4) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában az Egyetem rektora dönt.

(5) A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.

Figyelemmel arra, hogy az SzMSz a kollégiumi díjmentességben való részesülés tekintetében fenti szabályokon túlmenően eljárásrendet nem határoz meg, a fenti rendelkezések alapján az alábbiak szerint rendelkezünk.

A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, halasztást kérelme alapján kaphat.

A 2016/17-es tanév II. szemeszterére kollégiumi díjmentességet kérelmére az a hallgató kaphat, akinek a rendszeres szociális támogatásra benyújtott kérelmét a 2016/17-es tanév II. szemeszterére vonatkozóan az illetékes kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elbírálta.

A Kérelmet (1. sz. melléklet) ajánlott tértivevényes levéllel kell benyújtani 2017. március 24-ig (a postára adás dátuma) a Kollégiumok Igazgatóságának címezve. 

„kollégiumi díjmentesség”
Kollégiumok Igazgatósága

1085 Budapest, Üllői út 26.
1428 Budapest, Pf.2.

A határidőn túl érkező kérelmek elbírálására nem kerül sor.

A Kérelmek – a kollégiumi díjmentességi jogosultságának vizsgálatát követően – a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok által megállapított pontok preferencia sorrendjében kerülnek felterjesztésre döntésre a Semmelweis Egyetem rektora részére.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. április 21 -ig a NEPTUN rendszeren keresztül kapnak értesítést.

A 2016/17-es tanév II. szemeszterére 10 hallgató kollégiumi díjmentességi kérelmét fogadja el az egyetem rektora.

Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.                                        

Budapest, 2017. március 09.

 

Dr. Szél Ágoston
rektor

Budapest, 2017. március 09.

 

Dr. Szász Károly
kancellár

 

A Kérelem benyújtásához az alábbi feltételek közül legalább egyik feltétel igazolása szükséges:

árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg;

családfenntartó: az a hallgató,

  • akinek legalább egy gyermeke van,
  • aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult;

hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, akit középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak*, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, feltéve hogy a beiratkozást (felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem benyújtását) közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben – a jogcím fennállt; a felsőoktatási felvételi eljárásban hátrányos helyzetű jelentkezőnek minősül az a személy is, aki tartós nevelt vagy tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült.

*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  1. a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
  2. b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;
  3. c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A E/2/2017. (III.09.) számú rektori – kancellári utasítás a 2016/2017. tanév II. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: E/2/2017. számú rektori – kancellári utasítás

E/2/2017. számú rektori – kancellári utasítás 1. számú melléklete (Kérelem díjmentességhez) az alábbi linkre kattintva letölthető: 1. számú Melléklet – Kérelem díjmentességhez (docx)

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.