A Semmelweis Egyetem Közéleti Ösztöndíjak elbírálására létrehozott Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2018/2019/1. félévére pályázatot ír ki közéleti ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és a Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 8. § (1)-(4) bekezdései alapján.

A közéleti ösztöndíj az egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását, az egyetem ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

A közéleti ösztöndíj pályázat benyújtására és – pozitív döntés esetén – ösztöndíjra jogosult minden olyan aktív hallgató, aki az egyetem teljes idejű (nappali munkarendű), állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben vesz részt.

 

I.  JOGOSULTAK KÖRE:

Közéleti ösztöndíjra jogosultak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú         hallgatók,        akik     államilag         támogatott / magyar             állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses / önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt.

Közéleti ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki

 • a hallgatói önkormányzat választott tisztségviselője / képviselője / tagja, vagy
 • az egyetemi közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet végez.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

 1. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

 1. A pályázat benyújtásának ideje

A 2018/2019 1. félév pályázati időszakai:

 • szeptember 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. november 12-20.
 • október 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. november 12-20.
 • november 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. december 1-9.
 • december 14-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2018. december 7-14.
 • január 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2019. február 5-14.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig (II. 2. pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.

A pályázás egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a csoportos tevékenységben részt vevő hallgatók mindegyikének benyújtania pályázati kérvényt.

 

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok:

A pályázathoz csatolni kell a pályázat alapját képző tevékenység vagy tevékenységek bemutatását tartalmazó beszámolót, vagy ha az nyilvánosan közzé lett téve az egyetem honlapján, akkor a közzétett beszámolóra mutató linket fel kell tüntetni.

Azon egyszerű tevékenységekről, amelyeket a HÖK elnöke, illetve a megbízásából eljáró személy kimutatást vezet, nem kell részletes beszámolót készíteni, de meg kell nevezni a pályázatban. (A pályázó felel azért, hogy tájékozódjon arról, hogy mely tevékenységekről készül részletes kimutatás, és ezért nem szükséges arról beszámolót készítenie.)

 

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a beszámoló és a III. pont szerinti kimutatások tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az összegre a HÖK elnöke tesz javaslatot (HÖK elnöke esetén a HÖK ellenőrző bizottság elnöke), tipikus feladatokhoz, feladatkörökhöz, tevékenységekhez rendelt maximális összegeket tartalmazó HÖK Küldöttgyűlési határozat tartalmára tekintettel, és a teljesítettnek elfogadott tevékenységek alapján.

Bírálati határidő: beadási időszak lezárultát követő 15. nap.

A bírálatot a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottságot végzi, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.

Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 

V. Egyéb tudnivalók

a. Megfelelő dokumentumok

 • A kérvényekhez csak limitált maximális méretű PDF és JPG formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra
 • A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál a bíráló kérheti azok mellé a saját fordítás feltöltését
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.

b. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HÖK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

c. A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követően.

d. Jogorvoslat: általános szabályok szerint.

 

A pályázáshoz szükséges Mintabeszámoló elérhető itt!

A dokumentum kitöltéséhez tartozó Segédletet megtalálhatjátok itt!