A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest Üllői út 26., képviseli: Dr. Szász Károly kancellár) a továbbiakban kiíró, a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. törvény, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő:

Semmelweis Egyetem Markusovszky Kollégium (Budapest VIII. kerület Rezső tér 16. sz.) épület I. emeletén kijelölt 65 m2 hasznos alapterületű helyiség büfé üzemeltetésére.    

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, 3évre szóló bérleti szerződés.

A bérbeadás adómentes. Kiíró a bérleti díjat minimum 108.000 Ft/hó összegben, azaz egyszáznyolcezer forint/hó összegben állapítja meg. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §. (1) I) pontja alapján mentes az ÁFA alól. Amennyiben jogszabályváltozás folytán a bérlet adókötelessé válik, bérlő köteles a nevezett összegen felüli adót is megfizetni. A bérleti díjon felül a közüzemi szolgáltatási díjat is meg kell Bérlőnek fizetnie.

Bővebb tájékoztatás a Részletes pályázati felhívásban olvasható.  Az üzemeltetési díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel, átutalással történik.  A kiíró a díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A nyertes pályázót üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési-, felszerelési tárgyak, hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről, a nyertes üzemeltető gondoskodik.

Az épületben 3 fő közalkalmazott, 3-5 fő egyéb dolgozó és szorgalmi időszakban (szeptembertől – júniusig) kb. 320 kollégista kiszolgálásáról kell gondoskodni.   A büfé működtetésének célja, hogy a diákok és dolgozók megfelelő minőségű, és árszínvonalú büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Részletes pályázati felhívás bruttó 45.000.- Ft-ért megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102.), munkanapokon 9:00-15:00 óráig. A Részletes pályázati felhívás ára postai csekken fizethető be, a csekk átvehető a fent említett címen és időben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.24.  8:30 óra

A pályázat benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatósága (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba).

A pályázat benyújtásának módja: Magyar nyelven, egy eredeti és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen, megbonthatatlan fűzött formában. A pályázati ajánlat elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat a Részletes pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázati ajánlat érvényes, ha a pályázó a Részletes Pályázati Felhívást megvásárolta, ajánlatát e hirdetményben meghatározott helyen és határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában benyújtotta.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.  

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy a pályázat elbírálását követően a szerződés megkötésétől egyoldalúan, minden kártérítési kötelezettség nélkül, elálljon.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elállhasson, vagy a szerződést megszüntethesse, és ennek bekövetkezése esetén jogosult legyen arra, hogy a soron következő ajánlattevővel szerződést köthessen.  

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.