A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő telephelyein a következők szerint:

 1.) Büféhelyiség:

–     A Budapest XII. kerület Kútvölgyi út 08. Pethő András Kar épületében lévő 12,5 m2 alapterületű büfé üzemeltetésére. A büféhez tartozik egy 4 m2-es tároló is, a két helyiség bérleti díja együttesen min. 25.000 Ft/hó.

2.)  Reklámfelület

–  Budapest VIII. kerület Orczy út 2-4. szám alatt lévő Nagyvárad téri Elméleti Tömb épületében digitális eszközön szolgáltatott 0,01 – 4,00 m2-es reklámfelület bérbeadás minimum bérleti díja 40.000 Ft/hó/digitális eszköz.

3.) Automata üzemeltetés     

 1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26.
 • II. sz. Belgyógyászati Klinika – 2 db kávéautomata min. díj 38.000 Ft + ÁFA/automata/hó, 1 db üdítőital automata min. díj 12.000 Ft + ÁFA/automata/hó, 1 db snack automata min. díj 12.000 Ft + ÁFA /automata/hó.
 • I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 3 db kávéautomata min. díj 25.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 1. Budapest VIII. kerület Bókay u. 53.
 • I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika – 1 db kávéautomata min. díj 12.000 Ft + ÁFA/automata/hó, 1 db üdítőital-snack automata, min. díj 28.000 Ft + ÁFA/automata/hó.
 1. Budapest VIII. kerület Bókay u. 54.
 • I.  sz. Gyermekgyógyászati Klinika – 1 db kávéautomata min. díj 12.000 Ft + ÁFA/automata/hó.
 1. Budapest VIII. kerület Korányi S. u. 2.
 • II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 1 db kávéautomata min. díj 60.000 Ft+ÁFA/automata/hó.
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika – 1 db kávéautomata min. díj 30.000 Ft + ÁFA/automata/hó.
 1. Budapest XII. kerület Kútvölgyi út 08.
 • Pető András Kar – 2 db kávéautomata min. díj 14.500 Ft + ÁFA/automata/hó, 1 db üdítőital-snack automata min. díj 12.000 Ft + ÁFA/automata/hó
 1. Budapest XI. kerület Villányi út 67.
 • Pető András Kar – 1 db kávéautomata min. díj 14.500 Ft + ÁFA/Automata/hó összegekben kötik ki.

Kiíró az ajánlatokat

a büféhelyiség esetében: megajánlott bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek, a termékek ára, választéka, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorol,

reklámfelület esetében: a megajánlott legmagasabb bérleti díj mértéke szerint rangsorol,

az automata üzemeltetés esetében: a megajánlott üzemeltetési díj mértéke, az automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke Ft/nap, az automata által forgalmazott áruféleségek száma, termékkínálata (termékpaletta), forgalmazott árucikkek árszínvonala, egységára, üzemeltető rendelkezésre állása hibaelhárítás-, gép feltöltése esetén, rendezvényszervezés, automata esetleges mozgatása érdekében.  

A megkötendő szerződés típusa: Az 1-2. pont esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 3, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető, a 3. pont esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 3, legfeljebb 5 évre szóló üzemeltetési szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt és üzemeltetőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő/üzemeltető gondoskodik saját költségén.

A közüzemi költségeket az 1. és 2. pont esetében a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül, a 3. pont esetében az üzemeltetési költség benne foglaltatik a megajánlott díjban.  

Fizetés módja:

A bérbeadás adómentes. Az automata üzemeltetés ÁFA tartalmú.  Az ajánlatban vállalt bérleti/üzemeltetési díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni.

A Kiíró a bérleti díjat és az automata díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.   

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívások árai az 1-és 2. pont esetében bruttó 45.000 Ft, a 3. pont esetében bruttó 25.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elállhasson, vagy a szerződést megszüntethesse, és ennek bekövetkezése esetén jogosult legyen arra, hogy a soron következő ajánlattevővel szerződést köthessen. 

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. Az automaták esetében részajánlat beadása lehetséges telephelyenként és automata típusonként.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. május 28. 8.30. óra

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba)

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.