Betűméret: A A A

Klinikai fiziológiai vizsgálómódszerek

TANTÁRGYI ADATLAP

 

 

Tantárgy teljes neve: Klinikai fiziológiai vizsgálómódszerek

 

Képzés: SE – GYTK, osztatlan gyógyszerész

 

Munkarend: nappali tagozatos

 

Tantárgy rövidített neve: Élettani vizsgálatok

 

Tantárgy angol neve: Clinical Physiology Laboratory Measurements

 

Tantárgy neptun kódja: GYKIKKFVE1M

 

A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

 

A tantárgyfelelős neve:

Dr. Benyó Zoltán

Elérhetőség:

   –  telefon: (+36-1) 210-0306, belső mellék: 60300

  – e-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu

Beosztás, tudományos fokozat:

intézetigazgató, egyetemi tanár, MD, PhD, DSc

 

 

 

A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i):

Dr. Ivanics Tamás

Dr. Miklós Zsuzsanna

Dr. Ruisanchez Éva

Dr. Portörő István

Dr. Monori-Kiss Anna

 

 

 

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi docens, MD, PhD

egyetemi adjunktus, MD, PhD

egyetemi tanársegéd, MD

egyetemi tanársegéd, MD

predoktori ösztöndíjas

A tantárgy heti óraszáma:

3 tanóra (páratlan heteken 2 tanóra elmélet, páros heteken 4 tanóra gyakorlat)

A tantárgy kreditpontja:

2

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

 

Az élettan tantárgyra épülve olyan, a klinikai gyakorlatban is gyakran használt diagnosztikai mérési technikák élettani hátterének és kivitelezésének elsajátítása, amelyek ismerete elengedhetetlen minden egészségügyben dolgozó felsőfokú végzettségű munkatárs számára. A tantárgy az élettanra épülve és azt kiegészítve jó alapot szolgáltat a klinikai irányultságú tantárgyak pontosabb megértéséhez. Továbbá lehetővé teszi olyan alapvető kompetenciák fejlesztését, amik a segítik a felelős szakemberré válás folyamatát (méréstechnikai alapok, pontos dokumentáció prezentálása, kooperativitás stb).

 

 

A tantárgy rövid leírása:

 

A tantárgy az élettan tantárgy keretén belül megszerzett elméleti tudásra alapoz.

A tantárgy elméleti oktatása keretében kéthetente 2 x 45 percben a hallgatók részletesen megismerkedhetnek a gyakorlatok során vizsgált élettani/kórélettani folyamatok részleteivel, a vizsgálómódszerek méréstechnikai alapjaival, valamint azon kórállapotok elméleti hátterével, amelyek kimutatására a vizsgálómódszerek a klinikai gyakorlatban alkalmasak.

A tantárgy gyakorlati oktatására az intézet saját gyakorlóhelyiségében kerül sor (EOK, 1.309-es gyakorlóhelyiség). Itt kéthetente 4 x 45 percben a hallgatóknak lehetőségük nyílik rá, hogy kis, 2-3 fős csoportokban humán élettani/orvosi diagnosztikai méréseket végezzenek el egymáson. A korábban megtanult élettani folyamatok demonstrálására egyszerű manipulációkkal változtatjuk meg a mért paramétereket (pl. fizikai aktivitás, glükóz-fogyasztás, stb.) A gyakorlatokra való felkészülést intézetünk által összeállított és folyamatosan gondozott gyakorlati jegyzetek segítik elő, amiket elektronikus formában bocsátunk a hallgatók rendelkezésére. A jegyzetek egyben kísérleti jegyzőkönyvekként is szolgálnak, illetve segítik a félév végi vizsgára történő felkészülést.  

 

 

 

Az adott félévi kurzusra vonatkozó adatok

 

Tárgyfelvétel ajánlott féléve

 

Kontakt elméleti

óra

Kontakt gyakorlati óra

Kontakt demonstrációs gyakorlati óra

Egyéni óra

Összes óra

Meghirdetés

gyakorisága

Konzultációk száma

 

7. félévtől

14

28

 

 

42

félévente

 

 

A kurzus oktatásának időterve

 

Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

1. hét – Méréstechnikai alapok megismerése.

3. hét – A motoros idegek, a neuromuszkuláris transzmisszió és a vázizomzat elektrofiziológiai vizsgálómódszerei.

