A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós nem közbeszerzési pályázatot hirdet külön-külön a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő

Büféhelyiségek:

  1. A Budapest VIII. kerület Korányi Sándor u. 2. I. számú Belgyógyászati Klinika épületében lévő 16 m2 alapterületű büfé (birtokbaadás várható időpontja: 2017.09.23.),
  2. A Budapest VIII. kerület Korányi Sándor u. 2. I. számú Sebészeti Klinika épületében lévő 39 m2 alapterületű büfé (birtokbaadás várható időpontja: 2017.10.21.),
  3. A Budapest VIII. kerület Rezső tér 16. Markusovszky Kollégium épületében lévő 65 m2 alapterületű büfé (birtokbaadás várható időpontja: 2017.08.08.) és a
  4. A Budapest VIII. kerület Vas utca 17. Egészségtudományi Kar épületében lévő 235,46 m2 alapterületű konyha, étterem, büfé (Birtokbaadás várható időpontja: 2017.12.10.) üzemeltetésére.

Egyéb helyiség:

  1. A Budapest VIII. kerület Üllői út 26. I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet épületében lévő, összesen 193,91 m2 alapterületű tetemtároló és annak kiszolgáló helyiségei (birtokbaadás várható időpontja: az eredményes pályáztatás lezárását követően) üzemeltetésére.

Kiíró az 1-4. pályázatokat a megajánlott bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek, a termékek ára, választéka, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorol.

Az 5. pontra vonatkozó bírálati szempontok: a megajánlott bérleti díj mértéke, a bérbe adandó terület területfejlesztési koncepciói, a tevékenységgel kapcsolatos higiéniás protokoll kidolgozása, a dokumentáció csatolása, minimum 3 éves időtartamú, összesen minimum 100 férőhelyes tetemtároló üzemeltetési gyakorlatának igazolása, orvosszakmai személyzetének szakmai bemutatása, egészségügyi intézményben végzett (szakmakód: 5406) minimum 3 éves gyakorlat igazolása, egyéb szolgáltatás nyújtása, referenciák, a tevékenység kockázatelemzése.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével határozott idejű, 3, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik.

A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

Az üzemeltetési és hasznosítási feltételeket a Részletes Pályázati Felhívás tartalmazza.

A vagyonelem használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírások:

Kiíró a legkisebb bérleti díj összegét a

  • A Budapest VIII. kerület Korányi Sándor u. 2. I. számú Belgyógyászati Klinika épületében lévő 16 m2 alapterületű büfé esetében 270.000.- Ft/hó összegben köti ki,
  • A Budapest VIII. kerület Korányi Sándor u. 2. I. számú Sebészeti Klinika épületében lévő 39 m2 alapterületű büfé esetében 180.000.- Ft/hó összegben köti ki,
  • A Budapest VIII. kerület Rezső tér 16. Markusovszky Kollégium épületében lévő 65 m2 alapterületű büfé esetében 105.000.- Ft/hó összegben köti ki,
  • A Budapest VIII. kerület Vas utca 17. Egészségtudományi Kar épületében lévő 235,46 m2 alapterületű konyha, étterem, büfé üzemeltetése esetén 400.000.- Ft/hó összegben köti ki.
  • A Budapest VIII. kerület Üllői út 26. I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet épületében lévő, összesen 193,91 m2 alapterületű tetemtároló és annak kiszolgáló helyiségei esetében (390.000.- Ft/hó) összegben köti ki.

A bérbeadás adómentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A pályázaton való részvétel feltételei, a pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívások árai bruttó 45.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.14.  8:30 óra

A pályázat benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba)

A pályázati ajánlat elkészítésére, és tartalmára vonatkozó szabályokat részletesen a pályázati dokumentációk tartalmazzák.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.