A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon igazgatói/tanszékvezetői/tanszéki csoportvezetői megbízásra egyetemi docensi vagy egyetemi tanári munkakörrel.

Általános pályázati feltételek:

–         büntetlen előélet és cselekvőképesség,

–         a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma,

–         szakvizsga után 10 éves szakmai gyakorlat (amennyiben az adott szakterületen a szakvizsga megszerezhető),

–         tudományos fokozat, ami lehet:

  • doktori (PhD) fokozat,
  • a tudomány(ok) kandidátusa,
  • a tudomány(ok) doktora,
  • külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

–         vezetői gyakorlat,

–         legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsőoktatás területén,

–         legyen legalább egy világnyelven előadóképes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott
tantárgy teljes tematikai spektrumában,

–         a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
szervezésére való alkalmasság,

–         hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője.

Valamennyi pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         habilitáció,

–         MTA doktora cím vagy azzal egyenértékű nemzetközi tudományos minősítés,

–         dokumentált nemzetközi oktatói és tudományos együttműködés,

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelmények hozzáférhetőek az Egyetem honlapján az állásajánlatoknál.

Általános Orvostudományi Kar

I. sz. Sebészeti Klinika

Sebészeti Tanszéki Csoport

tanszéki csoportvezetői megbízás teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         a Tanszéki Csoport működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduális és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         tudományos munka szervezése, irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen sebészet szakvizsgával.

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Csontvelőtranszplantációs Tanszéki Csoport

tanszéki csoportvezetői megbízás részmunkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         a Tanszéki Csoport működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduális és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         tudományos munka szervezése, irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen belgyógyászat és haematológia szakvizsgával.

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport

tanszéki csoportvezetői megbízás részmunkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         a Tanszéki Csoport működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduális és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         tudományos munka szervezése, irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen radiológia és izotópdiagnosztika szakvizsgával.

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

igazgatói megbízás teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         az Intézet működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduáli és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         a tudományos munka szervezése, irányítása,

–         továbbképző szakmai programok elméleti megalapozásának fejlesztése és irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,

–         előadások tartása magyar és angol nyelven.

Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen sebészet szakvizsgával, laparoszkópos műtétekben, illetve sebészeti műtéttan oktatásában való jártassággal és jelentős tudományos tevékenységgel.

Kórélettani Intézet

igazgatói megbízás teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         az Intézet működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduális és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         a tudományos munka szervezése, irányítása,

–         továbbképző szakmai programok elméleti megalapozásának fejlesztése és irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–          a graduális és posztgraduális kórélettani oktatásban minél hosszabb gyakorlat,

–          átfogó kutatói gyakorlat és a multidiszciplináris megközelítés,

–          sikeres doktori iskolai tevékenység és ott szerzett vezetői tapasztalat,

–          széleskörű személyes nemzetközi kapcsolatrendszer.

Traumatológiai Tanszék

tanszékvezetői megbízás teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel

A vezetői megbízással járó főbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:

–         a Tanszék működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,

–         a graduális és posztgraduális oktató-nevelő munka irányítása,

–         tudományos munka szervezése, irányítása,

–         nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen traumatológiai szakvizsgával.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:

a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,

– vezetői programját,

– szcientometriás adatokkal a teljes publikációs jegyzékét,

(a publikációs jegyzéket az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíteni)

– idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

A pályázathoz mellékelni kell:

–     egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb
szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles másolatát,

–    kérdőívet az egyetemi/ főiskolai tanári – igazgatói/tanszékvezetői pályázatok

elbírálásának szempontjaihoz (letölthető a semmelweis.hu weboldalról) A

kérdőívet az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíttetni.

–         személyi adatlapot (beszerezhető az Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthető a
semmelweis.hu
weboldalról),

–         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

–         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

–         az önéletrajzot, a kérdőívet és a vezetői elképzeléseket elektronikus formában is: e-mailen az uanita@rekhiv.semmelweis.hu címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 25.

A pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb 2010. június 30.

A pályázati eljárás lebonyolítását követően az igazgatói/tanszékvezetői/tanszéki csoportvezetői megbízások határozott időtartamra (5 évre) szólnak, melyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbíthatók. A vezetői megbízások vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járnak.

A szabályszerűen összeállított pályázatot 5 példányban az Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba. Ügyintéző: Urbán Anita 06-1/459-1500/55107-es mellék) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar  s.k,
rektor