5. hét – A szív elektrofiziológiája, szívritmuszavarok. Vérnyomás-szabályozás élettani és kóros körülmények között. A pulzushullám terjedését befolyásoló tényezők.

7. hét – Légzésmechanika élettani körülmények között, valamint a tüdő, a mellkas és a légutak betegségeiben. A kardiorespiratorikus rendszer alkalmazkodása fizikai terheléshez.

9. hét – A szénhidrát anyagcsere szabályozása és zavarai.

11. hét – Szomatikus idegrendszeri reflexek, egyensúlyérzés és a testtartás szabályozása élettani körülmények között és idegrendszeri kórállapotokban.

13. hét – Konzultáció, vizsgára való felkészülés

 

Gyakorlati órák tematikája:

2. hét – A Biopac mérőrendszer megismerése, a gyakorlatok során később alkalmazott eszközök és szoftverek használatának elsajátítása.

4. hét – Elektromiográfia, elektroneurográfia. A vázizom elektromos tevékenységének vizsgálata, motoros ideg ingerületvezetési sebességének mérése.

6. hét – A pulzushullám terjedési sebességének meghatározása. 12 csatornás EKG felvétele és analízise. Kóros EKG görbék bemutatása.

8. hét – Spirometria. A keringési és légzési funkció változásainak vizsgálata fizikai terhelés során.

10. hét – Orális glükóz tolerancia teszt elvégzése, HbA1c szint meghatározása, cukorterheléses görbék elemzése, szemfenékvizsgálat.

12. hét – Neurológiai vizsgálatok: reflexvizsgálatok, a vestibuláris rendszer működésének vizsgálata, EOG.

13. hét – Opcionális pótlási lehetőség.

14. hét – Elméleti és gyakorlati vizsga

 

Konzultációk rendje:  

 

 

Kurzus követelményrendszere

 

A kurzus felvételének előzetes követelményei:

 

Előzetesen sikeres szigorlati vizsga letétele Élettan tantárgyból.

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:

 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A félév elfogadásának feltétele, hogy a hallgató ne hiányozzon több mint egy gyakorlati, ill. több mint két elméleti foglalkozásról. A hiányzásokat igazolni nem kell. A félév során egy alkalommal, a szemeszter 13. hetében a kurzusnak megfelelő órarendi sávban lehetőséget biztosítunk egy kimaradt gyakorlati foglalkozás pótlására. Aki a pótláson elvégez egy kimaradt gyakorlatot, annak egy gyakorlati hiányzását semmisnek tekintjük (több gyakorlat pótlására nincs lehetőség).

 

 

Évközi ellenőrzés: a gyakorlatok elején rövid teszt a gyakorlati jegyzetben előre megadott kérdésekből.

 

 

A félév végi aláírás követelményei:

 

Legalább 5 elméleti és 6 gyakorlati foglalkozáson való részvétel. A kísérleti jegyzőkönyvek oktató által történő elfogadása.

 

 

A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai:

 

A gyakorlati jegyzőkönyvek vezetése, a kísérletek dokumentálása.

 

 

A félév végi számonkérés módja:

 

Kollokvium

 

 

A félév végi számonkérés formája:

 

Szóbeli vizsga, amely két részből áll:

 

1.       Gyakorlati vizsga: A félév során elvégzett mérések közül egy rövid mérés páronként történő elvégzése. (Előre megadott tételsorból húzott tétel alapján.)

2.       Elméleti vizsga: Rövid számadás egyénenként az elvégzett gyakorlatok elméleti hátterének ismeretéről. (Előre megadott tételsorból húzott tétel alapján.)

 

 

 

A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

1.       Az intézet által a jelentkező hallgatók számára biztosított gyakorlati jegyzet.

2.       Fonyó A. Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Medicina, 2012.

 

 

A kurzus tárgyi szükségletei:

 

 

Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások:

Az intézet több évtizede végez nemzetközileg elismert kardiovaszkuláris és kardiorespiratirokus élettani és kórélettani alap- illetve klinikai kutatásokat. A kurzus kidolgozása és kivitelezése ezen a tudásbázison alapul.

 

A tantárgyleírást készítette:

 

Dr. Miklós Zsuzsanna, adjunktus